Zásady ochrany osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady shromažďování, používání nebo jiného zpracování informací uplatňované na námi spravovaných webových stránkách, jakož i další informace o osobních údajích zpracovávaných Společností v rámci její činnosti, politik a zásad uplatňovaných k zajištění ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že další a/nebo podrobnější informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být obsaženy ve smlouvách a dalších informacích a dokumentech poskytovaných společností (například formuláře souhlasu).

Používáním webových stránek a/nebo poskytnutím osobních údajů (s výjimkou případů, kdy jsme povinni získat váš výslovný souhlas podle platných právních předpisů) souhlasíte s tím, že osobní údaje, které společnosti poskytnete, budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutí vašich osobních údajů v případech uvedených na webových stránkách nebo v jiných případech požadovaných společností je obvykle dobrovolné, ale je nezbytné k tomu, abychom mohli například reagovat na vaše dotazy, poskytnout podmínky pro vyzkoušení našich služeb, provést transakce uzavřené s vámi nebo osobou, kterou zastupujete, atd.

Správce má právo zpracovávat osobní údaje i v jiných případech a pro jiné účely, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeny, ale v každém případě budete o zpracování vašich osobních údajů informováni postupem stanoveným zákonem.

Žádáme vás, abyste informovali své současné nebo budoucí zástupce (osoby, které vás zastupují ve vztazích s námi, pokud jste například naším zákazníkem nebo dodavatelem), jakož i všechny další osoby, pro které mohou být tyto informace relevantní, protože nám poskytujete jejich osobní údaje.

KONCEPTY

Pojmy a výrazy s velkými písmeny použité v Zásadách ochrany osobních údajů mají následující význam:

 • Osobní údaje znamená veškeré informace o vás jako o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, jejíž totožnost lze určit přímo (podle identifikátoru, jako je jméno a příjmení, internetový identifikátor) nebo nepřímo (podle jednoho nebo více znaků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby);
 • GDPR znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Vy nebo vaše znamená jakoukoli osobu, včetně té, která navštíví Webové stránky a využívá jejich funkce (například zadá poptávku) nebo je zákazníkem, partnerem/dodavatelem Společnosti a/nebo jejich zástupcem, a buď poskytne Osobní údaje Společnosti, nebo Společnost získá Osobní údaje s oprávněným základem pro získání a zpracování těchto údajů, a to i od třetích stran;
 • Zásady ochrany osobních údajů znamená zásady, pravidla a požadavky předložené Společností, které určují postup pro shromažďování, ukládání, používání a další zpracování informací souvisejících s používáním Webových stránek a jejich funkcí, jakož i zpracovávaných v rámci dalších činností Společnosti, včetně Osobních údajů, a další příslušná ustanovení;
 • Soubory cookie se rozumí malé soubory odeslané do vašeho prohlížeče a uložené ve vašem počítači, telefonu nebo jiném zařízení, které používáte k připojení k Webovým stránkám, jakož i další technologie, včetně pixelů;
 • Přímým marketingem se rozumí činnosti, jejichž cílem je nabízet zboží nebo služby jednotlivcům poštou, telefonicky nebo jinými přímými prostředky a/nebo je žádat o jejich názor na nabízené zboží nebo služby;
 • Webovou stránkou se rozumí webová stránka přístupná z webové adresy https://frontu.com/, kterou spravuje Společnost.

PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

Při každé návštěvě webových stránek ukládají servery webových stránek dočasně informace o připojeném zařízení do přihlašovacího souboru. Během tohoto postupu se bez ohledu na vaše kroky automaticky shromažďují a ukládají následující údaje, dokud nejsou automaticky a/nebo ručně vymazány, tj. datum a čas přihlášení, informace o používaném prohlížeči a jeho verzi, typ zařízení a další technické údaje. Tyto informace jsou shromažďovány a zpracovávány, abyste mohli používat naše webové stránky, aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a stabilita systému, aby byla umožněna technická správa síťové infrastruktury a pro interní statistické účely.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZDROJ ÚDAJŮ, KATEGORIE SUBJEKTŮ, DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V zájmu zajištění transparentnosti a odpovědného zpracování osobních údajů vás informujeme, že společnost zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a za následujících podmínek:

Řízení dostupných materiálních a finančních zdrojů

Za účelem zajištění našeho nezávislého fungování a správy dostupných finančních a materiálních zdrojů, včetně vedení účetnictví společnosti, vystavování faktur zákazníkům, účtování přijatých faktur, zpracováváme osobní údaje zákazníků nebo partnerů/dodavatelů a jejich zástupců/zaměstnanců.

