Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady zhromažďovania, používania alebo iného spracovania informácií uplatňované na nami spravovaných webových stránkach, ako aj ďalšie informácie o osobných údajoch spracúvaných Spoločnosťou v rámci jej činností, politík a zásad uplatňovaných na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že ďalšie a/alebo podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžu byť uvedené v zmluvách a iných informáciách a dokumentoch poskytovaných spoločnosťou (napríklad vo formulároch súhlasu).

Používaním webovej lokality a/alebo poskytnutím osobných údajov (okrem prípadov, keď sme povinní získať váš výslovný súhlas podľa platných právnych predpisov) súhlasíte s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti, budú spracované v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Poskytnutie vašich osobných údajov v prípadoch uvedených na webovej stránke alebo v iných prípadoch požadovaných spoločnosťou je zvyčajne dobrovoľné, ale je nevyhnutné, aby sme mohli napríklad odpovedať na vaše otázky, poskytnúť podmienky na vyskúšanie našich služieb, uskutočniť transakcie uzavreté s vami alebo osobou, ktorú zastupujete, atď.

Prevádzkovateľ má právo spracúvať osobné údaje aj v iných prípadoch a na iné účely, ktoré nie sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ale v každom prípade vás bude informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Žiadame vás, aby ste informovali svojich súčasných alebo budúcich zástupcov (osoby, ktoré vás zastupujú vo vzťahoch s nami, ak ste napríklad náš zákazník alebo dodávateľ), ako aj všetky ostatné osoby, pre ktoré môžu byť tieto informácie relevantné, pretože nám poskytujete ich osobné údaje.

KONCEPTY

Pojmy a výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú nasledujúci význam:

 • Osobné údaje znamená akékoľvek informácie o vás ako o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údajov); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorej totožnosť možno určiť priamo (podľa identifikátora, ako je meno a priezvisko, internetový identifikátor) alebo nepriamo (podľa jedného alebo viacerých znakov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby);
 • GDPR znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Vy alebo váš znamená akúkoľvek osobu, vrátane tej, ktorá navštívi Webovú stránku a využíva jej funkcie (napríklad zadá dopyt) alebo je zákazníkom, partnerom/dodávateľom Spoločnosti a/alebo ich zástupcom a buď poskytne Osobné údaje Spoločnosti, alebo Spoločnosť získa Osobné údaje, pričom má legitímny dôvod na získanie a spracovanie takýchto údajov, a to aj od tretích strán;
 • Zásady ochrany osobných údajov znamená zásady, pravidlá a požiadavky predložené Spoločnosťou, ktoré určujú postup pri zhromažďovaní, uchovávaní, používaní a inom spracúvaní informácií súvisiacich s používaním Webovej stránky a jej funkcií, ako aj spracúvaných v rámci iných činností Spoločnosti, vrátane Osobných údajov, a ďalšie príslušné ustanovenia;
 • Súbory cookie znamenajú malé súbory odoslané do vášho prehliadača a uložené vo vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, ktoré používate na pripojenie k webovej lokalite, ako aj ďalšie technológie vrátane pixelov;
 • Priamy marketing znamená činnosti zamerané na ponúkanie tovaru alebo služieb jednotlivcom poštou, telefonicky alebo inými priamymi prostriedkami a/alebo na zisťovanie ich názoru na ponúkaný tovar alebo služby;
 • Webová stránka znamená webovú stránku prístupnú z webovej adresy https://frontu.com/, ktorú spravuje Spoločnosť.

PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU

Pri každej návšteve webovej lokality servery webovej lokality dočasne uložia informácie o pripojenom zariadení do prihlasovacieho súboru. Počas tohto postupu sa bez ohľadu na vaše konanie automaticky zhromažďujú a ukladajú nasledujúce údaje, kým sa automaticky a/alebo ručne nevymažú, t. j. dátum a čas prihlásenia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a jeho verzii, type zariadenia, ako aj ďalšie technické údaje. Tieto informácie sa zhromažďujú a spracúvajú, aby ste mohli používať našu webovú lokalitu, aby sa zaručila trvalá bezpečnosť a stabilita systému, aby sa umožnila technická správa sieťovej infraštruktúry a na interné štatistické účely.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZDROJ ÚDAJOV, KATEGÓRIE SUBJEKTOV, ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V záujme zabezpečenia transparentnosti a zodpovedného spracovania osobných údajov vás informujeme, že spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely a za nasledujúcich podmienok:

Riadenie dostupných materiálnych a finančných zdrojov

S cieľom zabezpečiť nezávislé fungovanie spoločnosti a spravovať dostupné finančné a materiálne zdroje vrátane vedenia účtovníctva spoločnosti, vystavovania faktúr zákazníkom, účtovania došlých faktúr spracúvame osobné údaje zákazníkov alebo partnerov/dodávateľov a ich zástupcov/zamestnancov.

