Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Šioje privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomoje Svetainėje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus siekiant užtikrinti Asmens duomenų apsaugą. Atkreipkite dėmesį, kad papildoma ir (arba) išsamesnė informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų Asmens duomenis, gali būti įtraukta į sutartis ir kitą Bendrovės teikiamą informaciją bei dokumentus (pvz., sutikimo formas).

Naudodamiesi Svetaine ir (arba) pateikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus privalome gauti aiškų jūsų sutikimą), jūs sutinkate, kad jūsų Bendrovei pateikti Asmens duomenys bus tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Svetainėje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais paprastai yra savanoriškas, tačiau būtinas, kad galėtume, pavyzdžiui, atsakyti į jūsų užklausas, sudaryti sąlygas išbandyti mūsų paslaugas, vykdyti su jumis ar jūsų atstovaujamu asmeniu sudarytus sandorius ir pan.

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis kitais atvejais ir kitais šioje Privatumo politikoje neaptartais tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome informuoti savo esamus ar būsimus atstovus (asmenis, kurie jums atstovauja santykiuose su mumis, jei, pavyzdžiui, esate mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat visus kitus asmenis, kuriems ši informacija gali būti svarbi, nes jūs mums teikiate jų asmens duomenis.

KONCEPCIJOS

Privatumo politikoje vartojami terminai ir išsireiškimai didžiosiomis raidėmis turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys tai bet kokia informacija apie jus kaip identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį (duomenų subjektą); identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, pvz., vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar daugiau fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymių);
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Jūs arba Jūsų reiškia bet kurį asmenį, įskaitant asmenį, kuris lankosi Svetainėje ir naudojasi jos funkcijomis (pvz., pateikia užklausą) arba yra Bendrovės klientas, partneris ir (arba) tiekėjas ir (arba) jų atstovas, ir arba pateikia Bendrovei Asmens duomenis, arba Bendrovė gauna Asmens duomenis, turėdama teisėtą pagrindą gauti ir tvarkyti tokius duomenis, taip pat ir iš trečiųjų šalių;
 • Privatumo politika tai Bendrovės pateikti principai, taisyklės ir reikalavimai, kuriais nustatoma informacijos, susijusios su naudojimusi Svetaine ir jos funkcijomis, taip pat tvarkomos kitoje Bendrovės veikloje, įskaitant Asmens duomenis, rinkimo, saugojimo, naudojimo ir kitokio tvarkymo tvarka bei kitos susijusios nuostatos;
 • Slapukai – tai maži failai, siunčiami į jūsų naršyklę ir saugomi jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kurį naudojate prisijungdami prie Svetainės, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;
 • Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kuria siekiama siūlyti prekes ar paslaugas asmenims paštu, telefonu ar kitomis tiesioginėmis priemonėmis ir (arba) teirautis jų nuomonės apie siūlomas prekes ar paslaugas;
 • Interneto svetainė – interneto svetainė, pasiekiama iš interneto adreso https://frontu.com/, kurią valdo Bendrovė.

PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

Kiekvieną kartą, kai lankotės Svetainėje, Svetainės serveriai prisijungimo faile laikinai išsaugo informaciją apie prisijungimo įrenginį. Šios procedūros metu, nepriklausomai nuo jūsų veiksmų, automatiškai renkami ir saugomi šie duomenys, kol jie automatiškai ir (arba) rankiniu būdu ištrinami, t. y. prisijungimo data ir laikas, informacija apie jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija renkama ir tvarkoma tam, kad galėtumėte naudotis mūsų Svetaine, kad būtų užtikrintas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, kad būtų galima techniškai administruoti tinklo infrastruktūrą ir vidaus statistikos tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame jus, kad Bendrovė tvarko jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais ir sąlygomis:

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti savo nepriklausomą veiklą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant Bendrovės sąskaitų tvarkymą, sąskaitų faktūrų išrašymą klientams, gaunamų sąskaitų faktūrų apskaitą, tvarkome klientų arba partnerių / tiekėjų ir jų atstovų / darbuotojų asmens duomenis.