Zpracovávané osobní údajeJméno, příjmení, adresa zákazníka nebo dodavatele/partnera, údaje o jednotlivých činnostech, DIČ (pokud existuje), informace o pohledávkách/závazcích, a pokud je zákazník/dodavatel/partner (fyzická nebo právnická osoba) zastoupen zástupcem/zaměstnancem – jméno, příjmení, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, funkce.
Právní základ pro zpracování osobních údajůOsobní údaje zákazníka nebo dodavatele/partnera jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo dodavatel/partner, a dále za účelem splnění zákonné povinnosti zajistit řádné vedení účetnictví, která se vztahuje na Společnost, a v případě zpracování osobních údajů zástupce/zaměstnance zákazníka nebo dodavatele/partnera Společnosti je oprávněným zájmem Společnosti plnění smluvních závazků se zákazníkem nebo dodavatelem/partnerem a kontakt se zástupcem/zaměstnancem pro účely vedení účetnictví.
Doba uchovávání osobních údajů10 (deset) let od příslušné účetní transakce a v případě zpracování osobních údajů zástupce/zaměstnance zákazníka nebo dodavatele/partnera Společnosti 10 (deset) let od řádného splnění smlouvy.
Zdroj osobních údajůOsobní údaje zákazníka nebo dodavatele/partnera jsou získávány od Subjektu údajů a v případě zpracování osobních údajů zástupce/zaměstnance zákazníka nebo dodavatele/partnera Společnosti mohou být získány od zaměstnavatele zástupce nebo jiné zastupované osoby (zákazníka, partnera/dodavatele Společnosti).

Uzavírání a plnění smluv

Za účelem uzavření a řádného plnění smluv, které jsme uzavřeli s našimi klienty, partnery/dodavateli, včetně evidence uzavřených transakcí, kontroly jejich plnění a plateb, vymáhání pohledávek, můžeme zpracovávat osobní údaje zákazníků nebo partnerů/dodavatelů a jejich zástupců/zaměstnanců.

Zpracovávané osobní údajeJméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa zákazníka nebo dodavatele/partnera, výše, datum a důvod vzniku dluhu/částek, datum narození nebo identifikační číslo osoby, další údaje související s plněním smluvních povinností, a v případě, že je zákazník/dodavatel/partner (fyzická nebo právnická osoba) zastoupen zástupcem/zaměstnancem, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce zástupce/zaměstnance.
Právní základ pro zpracování osobních údajůOsobní údaje zákazníka nebo dodavatele/partnera jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo dodavatel/partner, a v případě zpracování osobních údajů zástupce/zaměstnance zákazníka nebo dodavatele/partnera Společnosti je oprávněným zájmem Společnosti identifikace zástupce a plnění smluvních závazků se zákazníkem nebo dodavatelem/partnerem.
Doba uchovávání osobních údajů10 (deset) let od ukončení používání služby (vymazání účtu a/nebo uplynutí doby platnosti smlouvy).
Zdroj osobních údajůOsobní údaje zákazníka nebo dodavatele/partnera jsou získávány od Subjektu údajů a v případě zpracování osobních údajů zástupce/zaměstnance zákazníka nebo dodavatele/partnera Společnosti mohou být získány od zaměstnavatele zástupce nebo jiné zastupované osoby (zákazníka, partnera/dodavatele Společnosti).

Správa, včetně poskytování odpovědí na dotazy (včetně dotazů, zda se chcete stát naším partnerem), žádosti (včetně žádostí o testování našich služeb (Demo)) nebo stížnosti podané prostřednictvím kontaktních údajů Společnosti (včetně e-mailu) nebo funkcí dostupných na Webových stránkách.

Abychom vám umožnili uzavírat smlouvy se Společností a abychom vám umožnili podávat dotazy, žádosti nebo stížnosti prostřednictvím prostředků dostupných na Webových stránkách (například formuláře pro zadávání dotazů/kontaktních údajů/stát se partnerem) a kontaktních údajů Společnosti (například e-mailové adresy uvedené na Webových stránkách nebo v těchto Zásadách ochrany osobních údajů) a abychom vám mohli poskytnout odpovědi na vaše dotazy, žádosti nebo stížnosti, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jako osoby, která podala dotaz/žádost/stížnost.