Spracúvané osobné údajeMeno, priezvisko, adresa zákazníka alebo dodávateľa/partnera, údaje o jednotlivých činnostiach, registračné číslo pre DPH (ak sa uplatňuje), informácie o pohľadávkach/záväzkoch, a ak zákazníka/dodávateľa/partnera (fyzickú alebo právnickú osobu) zastupuje zástupca/zamestnanec, meno, priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo, funkcia zástupcu/zamestnanca.
Právny základ pre spracovanie osobných údajovOsobné údaje zákazníka alebo dodávateľa/partnera sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník alebo dodávateľ/partner, ako aj za účelom splnenia zákonnej povinnosti zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, ktorá sa vzťahuje na Spoločnosť, a v prípade spracúvania osobných údajov zástupcu/zamestnanca zákazníka alebo dodávateľa/partnera Spoločnosti je oprávneným záujmom Spoločnosti plnenie zmluvných povinností so zákazníkom alebo dodávateľom/partnerom a kontakt so zástupcom/zamestnancom na účely účtovníctva.
Doba uchovávania osobných údajov10 (desať) rokov od príslušnej účtovnej operácie a v prípade spracúvania osobných údajov zástupcu/zamestnanca zákazníka alebo dodávateľa/partnera Spoločnosti – 10 (desať) rokov od riadneho plnenia zmluvy.
Zdroj osobných údajovOsobné údaje zákazníka alebo dodávateľa/partnera sa získavajú od dotknutej osoby a v prípade spracúvania osobných údajov zástupcu/zamestnanca zákazníka alebo dodávateľa/partnera Spoločnosti sa môžu získať od zamestnávateľa zástupcu alebo inej zastupovanej osoby (zákazníka, partnera/dodávateľa Spoločnosti).

Uzatváranie a plnenie zmlúv

Na účely uzatvorenia a riadneho plnenia zmlúv, ktoré sme uzatvorili s našimi klientmi, partnermi/dodávateľmi, vrátane evidencie uzatvorených transakcií, kontroly ich plnenia a platieb, vymáhania pohľadávok, môžeme spracúvať osobné údaje klientov alebo partnerov/dodávateľov a ich zástupcov/zamestnancov.

Spracúvané osobné údajeMeno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa zákazníka alebo dodávateľa/partnera, sumy, dátum a dôvod vzniku pohľadávky/čiastkových platieb, dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo, iné údaje súvisiace s plnením zmluvných povinností, a v prípade, že zákazníka/dodávateľa/partnera (fyzickú osobu alebo právnickú osobu) zastupuje zástupca/zamestnanec, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, funkcia zástupcu/zamestnanca.
Právny základ pre spracovanie osobných údajovOsobné údaje zákazníka alebo dodávateľa/partnera sú spracúvané za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník alebo dodávateľ/partner, a v prípade spracúvania osobných údajov zástupcu/zamestnanca zákazníka alebo dodávateľa/partnera Spoločnosti je oprávneným záujmom Spoločnosti identifikácia zástupcu a plnenie zmluvných záväzkov so zákazníkom alebo dodávateľom/partnerom.
Doba uchovávania osobných údajov10 (desať) rokov od ukončenia používania služby (vymazanie účtu a/alebo uplynutie doby platnosti zmluvy).
Zdroj osobných údajovOsobné údaje zákazníka alebo dodávateľa/partnera sa získavajú od dotknutej osoby a v prípade spracúvania osobných údajov zástupcu/zamestnanca zákazníka alebo dodávateľa/partnera Spoločnosti sa môžu získať od zamestnávateľa zástupcu alebo inej zastupovanej osoby (zákazníka, partnera/dodávateľa Spoločnosti).