Tvarkomi asmens duomenysKliento arba tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas, duomenys apie individualią veiklą, PVM mokėtojo kodas (jei taikoma), informacija apie gautinas/mokėtinas sumas, o jei klientui/ tiekėjui/partneriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) atstovauja atstovas/darbuotojas – atstovo/darbuotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris, pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento ar tiekėjo/partnerio asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas ar tiekėjas/partneris, taip pat siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę užtikrinti tinkamą apskaitos tvarkymą, o tuo atveju, kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo asmens duomenys, Bendrovės teisėtas interesas yra vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu ir susisiekti su atstovu/darbuotoju apskaitos tikslais.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos atlikimo, o jei tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo (partnerio) atstovo (darbuotojo) asmens duomenys – 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto, o jei tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo asmens duomenys, jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti su klientais, partneriais ir (arba) tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant sudarytų sandorių registravimą, jų vykdymo ir mokėjimų kontrolę, skolų išieškojimą, galime tvarkyti klientų, partnerių ir (arba) tiekėjų bei jų atstovų ir (arba) darbuotojų asmens duomenis.

Tvarkomi asmens duomenysKliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skolos/dalinių mokėjimų sumos, data ir atsiradimo pagrindas, gimimo data arba asmens kodas, kita informacija, susijusi su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, o jeigu klientui/ tiekėjui/partneriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) atstovauja atstovas/darbuotojas – atstovo/darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento arba tiekėjo ir (arba) partnerio asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas arba tiekėjas ir (arba) partneris, o tuo atveju, kai tvarkomi Bendrovės kliento arba tiekėjo ir (arba) partnerio atstovo ir (arba) darbuotojo asmens duomenys, Bendrovės teisėtas interesas yra identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu arba tiekėju ir (arba) partneriu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo naudojimosi paslauga pabaigos (paskyros ištrynimo ir (arba) sutarties galiojimo termino pabaigos).
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto, o jei tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo asmens duomenys, jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

užklausų (įskaitant užklausas tapti mūsų partneriu), prašymų (įskaitant prašymus išbandyti mūsų paslaugas (Demo)) ar skundų, pateiktų naudojantis Bendrovės kontaktiniais duomenimis (įskaitant el. paštą) arba Svetainėje esančiomis funkcijomis, administravimas, įskaitant atsakymų į juos teikimą.

Kad galėtumėte sudaryti sutartis su Bendrove ir kad galėtumėte pateikti savo užklausas, prašymus ar skundus naudodamiesi Svetainėje esančiomis priemonėmis (pavyzdžiui, užklausos / kontaktinės informacijos / tapimo partneriu formomis) ir Bendrovės kontaktiniais duomenimis (pavyzdžiui, el. pašto adresu, nurodytu Svetainėje arba šioje privatumo politikoje), taip pat kad galėtume pateikti atsakymus į jūsų užklausas, prašymus ar skundus, galime tvarkyti jūsų, kaip užklausą / prašymą / skundą pateikusio asmens, asmens duomenis.

Tvarkomi asmens duomenysPriklausomai nuo bendravimo tipo, gali būti tvarkomi šie duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris (jei ir kada nurodytas), įmonė, atstovaujama šalis, technikų skaičius, vardas ir pavardė (jei nurodyta), temos / žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti užklausoje, prašyme, skunde ir bet kokio tolesnio bendravimo metu pateikti asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreikštas pateikiant Bendrovei atitinkamą užklausą, prašymą ar skundą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vienerius) metus nuo atitinkamo paklausimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos (kai sutartis nesudaryta). Jei sudaroma sutartis, asmens duomenys saugomi šios privatumo politikos skyriuje “Sutarčių sudarymas ir vykdymas” nustatytą laikotarpį ir tvarka.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Tiesioginė rinkodara ir bendrovės produktų, sprendimų ir kt. reklamavimas.

Tais atvejais, kai gauname jūsų atskirą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros arba turime kitą teisinį pagrindą, galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kad galėtume jums pasiūlyti Bendrovės prekių ar paslaugų (produktų, įrankių) ir (arba) paklausti jūsų nuomonės apie siūlomas prekes ar paslaugas.