Zpracovávané osobní údajeV závislosti na typu komunikace mohou být zpracovávány následující údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud a kdy bylo poskytnuto), společnost, zastupovaná strana, počet techniků, jméno a příjmení (pokud bylo poskytnuto), obsah předmětu/zprávy, jakož i jakékoli další osobní údaje uvedené v dotazu, žádosti, stížnosti a během další komunikace.
Právní základ pro zpracování osobních údajůOsobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, který může být vyjádřen při podání příslušného dotazu, žádosti nebo stížnosti Společnosti.
Doba uchovávání osobních údajů1 (jeden) rok od data podání příslušného dotazu, žádosti nebo stížnosti (pokud není uzavřena smlouva). V případě uzavření smlouvy jsou osobní údaje uchovávány po dobu a v souladu s postupem uvedeným v části Uzavírání a plnění smluv těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Zdroj osobních údajůOsobní údaje jsou získávány od subjektu údajů.

Přímý marketing a propagace produktů společnosti, řešení atd.

V případech, kdy získáme váš samostatný souhlas s přímým marketingem nebo máme jiný právní základ, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout zboží nebo služby společnosti (produkty, nástroje) a/nebo vás požádat o váš názor na nabízené zboží nebo služby.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu je získán předem, tj. před zahájením zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Dostanete možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a/nebo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

Zpracovávané osobní údajeJméno, příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, údaje o zastupované společnosti, další osobní údaje, které jste poskytli v průběhu komunikace.
Právní základ pro zpracování osobních údajůOsobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného subjektem údajů.
Doba uchovávání osobních údajů3 (tři) roky od data obdržení souhlasu nebo jiné lhůty uvedené v souhlasu uděleném subjektem údajů.
Zdroj osobních údajůOsobní údaje jsou získávány od subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Máte možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a/nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu, které jsme provedli před odvoláním souhlasu). Vaše vzdání se nebo námitka vám nezabrání ve využívání služeb poskytovaných společností, ale společnost vám již nebude moci poskytovat užitečné nabídky, informace atd.

Svůj souhlas můžete odvolat nebo uplatnit své právo na námitky tak, že o tom telefonicky informujete konkrétního zástupce Společnosti, se kterým komunikujete, využijete funkcí uvedených v e-mailových zprávách, které umožňují vzdát se oznámení, a také kontaktujete Společnost na e-mailové adrese uvedené níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

COOKIES

Obecná ustanovení o souborech cookie a jejich používání na webových stránkách

Soubory cookie používáme na webových stránkách k zajištění správného fungování webových stránek, jejich bezproblémového používání, jakož i ke statistice návštěvnosti webových stránek, zlepšení uživatelského prostředí a k dalším účelům uvedeným níže.

Soubory cookie mohou být soubory cookie relace, které se používají pouze při procházení internetu a po zavření prohlížeče se automaticky odstraní, trvalé soubory cookie, tj. ty, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení (počítači, tabletu, chytrém telefonu atd.), dokud neuplyne doba používání souboru cookie nebo dokud se z používání souboru cookie neodhlásíte některým ze způsobů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo soubory cookie třetích stran, tj. ty, které používá osoba, která není správcem webových stránek.

Při návštěvě webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů, které vás informují o používání souborů cookie na webových stránkách. Provedením příslušných voleb ve vyskakovacím okně vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost ukládala příslušné vybrané soubory cookie (podle jejich typu), které jsou podrobněji popsány níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, na vašem koncovém zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon atd.). Máte právo zvolit si a souhlasit s používáním všech nebo určitých typů souborů cookie.

Bez ohledu na vaši volbu, tj. pokud budete pokračovat v prohlížení webových stránek, budou v každém případě zaznamenány nezbytně nutné (nezbytné) soubory cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou používat také partneři společnosti nebo jiné třetí strany, které nejsou pod kontrolou správce webových stránek. Společnost nemůže nést odpovědnost za jednání těchto osob. Pokud máte podezření, že partneři společnosti nebo jiné třetí strany, které nejsou pod kontrolou správce webových stránek, používají soubory cookie bez vašeho souhlasu, měli byste kontaktovat tohoto partnera nebo jinou třetí stranu.

Odmítnutí souborů cookie

Pokud si nepřejete nebo nesouhlasíte s ukládáním souborů cookie ve vašem počítači nebo jiném koncovém zařízení, můžete odmítnout provést příslušné kroky k vyjádření svého souhlasu a vždy můžete příslušné nebo všechny soubory cookie odhlásit pomocí níže uvedených pokynů.