Administrácia, vrátane poskytovania odpovedí na otázky (vrátane otázok o tom, či sa chcete stať naším partnerom), žiadosti (vrátane žiadostí o testovanie našich služieb (Demo)) alebo sťažnosti podané prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti (vrátane e-mailu) alebo funkcií dostupných na webovej stránke.

Aby ste mohli uzatvárať zmluvy so Spoločnosťou a aby ste mohli podávať svoje otázky, žiadosti alebo sťažnosti prostredníctvom prostriedkov dostupných na webovej lokalite (napríklad formuláre na zadanie otázky/kontaktných údajov/stanie sa partnerom) a kontaktných údajov Spoločnosti (napríklad e-mailová adresa uvedená na webovej lokalite alebo v týchto Zásadách ochrany osobných údajov), ako aj aby sme vám mohli poskytnúť odpovede na vaše otázky, žiadosti alebo sťažnosti, môžeme spracúvať vaše osobné údaje ako osoby, ktorá podala otázku/žiadosť/stížnosť.

Spracúvané osobné údajeV závislosti od typu komunikácie sa môžu spracúvať tieto údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo (ak a kedy bolo poskytnuté), spoločnosť, zastupovaná strana, počet technikov, meno a priezvisko (ak bolo poskytnuté), obsah predmetu/správy, ako aj akékoľvek iné osobné údaje uvedené v žiadosti, požiadavke, sťažnosti a počas akejkoľvek ďalšej komunikácie.
Právny základ pre spracovanie osobných údajovOsobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže byť vyjadrený pri podaní príslušného dopytu, žiadosti alebo sťažnosti Spoločnosti.
Doba uchovávania osobných údajov1 (jeden) rok odo dňa podania príslušného dopytu, žiadosti alebo sťažnosti (ak zmluva nebola uzavretá). V prípade uzavretia zmluvy sa osobné údaje uchovávajú po dobu a v súlade s postupom stanoveným v časti Uzavretie a plnenie zmlúv týchto zásad ochrany osobných údajov.
Zdroj osobných údajovOsobné údaje sa získavajú od subjektu údajov.

Priamy marketing a propagácia produktov spoločnosti, riešení atď.

V prípadoch, keď získame váš osobitný súhlas na priamy marketing alebo máme iný právny základ, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť tovar alebo služby spoločnosti (produkty, nástroje) a/alebo požiadať o váš názor na ponúkaný tovar alebo služby.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu sa získava vopred, t. j. pred začatím spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dostanete možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a/alebo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel.

Spracúvané osobné údajeMeno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa, údaje o zastupovanej spoločnosti, iné osobné údaje, ktoré ste poskytli v priebehu komunikácie.
Právny základ pre spracovanie osobných údajovOsobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu udeleného subjektom údajov.
Doba uchovávania osobných údajov3 (tri) roky odo dňa prijatia súhlasu alebo inej lehoty uvedenej v súhlase udelenom dotknutou osobou.
Zdroj osobných údajovOsobné údaje sa získavajú od subjektu údajov.

Právo vzniesť námietku

Máte možnosť namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a/alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel (odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe súhlasu, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu). Vaše zrieknutie sa alebo námietka vám nezabráni vo využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou, ale spoločnosť vám už nebude môcť poskytovať užitočné ponuky, informácie atď.

Svoj súhlas môžete odvolať alebo uplatniť svoje právo na námietky tak, že o tom telefonicky informujete konkrétneho zástupcu Spoločnosti, s ktorým komunikujete, využijete funkcie uvedené v e-mailových správach, ktoré vám umožňujú vzdať sa oznámení, ako aj tak, že kontaktujete Spoločnosť na e-mailovej adrese uvedenej nižšie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

COOKIES

Všeobecné ustanovenia o súboroch cookie a ich používaní na webovej lokalite

Na webovej lokalite používame súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality, bezproblémového používania webovej lokality, ako aj na štatistiky návštevnosti webovej lokality, zlepšenie používateľského zážitku a na ďalšie účely uvedené nižšie.

Súbory cookie môžu byť súbory cookie relácie, ktoré sa používajú len počas prehliadania internetu a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymažú, trvalé súbory cookie, t. j. tie, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (počítač, tablet, smartfón atď.) až do uplynutia doby používania súboru cookie alebo do vášho odhlásenia sa zo súboru cookie jedným zo spôsobov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo súbory cookie tretích strán, t. j. tie, ktoré používa osoba, ktorá nie je správcom webovej stránky.