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais gaunamas iš anksto, t. y. prieš pradedant tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jums suteikiama galimybė pareikšti prieštaravimą. dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir (arba) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis šiuo tikslu.

Tvarkomi asmens duomenysVardas, pavardė, telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas, duomenys apie atstovaujamą įmonę, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto duotu sutikimu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis3 (treji) metai nuo sutikimo gavimo dienos arba bet kuris kitas duomenų subjekto duotame sutikime nurodytas terminas.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Teisė pareikšti prieštaravimą

Jums suteikiama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais ir (arba) atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, kurį atlikome iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar prieštaravimas netrukdys jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrovė nebegalės jums teikti naudingų pasiūlymų, informacijos ir pan.

Savo sutikimą galite atšaukti arba pasinaudoti teise pareikšti prieštaravimus informuodami konkretų Bendrovės atstovą, su kuriuo bendraujate, telefonu, naudodamiesi el. pašto pranešimuose numatytomis funkcijomis, leidžiančiomis atsisakyti pranešimų, taip pat kreipdamiesi į Bendrovę toliau šioje privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

COOKIES

Bendrosios nuostatos dėl slapukų ir jų naudojimo svetainėje

Svetainėje naudojame slapukus, kad užtikrintume tinkamą Svetainės veikimą, sklandų naudojimąsi Svetaine, taip pat Svetainės lankomumo statistikai, naudotojų patirties gerinimui ir kitais toliau išvardytais tikslais.

Slapukai gali būti sesijos slapukai, kurie naudojami tik naršant internete ir automatiškai ištrinami, kai uždarote naršyklę, nuolatiniai slapukait. y. tie, kurie saugomi jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir t. t.), kol pasibaigs slapuko naudojimo laikas arba kol atsisakysite slapuko vienu iš šioje privatumo politikoje aprašytų būdų, arba trečiųjų šalių slapukait. y. tuos, kuriuos naudoja asmuo, kuris nėra Svetainės valdytojas.

Kai lankotės Svetainėje, rodomas iškylantysis pranešimas su nuoroda į šią privatumo politiką, kurioje informuojama apie slapukų naudojimą Svetainėje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime, jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Bendrovė jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.) saugotų atitinkamus pasirinktus slapukus (pagal jų tipą), kurie išsamiau aprašyti toliau šioje privatumo politikoje. Turite teisę pasirinkti ir sutikti, kad būtų naudojami visi arba tam tikri slapukų tipai.

Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkimo, t. y. jei toliau naršysite Svetainėje, būtinieji (esminiai) slapukai bus įrašyti bet kuriuo atveju.

Atkreipkite dėmesį, kad slapukus taip pat gali naudoti Bendrovės partneriai ar kitos trečiosios šalys, kurių Svetainės valdytojas nekontroliuoja. Bendrovė negali būti ir nėra atsakinga už tokių asmenų veiksmus. Jei įtariate, kad Bendrovės partneriai ar kitos trečiosios šalys, kurių Svetainės valdytojas nekontroliuoja, naudoja slapukus be jūsų sutikimo, turėtumėte susisiekti su tuo partneriu ar kita trečiąja šalimi.

Slapukų atsisakymas

Jei nenorite arba nesutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje būtų saugomi Slapukai, galite atsisakyti imtis atitinkamų veiksmų, kad išreikštumėte savo sutikimą, ir visada galite atsisakyti atitinkamų arba visų Slapukų naudodamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

Slapukus galite pašalinti šiais būdais:

 • bet kada galite atsisakyti savo aiškaus sutikimo naudoti atitinkamus ar visus Slapukus arba jį atšaukti [here].
 • – naršyklėje galite peržiūrėti kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (populiariausių naršyklių slapukų instrukcijas galite rasti spustelėję naršyklės pavadinimą Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkrečius veiksmus, kuriuos reikia atlikti, reikia nustatyti atsižvelgiant į naudojamą naršyklę;
 • be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ji blokuotų slapukus arba gautų įspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Kiekvienoje naršyklėje atliekami skirtingi veiksmai, todėl konkrečius veiksmus, kurių reikia imtis, reikia nustatyti atsižvelgiant į naudojamą naršyklę.