Soubory cookie můžete odinstalovat následujícími způsoby:

 • můžete se kdykoli vzdát nebo odvolat svůj výslovný souhlas s používáním příslušných nebo všech souborů cookie [here].
 • – v prohlížeči můžete zobrazit soubory cookie již nainstalované v počítači a odstranit je jeden po druhém nebo všechny najednou. Kroky, které je třeba provést, se liší (pokyny k souborům cookie pro nejoblíbenější prohlížeče najdete kliknutím na název prohlížeče Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), proto je třeba určit konkrétní akce, které je třeba provést, s ohledem na používaný prohlížeč;
 • navíc můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo aby vás upozornil na instalaci jakéhokoli souboru cookie. Kroky, které je třeba provést, se liší pro každý prohlížeč, proto je třeba určit konkrétní kroky, které je třeba provést, s ohledem na používaný prohlížeč.

Typy a seznam souborů cookie používaných na webových stránkách[3] [4]

Typy souborů cookie, které používáme na webových stránkách, jsou uvedeny v tabulce níže. Všechny soubory cookie, s výjimkou nezbytně nutných souborů cookie, budeme používat pouze po získání vašeho samostatného souhlasu.

Nezbytně nutné soubory cookie (jsou nezbytné k tomu, aby návštěvník webových stránek mohl využívat možnosti nabízené webovými stránkami a aby mohl být identifikován, a jsou nezbytné k zajištění fungování webových stránek a elektronických služeb. Tyto soubory cookie jsou vždy aktivní a nevyžadují souhlas).

NázevÚčel a použité údajeDoba trváníUživatel
_hjIncludedInPageviewSampleTento soubor cookie slouží k tomu, aby společnost Hotjar věděla, zda je tento návštěvník zahrnut do vzorku dat definovaného limitem zobrazení stránek na webu.2 minutyfrontu.com
_cf_bmTento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je užitečné, aby webové stránky mohly poskytovat správné zprávy o svém využívání.30 minutpipedrive.com
_hjFirstSeenSoubor cookie je nastaven tak, aby služba Hotjar mohla určit začátek návštěvy uživatele na webových stránkách a spočítat celkovou dobu relace. Neobsahuje žádné identifikační údaje.30 minutfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressSoubor cookie je nastaven tak, aby služba Hotjar mohla určit začátek návštěvy uživatele na webových stránkách a spočítat celkovou dobu relace. Neobsahuje žádné identifikační údaje.30 minutfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleTento soubor cookie je nastaven tak, aby společnost Hotjar věděla, zda je návštěvník zahrnut do vzorku dat definovaného denním limitem relace webové stránky.2 minutyfrontu.com

Analytické (slouží ke sledování, shromažďování a analýze statistických (anonymních) údajů o počtu uživatelů, kteří navštívili Webové stránky, jejich původu a využívání elektronických služeb a pomáhají zlepšovat výkonnost Webových stránek).

NázevÚčel a použité údajeDoba trváníUživatel
_gaTento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Je součástí každého požadavku na stránku webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních v přehledech analýzy webu.2 rokyfrontu.com
_gidTento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu každé navštívené stránky a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.1 denfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Jedná se o soubor cookie vzorového typu nastavený službou Google Analytics, který obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, k níž je přiřazen, v prvku vzorového názvu. Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenávaných společností Google na webech s vysokou návštěvností.1 minutafrontu.com
_ga_35WLHLEDWSTento soubor cookie používá služba Google Analytics k uložení stavu relace.2 rokyfrontu.com

Reklama (slouží ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé, kteří navštíví webové stránky, tyto stránky používají, k prezentaci nabídek (reklam), které nejlépe odpovídají potřebám uživatelů).

NázevÚčel a použité údajeDoba trvání
Uživatel
Uživatel
IDETento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky, a o případné reklamě, kterou koncový uživatel viděl před návštěvou uvedených webových stránek.1 rok.doubleclick.net
test_cookieTento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (vlastněná společností Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webových stránek podporuje soubory cookie.15 minut.doubleclick.net
_lfaSoubor cookie Leadfeeder shromažďuje údaje o chování všech návštěvníků webových stránek. To zahrnuje zobrazené stránky, zdroj návštěvníka a dobu strávenou na webových stránkách.2 rokyfrontu.com

Alternativním způsobem, jak zakázat službu Google Analytics, je nainstalovat malý doplněk nabízený společností Google, který najdete zde. Další informace o službě Google Analytics naleznete zde.

UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může být delší doba uchovávání Osobních údajů nebo naše právo uchovávat Osobní údaje po delší dobu stanoveno právními předpisy, například v případech, kdy je nutné zpracovávat Osobní údaje za účelem splnění požadavků právních předpisů platných pro Společnost, které vyžadují zpracování Osobních údajů, nebo pokud je zpracování Osobních údajů nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat po delší dobu, ale pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Tyto osobní údaje budou zlikvidovány okamžitě, jakmile již nebudou potřeba.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit pouze tehdy, pokud k tomu existuje právní základ (například pokud to vyžadují právní předpisy nebo smlouva uzavřená s vámi nebo pokud máme váš samostatný souhlas) a v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Kromě případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme, že vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří působí jako zpracovatelé osobních údajů Společnosti a poskytují Společnosti služby související s IT, podporou a údržbou webových stránek, údržbou aplikací používaných Společností, poskytováním a údržbou serverů atd.;
 • společnosti poskytující účetní služby;
 • v případech stanovených právními předpisy orgánům činným v trestním řízení a dohledu, jakož i dalším státním a obecním institucím v souladu s požadavky právních předpisů, včetně Státní daňové inspekce;
 • soudním exekutorům, soudům a dalším orgánům, které se zabývají řešením sporů;
 • dalším třetím stranám, pokud podáte odpovídající žádost o poskytnutí vašich osobních údajů, nebo třetím stranám, o kterých jste jasně informováni jiným způsobem a/nebo je získán váš souhlas a poskytnutí informací je dohodnuto při používání konkrétní služby;
 • společnostem poskytujícím Společnosti auditorské a související služby, poskytovatelům právních a finančně poradenských služeb;
 • jiným podnikatelským subjektům v případě fúze Společnosti s jinou právnickou osobou nebo převzetí Společnosti jinou právnickou osobou, včetně osob provádějících právní kontrolu.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případech, kdy společnost předává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (například prostřednictvím příslušného zpracovatele údajů), zajišťuje společnost odpovídající ochranu osobních údajů a soulad takového předání s požadavky GDPR. V takovém případě společnost předává osobní údaje do zemí, u nichž Evropská komise přijala rozhodnutí o vhodnosti, nebo zajišťuje a uplatňuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních podmínek, jiných dokumentů nebo opatření v souladu s GDPR.

PRÁVA, KTERÁ MÁTE JAKO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ.

Jako subjekt osobních údajů máte všechna práva stanovená příslušnými právními předpisy, včetně následujících práv:

Právo odvolat souhlas

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat (odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu provedeného před odvoláním souhlasu), a to tak, že nás kontaktujete na kontaktních údajích uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím dalších funkcí poskytovaných Společností (například tak, že o své námitce informujete zástupce Společnosti, se kterým hovoříte telefonicky, nebo tak, že informujete prostřednictvím e-mailu, ze kterého byla nabídka zaslána).

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům

Můžete se seznámit se svými osobními údaji, které společnost zpracovává. Můžete získat informace o tom, jak jsou tyto údaje shromažďovány, jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány a kdo a v jakém rozsahu údaje o vás získává. Vaše právo na přístup však může být omezeno právními předpisy.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Můžete požádat, aby společnost opravila osobní údaje, které o vás zpracovává, pokud jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně případů, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Máte také právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje používali pro účely přímého marketingu (pouze v případě, že údaje pro tyto účely zpracováváme).

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané společností jsou nesprávné nebo jste nedali souhlas s jejich použitím, můžete požádat společnost, aby omezila použití vašich údajů pouze na jejich uložení. Použití bude omezeno na uložení pouze do doby, než budou údaje správné nebo než oprávněné zájmy společnosti převáží nad vašimi zájmy.

Právo požadovat výmaz osobních údajů.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně, nesouhlasíte s takovým zpracováním vašich osobních údajů nebo existují jiné právní důvody, máte právo požadovat výmaz údajů v souladu s omezeními stanovenými právními předpisy.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a počítačově čitelném formátu a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci údajů v souladu s postupem stanoveným právními předpisy.

Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, probíhá v rozporu s požadavky právních předpisů. Vždy vás však žádáme, abyste nás nejprve kontaktovali prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Postup při uplatňování práv subjektu údajů

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo chcete uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů a uvedená v Zásadách ochrany osobních údajů, měli byste nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (e-mailem, poštou (na uvedené adrese) nebo fyzicky v sídle společnosti, jehož adresa je uvedena v dolní části Zásad ochrany osobních údajů).