Pri návšteve webovej lokality sa zobrazí vyskakovacie okno s odkazom na tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré vás informujú o používaní súborov cookie na webovej lokalite. Vykonaním príslušných volieb vo vyskakovacom okne vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby spoločnosť uložila príslušné vybrané súbory cookie (podľa ich typu), ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov, na vašom koncovom zariadení (počítač, tablet, smartfón atď.). Máte právo vybrať si a súhlasiť s používaním všetkých alebo určitých typov súborov cookie.

Bez ohľadu na vašu voľbu, t. j. ak budete pokračovať v prehliadaní webovej stránky, budú v každom prípade zaznamenané nevyhnutne potrebné (esenciálne) súbory cookie.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj partneri spoločnosti alebo iné tretie strany, ktoré nie sú pod kontrolou správcu webovej stránky. Spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za konanie takýchto osôb. Ak máte podozrenie, že partneri spoločnosti alebo iné tretie strany, ktoré nie sú pod kontrolou správcu webovej stránky, používajú súbory cookie bez vášho súhlasu, mali by ste kontaktovať tohto partnera alebo inú tretiu stranu.

Odmietnutie súborov cookie

Ak nechcete alebo nesúhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho počítača alebo iného koncového zariadenia, môžete odmietnuť vykonať príslušné kroky na vyjadrenie svojho súhlasu a vždy môžete odmietnuť príslušné alebo všetky súbory cookie pomocou pokynov uvedených nižšie.

Súbory cookie môžete odinštalovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • môžete sa kedykoľvek vzdať alebo odvolať svoj výslovný súhlas s používaním príslušných alebo všetkých súborov cookie [here].
 • – v prehliadači môžete zobraziť súbory cookie, ktoré sú už nainštalované vo vašom počítači, a odstrániť ich jeden po druhom alebo všetky naraz. Kroky, ktoré treba vykonať, sa líšia (pokyny k súborom cookie pre najobľúbenejšie prehliadače nájdete kliknutím na názov prehliadača Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), preto je potrebné určiť konkrétne kroky, ktoré treba vykonať, s ohľadom na používaný prehliadač;
 • okrem toho môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie alebo aby vás upozorňoval na inštaláciu akýchkoľvek súborov cookie. Kroky, ktoré je potrebné vykonať, sú pre každý prehliadač odlišné, preto je potrebné určiť konkrétne kroky, ktoré je potrebné vykonať, s ohľadom na používaný prehliadač.

Typy a zoznam súborov cookie používaných na webovej lokalite[3] [4]

Typy súborov cookie, ktoré používame na webovej lokalite, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Všetky súbory cookie, okrem nevyhnutne potrebných súborov cookie, budeme používať len po získaní vášho osobitného súhlasu.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie (sú potrebné na to, aby návštevník webovej lokality mohol využívať možnosti, ktoré ponúka webová lokalita, a aby mohol byť identifikovaný, a sú potrebné na zabezpečenie fungovania webovej lokality a elektronických služieb. Tieto súbory cookie sú vždy aktívne a nevyžadujú súhlas).

NázovÚčel a použité údajeTrvaniePoužívateľ
_hjIncludedInPageviewSampleTento súbor cookie sa používa na to, aby spoločnosť Hotjar vedela, či je tento návštevník zahrnutý do vzorky údajov definovanej limitom zobrazenia stránky webovej lokality.2 minútyfrontu.com
_cf_bmTento súbor cookie sa používa na rozlišovanie medzi ľuďmi a robotmi. Je to užitočné na to, aby webová stránka poskytovala správne správy o jej používaní.30 minútpipedrive.com
_hjFirstSeenSúbor cookie sa nastavuje tak, aby služba Hotjar mohla určiť začiatok návštevy používateľa na webovej lokalite a spočítať celkový čas relácie. Neobsahuje žiadne identifikačné údaje.30 minútfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressSúbor cookie sa nastavuje tak, aby služba Hotjar mohla určiť začiatok návštevy používateľa na webovej lokalite a spočítať celkový čas relácie. Neobsahuje žiadne identifikačné údaje.30 minútfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleTento súbor cookie je nastavený tak, aby spoločnosť Hotjar vedela, či je návštevník zahrnutý do vzorky údajov definovanej denným limitom relácie webovej stránky.2 minútyfrontu.com