Svetainėje naudojamų slapukų tipai ir sąrašas[3] [4]

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti slapukų, kuriuos naudojame Svetainėje, tipai. Visus Slapukus, išskyrus būtinus Slapukus, naudosime tik gavę atskirą jūsų sutikimą.

Griežtai būtini slapukai (jie reikalingi tam, kad Svetainės lankytojas galėtų naudotis Svetainės teikiamomis galimybėmis ir būti identifikuotas, be to, jie būtini Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui užtikrinti. Šie slapukai yra visada aktyvūs ir jiems nereikia sutikimo).

PavadinimasTikslas ir naudojami duomenysTrukmėVartotojas
_hjIncludedInPageviewSampleŠis slapukas naudojamas tam, kad “Hotjar” žinotų, ar šis lankytojas yra įtrauktas į duomenų imtį, apibrėžtą pagal svetainės puslapių peržiūros limitą.2 minutėsfrontu.com
_cf_bmŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga, kad svetainė galėtų pateikti teisingas jos naudojimo ataskaitas.30 minučiųpipedrive.com
_hjFirstSeenSlapukas nustatomas tam, kad “Hotjar” galėtų nustatyti naudotojo apsilankymo svetainėje pradžią ir suskaičiuoti visą sesijos laiką. Jame nėra jokios identifikacinės informacijos.30 minučiųfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressSlapukas nustatomas tam, kad “Hotjar” galėtų nustatyti naudotojo apsilankymo svetainėje pradžią ir suskaičiuoti visą sesijos laiką. Jame nėra jokios identifikacinės informacijos.30 minučiųfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleŠis slapukas nustatomas, kad “Hotjar” žinotų, ar lankytojas yra įtrauktas į duomenų imtį, apibrėžtą pagal svetainės dienos sesijos limitą.2 minutėsfrontu.com

Analitiniai (jie naudojami stebint, kaupiant ir analizuojant statistinius (anoniminius) duomenis apie naudotojų, apsilankiusių Svetainėje, skaičių, jų kilmę ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis, taip pat padeda gerinti Svetainės veikimą).

PavadinimasTikslas ir naudojami duomenysTrukmėVartotojas
_gaŠis slapukas naudojamas unikaliems naudotojams atskirti, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės puslapio užklausą ir naudojamas lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenims apskaičiuoti svetainės analizės ataskaitose.2 metaifrontu.com
_gidŠį slapuką nustato ” Google Analytics”. Jame saugoma ir atnaujinama kiekvieno aplankyto puslapio unikali vertė ir jis naudojamas puslapių peržiūroms skaičiuoti ir stebėti.1 dienafrontu.com
_gat_UA-2873316-12Tai ” Google Analytics” nustatytas modelio tipo slapukas, kurio pavadinimo modelio elemente yra unikalus paskyros arba svetainės, su kuria jis susietas, identifikavimo numeris. Tai _gat slapuko variantas, kuris naudojamas siekiant apriboti ” Google” įrašomų duomenų kiekį didelio lankomumo svetainėse.1 minutėfrontu.com
_ga_35WLHLEDWSŠį slapuką ” Google Analytics” naudoja sesijos būsenai išsaugoti.2 metaifrontu.com

Reklama (jie naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip Svetainėje apsilankę naudotojai naudojasi Svetaine, pateikti pasiūlymus (reklamą), kurie geriausiai atitinka naudotojų poreikius).

PavadinimasTikslas ir naudojami duomenysTrukmė
Vartotojas
Vartotojas
IDEŠį slapuką nustato “Doubleclick” ir jame pateikiama informacija apie tai, kaip galutinis naudotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis naudotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.1 metai.doubleclick.net
test_cookieŠį slapuką nustato “DoubleClick” (priklauso ” Google”), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus.15 minučių.doubleclick.net
_lfaLeadfeeder” slapukas renka visų svetainės lankytojų elgsenos duomenis. Tai apima peržiūrėtus puslapius, lankytojo šaltinį ir svetainėje praleistą laiką.2 metaifrontu.com

Alternatyvus būdas išjungti ” Google Analytics” – įdiegti nedidelį ” Google” siūlomą įskiepį, kurį galite rasti čia. Daugiau informacijos apie ” Google Analytics” rasite čia.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovė tvarkys jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kokia nurodyta šioje privatumo politikoje.