Při podávání žádostí o uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů musíte potvrdit svou totožnost (například při podání žádosti elektronickými prostředky ji musíte podepsat elektronickým podpisem a při fyzickém příchodu/zaslání žádosti poštou musíte předložit doklad potvrzující vaši osobní totožnost nebo kopii takového dokladu ověřenou postupem stanoveným právními předpisy).

Budeme přijímat pouze ty žádosti o uplatnění práv subjektu údajů, které budou vyplněny/podány ve státním jazyce (litevštině), budou souvislé a srozumitelné, budou psány čitelným písmem, žádost nebude obsahovat žádné urážlivé nebo znevažující formulace, bude v ní jasně a konkrétně uvedeno, jaké právo (práva) má být uplatněno, a budou v ní uvedeny okolnosti související s uplatněním práva.

Žádost o uplatnění práva (práv) subjektu údajů budeme považovat za nedůvodnou a můžeme ji odmítnout provést v případech, kdy nebude specifikovat, jaké právo (práva) má být uplatněno, a také v případech, kdy nebude obsahovat další nezbytné informace požadované Zásadami ochrany osobních údajů nebo GDPR. Vaši žádost můžeme také odmítnout vyřídit, pokud nezpracováváme vaše osobní údaje, pokud spolu s žádostí nejsou předloženy příslušné doklady pro vaši identifikaci (nebo vašeho zástupce), pokud osoba, která žádost podala, není řádně zmocněna nebo nemá právo žádost podat (nebyla předložena plná moc nebo jiný doklad opravňující vás zastupovat) nebo pokud právní předpisy neumožňují vyhovět vaší žádosti.

Vezměte prosím na vědomí, že v případech, kdy zneužijete právo na základě podané žádosti, máme právo požadovat náhradu za provedení žádosti.

Na všechny vaše žádosti týkající se výkonu práv, která máte jako subjekt osobních údajů, odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od data obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit o další 2 (dva) měsíce, a to na základě předchozího oznámení.

OCHRANA INFORMACÍ

Používáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně informací, které máme k dispozici (včetně osobních údajů), před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním nebo neoprávněným přístupem.

TŘETÍ STRANY

Společnost nekontroluje zásady ochrany osobních údajů a/nebo jakákoli jiná pravidla, která vůči vám uplatňují třetí strany. Jste výhradně zodpovědní, na vlastní uvážení a riziko, a zavazujete se je dodržovat v případech, kdy se na vás vztahují (například když Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky, které nejsou kontrolovány Společností). Společnost neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo jakýkoli jiný obsah jiných webových stránek, pokud webové stránky nebo jiné funkce obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo pokud obsahují odkazy na webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že kliknutím na odkaz, logo nebo jakýkoli jiný prvek Webových stránek nebo jakoukoli jinou funkci nebo použitím služeb dostupných na Webových stránkách nebo jakoukoli jinou funkcí se můžete dostat mimo Webové stránky nebo jiné funkce.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost si vyhrazuje právo měnit (včetně změny, úpravy, doplnění, odvolání, zrušení) tyto Zásady ochrany osobních údajů nebo jejich části a veškeré informace s nimi související podle vlastního uvážení.

Aktualizované Zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny na Webových stránkách a vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění (odkaz “Účinnost od” v dolní části Zásad ochrany osobních údajů označuje, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány).

Doporučujeme, abyste si při návštěvě webových stránek nebo jiných funkcí zkontrolovali Zásady ochrany osobních údajů a jejich aktualizace a ujistili se, že vám vyhovuje aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů. Pokud používáte webové stránky nebo jiné funkce po zveřejnění aktualizovaných zásad ochrany osobních údajů, souhlasíte s aktuálně platnými zásadami ochrany osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí právem Litevské republiky.

Případné neshody týkající se provádění těchto zásad ochrany osobních údajů se řeší jednáním. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, řeší se neshody postupem stanoveným právními předpisy Litevské republiky.

Pokud máte jakékoli dotazy, nároky nebo potřebujete naši pomoc ohledně výkladu nebo uplatňování Zásad ochrany osobních údajů, jakož i pokud si přejete uplatnit práva, která máte jako subjekt osobních údajů, obraťte se na společnost na následujících kontaktních údajích:

Adresa e-mai: info@frontu.com

Tel. Číslo: +370 676 10015

Adresa: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Litevská republika.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom neprodleně odpověděli na všechny vaše dotazy související s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podané v písemné formě (na všechny vaše případné žádosti týkající se výkonu práv, která máte jako subjekt osobních údajů, odpovíme nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů uvedených v právních předpisech nebo v těchto Zásadách).

Účinnost od 24/05/2023.