Analytické (používajú sa na monitorovanie, zhromažďovanie a analýzu štatistických (anonymných) údajov o počte používateľov, ktorí navštívili webové sídlo, ich pôvode a používaní elektronických služieb a pomáhajú zlepšovať výkonnosť webového sídla)

NázovÚčel a použité údajeTrvaniePoužívateľ
_gaTento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora zákazníka. Je súčasťou každej požiadavky na webovú stránku a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach v správach o analýze webových stránok.2 rokyfrontu.com
_gidTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu každej navštívenej stránky a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.1 deňfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Ide o súbor cookie vzorového typu nastavený službou Google Analytics, ktorý obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej lokality, ku ktorej je priradený, v prvku vzoru názov. Ide o variant súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenávaných spoločnosťou Google na lokalitách s vysokou návštevnosťou.1 minútafrontu.com
_ga_35WLHLEDWSTento súbor cookie používa služba Google Analytics na uloženie stavu relácie.2 rokyfrontu.com

Reklama (používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia, ktorí navštívia webovú lokalitu, používajú webovú lokalitu, na prezentáciu ponúk (reklám), ktoré najlepšie spĺňajú potreby používateľov)

NázovÚčel a použité údajeTrvanie
Používateľ
Používateľ
IDETento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú lokalitu a akúkoľvek reklamu, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej lokality.1 rok.doubleclick.net
test_cookieTento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (vlastnená spoločnosťou Google) na určenie, či prehliadač návštevníka webovej lokality podporuje súbory cookie.15 minút.doubleclick.net
_lfaSúbor cookie Leadfeeder zhromažďuje údaje o správaní všetkých návštevníkov webových stránok. To zahŕňa zobrazené stránky, zdroj návštevníka a čas strávený na webovej lokalite.2 rokyfrontu.com

Alternatívnym spôsobom, ako vypnúť službu Google Analytics, je nainštalovať malý doplnok ponúkaný spoločnosťou Google, ktorý nájdete tu. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete tu.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť dlhšia doba uchovávania Osobných údajov alebo právo na uchovávanie Osobných údajov po dlhšiu dobu stanovené právnymi predpismi, napríklad v prípadoch, keď je potrebné spracúvať Osobné údaje na splnenie požiadaviek právnych predpisov platných pre Spoločnosť, ktoré vyžadujú spracúvanie Osobných údajov, alebo keď je spracúvanie Osobných údajov potrebné na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracúvať dlhšie, ale len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré osobné údaje spracúvame. Takéto osobné údaje budú okamžite zničené, keď už nebudú potrebné.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť len vtedy, ak na to existuje právny základ (napríklad ak to vyžadujú právne predpisy alebo zmluva uzatvorená s vami, alebo ak máme váš osobitný súhlas) a v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.

Okrem prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme, že vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • poskytovateľom služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia osobných údajov Spoločnosti a poskytujú Spoločnosti služby súvisiace s IT, podporou a údržbou webových stránok, údržbou aplikácií používaných Spoločnosťou, poskytovaním a údržbou serverov atď;
 • spoločnosti poskytujúcej účtovné služby;
 • v prípadoch ustanovených právnymi predpismi orgánom činným v trestnom konaní a orgánom dozoru, ako aj iným štátnym a samosprávnym inštitúciám v súlade s požiadavkami právnych predpisov vrátane Štátnej daňovej inšpekcie;
 • súdnym exekútorom, súdom a iným orgánom, ktoré sa zaoberajú riešením sporov;
 • iným tretím stranám, keď predložíte príslušnú žiadosť o poskytnutie vašich osobných údajov, alebo tretím stranám, o ktorých ste jasne informovaní iným spôsobom a/alebo je získaný váš súhlas a poskytovanie informácií je dohodnuté pri používaní konkrétnej služby;
 • spoločnostiam poskytujúcim Spoločnosti audítorské a súvisiace služby, poskytovateľom právnych a finančných poradenských služieb;
 • iným podnikateľským subjektom v prípade zlúčenia Spoločnosti s inou právnickou osobou alebo nadobudnutia Spoločnosti inou právnickou osobou, vrátane osôb vykonávajúcich právnu kontrolu.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ

V prípadoch, keď Spoločnosť prenáša osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (napríklad prostredníctvom príslušného sprostredkovateľa údajov), Spoločnosť zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov a súlad takéhoto prenosu s požiadavkami GDPR. V takom prípade Spoločnosť prenáša Osobné údaje do krajín, v súvislosti s ktorými Európska komisia prijala rozhodnutie o vhodnosti, alebo zabezpečuje a uplatňuje primeranú úroveň ochrany Osobných údajov prostredníctvom štandardných zmluvných podmienok, iných dokumentov alebo opatrení v súlade s GDPR.