Atkreipkite dėmesį, kad tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba mūsų teisė saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį gali būti nustatyta teisės aktuose, pavyzdžiui, tais atvejais, kai būtina tvarkyti Asmens duomenis, kad būtų laikomasi Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, pagal kuriuos reikalaujama tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti ilgesnį laiką, tačiau tik tiek, kiek tai būtina tikslams, dėl kurių tvarkome Asmens duomenis, pasiekti. Tokie Asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti, kai jų nebereikės.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti tik esant teisiniam pagrindui (pavyzdžiui, kai to reikalauja teisės aktai arba su jumis sudaryta sutartis, arba kai turime atskirą jūsų sutikimą) ir laikydamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Be šioje privatumo politikoje jau paminėtų atvejų, informuojame, kad galime pateikti jūsų asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, kurie veikia kaip Bendrovės asmens duomenų tvarkytojai ir teikia Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Svetainės palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų taikomųjų programų priežiūra, serverių teikimu ir priežiūra ir t. t;
 • apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei;
 • teisės aktų numatytais atvejais – teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitoms trečiosioms šalims, kai pateikiate atitinkamą prašymą pateikti savo Asmens duomenis, arba trečiosioms šalims, apie kurias esate aiškiai informuotas bet kokiu kitu būdu ir (arba) yra gautas jūsų sutikimas ir susitarta dėl informacijos teikimo naudojantis konkrečia paslauga;
 • įmonėms, teikiančioms Bendrovei audito ir susijusias paslaugas, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • kitiems verslo subjektams, jei Bendrovė susijungia su kitu juridiniu asmeniu arba Bendrovę įsigyja kitas juridinis asmuo, įskaitant teisinius patikrinimus atliekančius asmenis.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEGOS RIBŲ

Tais atvejais, kai Bendrovė perduoda Asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų (pavyzdžiui, pasitelkdama atitinkamą duomenų tvarkytoją), Bendrovė užtikrina tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju Bendrovė perduoda Asmens duomenis į šalis, dėl kurių Europos Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikrina ir įgyvendina tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį standartinėmis sutarties sąlygomis, kitais dokumentais ar priemonėmis pagal BDAR.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS.

Kaip asmens duomenų subjektas turite visas galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant šias teises:

Teisė atšaukti sutikimą

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis, galite jį bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), susisiekę su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis arba naudodamiesi kitomis Bendrovės teikiamomis funkcijomis (pavyzdžiui, informuodami apie savo nesutikimą Bendrovės atstovą, su kuriuo kalbate telefonu, arba informuodami el. paštu, iš kurio buvo išsiųstas pasiūlymas).

Teisė prašyti prieigos prie savo asmens duomenų

Galite susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informacijos apie tai, kaip tokie duomenys renkami, kiek laiko jūsų duomenys saugomi ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie jus. Tačiau jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti apribota teisės aktais.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite prašyti, kad Bendrovė ištaisytų su jumis tvarkomus asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė prieštarauti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys, įskaitant atvejus, kai jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenis naudotume tiesioginės rinkodaros tikslais (tik tada, kai ir jei duomenis tvarkome šiais tikslais).

Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote, kad duomenys būtų naudojami, galite prašyti, kad Bendrovė apribotų jūsų duomenų naudojimą tik saugojimui. Naudojimas apsiribos saugojimu tik tol, kol duomenys bus teisingi arba kol teisėti Bendrovės interesai bus svarbesni už jūsų interesus.

Teisė prašyti ištrinti Asmens duomenis.

Jei jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, jūs nesutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi, arba yra kitų teisinių pagrindų, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti laikantis teisės aktuose numatytų apribojimų.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat turite teisę reikalauti perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia susisiekti su mumis šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų arba norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenų tvarkymu ir nurodytomis Privatumo politikoje, turėtumėte susisiekti su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu, paštu (nurodytu adresu) arba fiziškai atvykę į Bendrovės biurą, kurio adresas nurodytas Privatumo politikos apačioje).