PRÁVA, KTORÉ MÁTE AKO DOTKNUTÉ OSOBY, A UPLATŇOVANIE TÝCHTO PRÁV

Ako subjekt osobných údajov máte všetky práva stanovené v platných právnych predpisoch vrátane nasledujúcich práv:

Právo odvolať súhlas

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu vykonaného pred odvolaním súhlasu), a to tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom iných funkcií poskytovaných Spoločnosťou (napríklad tak, že o svojom nesúhlase informujete zástupcu Spoločnosti, s ktorým hovoríte telefonicky, alebo tak, že ho oznámite prostredníctvom e-mailu, z ktorého bola ponuka zaslaná).

Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom

Môžete sa oboznámiť so svojimi osobnými údajmi, ktoré spoločnosť spracúva. Môžete získať informácie o tom, ako sa tieto údaje zhromažďujú, ako dlho sa vaše údaje uchovávajú a kto a v akom rozsahu dostáva údaje o vás. Vaše právo na prístup však môže byť obmedzené právnymi predpismi.

Právo požadovať opravu osobných údajov

Môžete požiadať spoločnosť o opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne, nepresné alebo neúplné.

Právo vzniesť námietku

Za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, a to aj v prípade, že sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu. Máte tiež právo namietať proti tomu, aby sme vaše osobné údaje používali na účely priameho marketingu (len vtedy, keď a ak údaje spracúvame na tieto účely).

Právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou sú nesprávne alebo ste nedali súhlas na ich používanie, môžete požiadať spoločnosť, aby obmedzila používanie vašich údajov len na ich uchovávanie. Používanie bude obmedzené na ukladanie len dovtedy, kým údaje nebudú správne alebo kým oprávnené záujmy spoločnosti neprevážia nad vašimi záujmami.

Právo požiadať o vymazanie osobných údajov.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne, nesúhlasíte s takýmto spracúvaním vašich osobných údajov alebo existujú iné právne dôvody, máte právo požiadať o vymazanie údajov v súlade s obmedzeniami stanovenými v právnych predpisoch.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačom čitateľnom formáte a právo požiadať o prenos týchto údajov inému správcovi údajov v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch.

Právo podať sťažnosť

Máte tiež právo podať sťažnosť Štátnemu úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, sa vykonáva v rozpore s požiadavkami právnych predpisov. Vždy vás však žiadame, aby ste nás najprv kontaktovali prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Postup pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo chcete uplatniť svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov a uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, mali by ste nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (e-mailom, poštou (na uvedenej adrese) alebo fyzicky prísť do skutočnej kancelárie spoločnosti, ktorej adresa je uvedená v spodnej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Pri podávaní žiadostí o uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov musíte potvrdiť svoju totožnosť (napríklad pri podávaní žiadosti elektronickými prostriedkami ju musíte podpísať elektronickým podpisom a pri kontaktovaní Spoločnosti fyzickým príchodom/zaslaním žiadosti poštou musíte predložiť doklad potvrdzujúci vašu totožnosť alebo kópiu takéhoto dokladu overenú v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch).

Budeme akceptovať len tie žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby, ktoré budú vyplnené/podané v štátnom jazyku (litovčine), ktoré budú súvislé a zrozumiteľné, napísané čitateľným písmom, žiadosť nebude obsahovať žiadne urážlivé alebo znevažujúce formulácie, bude v nej jasne a konkrétne uvedené, ktoré právo/právo sa má uplatniť, a budú v nej uvedené okolnosti súvisiace s uplatnením práva.

Žiadosť o uplatnenie práva (práv) dotknutej osoby budeme považovať za neopodstatnenú a môžeme ju odmietnuť vykonať v prípadoch, keď v nej nebude uvedené, ktoré právo (práva) sa má uplatniť, ako aj v prípadoch, keď nebude obsahovať ďalšie potrebné informácie vyžadované v Zásadách ochrany osobných údajov alebo v GDPR. Vašu žiadosť môžeme odmietnuť vybaviť aj v prípade, že vaše osobné údaje nespracúvame, ak spolu so žiadosťou neboli predložené príslušné doklady na vašu identifikáciu (alebo vášho zástupcu), ak osoba, ktorá žiadosť podala, nie je riadne splnomocnená alebo nemá právo žiadosť podať (nebolo predložené splnomocnenie alebo iný doklad oprávňujúci vás zastupovať) alebo ak právne predpisy neumožňujú vyhovieť vašej žiadosti.

Upozorňujeme, že v prípadoch, keď zneužijete právo na základe podanej žiadosti, máme právo požadovať náhradu za vykonanie žiadosti.

Na všetky vaše žiadosti týkajúce sa výkonu práv, ktoré máte ako subjekt osobných údajov, odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 (jedného) mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace na základe predchádzajúceho oznámenia.

OCHRANA INFORMÁCIÍ

Používame primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu informácií, ktoré máme k dispozícii (vrátane osobných údajov), pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom.

TRETIE STRANY

Spoločnosť nekontroluje zásady ochrany osobných údajov a/alebo akékoľvek iné pravidlá, ktoré na vás uplatňujú tretie strany. Za ich dodržiavanie ste zodpovední výlučne vy sami, podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko, a zaväzujete sa ich dodržiavať v prípadoch, keď sa na vás vzťahujú (napríklad keď webová lokalita obsahuje odkazy na webové lokality, ktoré spoločnosť nekontroluje). Spoločnosť nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov ani za akýkoľvek iný obsah iných webových stránok, ak webové stránky alebo iné funkcie obsahujú odkazy na iné webové stránky alebo ak obsahujú odkazy na webové stránky. Upozorňujeme, že kliknutím na odkaz, logo alebo akýkoľvek iný prvok webovej lokality alebo akúkoľvek inú funkciu alebo použitím služieb dostupných na webovej lokalite alebo akejkoľvek inej funkcii sa môžete dostať mimo webovej lokality alebo iných funkcií.

ZMENY A DOPLNENIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť (vrátane zmeny, úpravy, doplnenia, odvolania, zrušenia) tieto Zásady ochrany osobných údajov alebo akúkoľvek ich časť a akékoľvek informácie s nimi súvisiace podľa vlastného uváženia.

Aktualizované Zásady ochrany osobných údajov budú uverejnené na webovej lokalite a nadobudnú účinnosť od dátumu ich uverejnenia (odkaz “Účinnosť od” v spodnej časti Zásad ochrany osobných údajov uvádza, kedy boli Zásady ochrany osobných údajov naposledy aktualizované).

Odporúčame vám, aby ste si pri návšteve webovej lokality alebo inej funkcie skontrolovali Zásady ochrany osobných údajov a ich aktualizácie a uistili sa, že vám vyhovuje aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov. Ak používate webové sídlo alebo iné funkcie po uverejnení aktualizovaných zásad ochrany osobných údajov, súhlasíte s aktuálne platnými zásadami ochrany osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia právom Litovskej republiky.

Akékoľvek spory týkajúce sa uplatňovania týchto zásad ochrany osobných údajov sa riešia prostredníctvom rokovaní. V prípade, že sa nedosiahne žiadna dohoda, riešia sa spory v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch Litovskej republiky.

Ak máte akékoľvek otázky, nároky alebo potrebujete našu pomoc v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním týchto Zásad ochrany osobných údajov, ako aj v prípade, že si želáte uplatniť práva, ktoré máte ako subjekt osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Adresa e-mai: info@frontu.com

Tel. Číslo: +370 676 10015

Adresa: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Litovská republika.

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme bezodkladne odpovedali na všetky vaše otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov a predložené v písomnej forme (na všetky vaše žiadosti týkajúce sa výkonu práv, ktoré máte ako subjekt osobných údajov, odpovieme najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa prijatia žiadosti, s výnimkou prípadov uvedených v právnych predpisoch alebo v týchto Zásadách).

Účinnosť od 24/05/2023.