Teikdami prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimo, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pavyzdžiui, teikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, o kreipdamiesi į Bendrovę fiziškai atvykę / siųsdami prašymą paštu, turėsite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą tokio dokumento kopiją).

Priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti (pateikti) valstybine (lietuvių) kalba, nuosekliai ir suprantamai, įskaitomomis raidėmis, prašyme nebus jokių įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, jame bus aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kokia (-iomis) teise (-ėmis) siekiama pasinaudoti, ir išdėstytos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą pasinaudoti duomenų subjekto teise (-ėmis) laikysime nepagrįstu ir galime atsisakyti jį vykdyti, jei jame nebus nurodyta, kokia (-omis) teise (-ėmis) ketinama pasinaudoti, taip pat jei jame nebus pateikta kita būtina informacija, kurios reikalaujama pagal Privatumo politiką arba BDAR. Mes taip pat galime atsisakyti vykdyti jūsų prašymą, jei netvarkome jūsų Asmens duomenų, jei kartu su prašymu nepateikiami tinkami jūsų (arba jūsų atstovo) identifikavimo dokumentai, jei prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas arba neturi teisės pateikti prašymą (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę jums atstovauti) arba jei teisės aktai nenumato galimybės patenkinti jūsų prašymą.

Atkreipkite dėmesį, kad tais atvejais, kai piktnaudžiaujate šia teise, remdamiesi pateiktu prašymu, mes turime teisę reikalauti kompensacijos už prašymo įgyvendinimą.

Į visus jūsų prašymus, susijusius su jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, turimų teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas papildomiems 2 (dviem) mėnesiams, apie tai pranešus iš anksto.

INFORMACIJOS APSAUGA

Taikome pagrįstas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar neteisėtos prieigos.

TREČIOSIOS ŠALYS

Bendrovė nekontroliuoja trečiųjų šalių jums taikomos privatumo politikos ir (arba) kitų taisyklių. Jūs patys savo nuožiūra ir rizika atsakote už jų laikymąsi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos jums taikomos (pavyzdžiui, kai Svetainėje yra nuorodų į Bendrovės nekontroliuojamas svetaines). Bendrovė neatsako už kitų svetainių privatumo politiką ar bet kokį kitą turinį, kai Svetainėje ar kitose funkcijose yra nuorodų į kitas svetaines arba kai jose yra nuorodų į Svetainę. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudę nuorodą, logotipą ar bet kurį kitą Svetainės elementą arba bet kurią kitą funkciją, arba naudodamiesi Svetainėje teikiamomis paslaugomis ar bet kuria kita funkcija, galite išeiti iš Svetainės ar kitų funkcijų.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti (įskaitant keitimą, redagavimą, papildymą, atšaukimą, panaikinimą) šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kokią su ja susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus paskelbta Svetainėje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (nuoroda “Įsigalioja nuo” privatumo politikos apačioje nurodo, kada privatumo politika buvo atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame apsilankius Svetainėje ar kitose funkcijose patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimus bei įsitikinti, kad jus tenkina dabartinė Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Svetaine ar kitomis funkcijomis po atnaujintos privatumo politikos paskelbimo, sutinkate su šiuo metu galiojančia privatumo politika.

GALUTINĖS NUOSTATOS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Šiai privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet kokie nesutarimai dėl šios privatumo politikos įgyvendinimo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jei turite klausimų, pretenzijų arba jums reikia mūsų pagalbos dėl Privatumo politikos aiškinimo ar taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, turimomis teisėmis, susisiekite su Bendrove toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

E-mai adresas: info@frontu.com

Tel. Nr.: +370 676 10015

Adresas: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Lietuvos Respublika.

Mes stengsimės nedelsdami atsakyti į visus su šia Privatumo politika susijusius ir raštu pateiktus jūsų paklausimus (į visus jūsų prašymus, susijusius su jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, turimų teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytus atvejus).

Galioja nuo 2023 05 24.