Konfidencialitātes politika

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīti informācijas vākšanas, izmantošanas vai citas apstrādes principi, kas tiek piemēroti mūsu pārvaldītajā Tīmekļa vietnē, kā arī cita informācija par Personas datiem, kurus Sabiedrība apstrādā savās darbībās, politikās un principos, ko tā piemēro, lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka līgumos un citā Sabiedrības sniegtajā informācijā un dokumentos (piemēram, piekrišanas veidlapās) var būt iekļauta papildu un/vai sīkāka informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus.

Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai sniedzot mums Personas datus (izņemot gadījumus, kad saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums ir jāsaņem jūsu skaidra piekrišana), jūs piekrītat, ka personas dati, kurus jūs sniedzat Sabiedrībai, tiks apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Jūsu Personas datu sniegšana Tīmekļa vietnē norādītajos vai citos Sabiedrības pieprasītos gadījumos parasti ir brīvprātīga, bet ir nepieciešama, lai mēs varētu, piemēram, atbildēt uz jūsu pieprasījumiem, nodrošināt mūsu pakalpojumu izmēģināšanas nosacījumus, veikt darījumus, kas noslēgti ar jums vai personu, kuru jūs pārstāvat, u. c.

Datu pārzinim ir tiesības apstrādāt Personas datus citos gadījumos un citos nolūkos, kas nav aprakstīti šajā Privātuma politikā, taču jebkurā gadījumā jūs tiksiet informēts par savu Personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

Jums tiek lūgts informēt savus pašreizējos vai turpmākos pārstāvjus (personas, kas jūs pārstāv attiecībās ar mums, ja esat, piemēram, mūsu klients vai piegādātājs), kā arī visas citas personas, kurām šī informācija var būt svarīga, jo jūs sniedzat mums viņu Personas datus.

KONCEPTI

Privātuma politikā lietotajiem terminiem un izteicieniem ar lielajām burtnīcām ir šādas nozīmes:

 • Personas dati ir jebkāda informācija par jums kā identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var noteikt tieši (pēc identifikatora, piemēram, vārda un uzvārda, interneta identifikatora) vai netieši (pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm);
 • VDAR ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Jūs vai Jūsu ir jebkura persona, tostarp persona, kas apmeklē Tīmekļa vietni un izmanto tās funkcijas (piemēram, iesniedz pieprasījumu) vai ir Sabiedrības klients, partneris/piegādātājs un/vai to pārstāvis un vai nu sniedz Sabiedrībai Personas datus, vai Sabiedrība saņem Personas datus, kam ir likumīgs pamats šādu datu saņemšanai un apstrādei, tostarp arī no trešām personām;
 • Konfidencialitātes politika ir Sabiedrības noteiktie principi, noteikumi un prasības, kas nosaka kārtību, kādā tiek vākta, glabāta, izmantota un citādi apstrādāta informācija, kas saistīta ar Tīmekļa vietnes un tās funkcionalitāšu izmantošanu, kā arī apstrādāta citās Sabiedrības darbībās, tostarp Personas dati, un citi attiecīgie noteikumi;
 • Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, ko izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar Tīmekļa vietni, kā arī citas tehnoloģijas, tostarp pikseļi;
 • Tiešais mārketings ir darbības, kuru mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus privātpersonām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai jautāt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem;
 • Tīmekļa vietne ir tīmekļa vietne, kas ir pieejama no tīmekļa adreses https://frontu.com/, kuru pārvalda Sabiedrība.

PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI

Katru reizi, kad apmeklējat Tīmekļa vietni, Tīmekļa vietnes serveri uz laiku saglabā informāciju par pieslēgšanās ierīci pieteikšanās failā. Šīs procedūras laikā neatkarīgi no jūsu darbībām automātiski tiek apkopoti un līdz automātiskai un/vai manuālai dzēšanai saglabāti šādi dati, t. i., pieteikšanās datums un laiks, informācija par jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un tās versiju, ierīces tips, kā arī citi tehniskie dati. Šī informācija tiek apkopota un apstrādāta, lai jūs varētu izmantot mūsu Tīmekļa vietni, lai garantētu pastāvīgu sistēmas drošību un stabilitāti, nodrošinātu tīkla infrastruktūras tehnisko administrēšanu un iekšējās statistikas vajadzībām.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI, DATU AVOTS, SUBJEKTU KATEGORIJAS, CITA INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI.

Lai nodrošinātu Personas datu pārredzamību un atbildīgu apstrādi, mēs jūs informējam, ka Sabiedrība apstrādā jūsu Personas datus šādos nolūkos un ar šādiem nosacījumiem:

Pieejamo materiālo un finanšu resursu pārvaldība

Lai nodrošinātu mūsu neatkarīgu darbību un pārvaldītu pieejamos finanšu un materiālos resursus, tostarp Sabiedrības grāmatvedības pārvaldību, rēķinu izrakstīšanu klientiem, ienākošo rēķinu uzskaiti, mēs apstrādājam klientu vai partneru/piegādātāju un to pārstāvju/darbinieku personas datus.

Apstrādātie personas datiKlienta vai piegādātāja/partnera vārds, uzvārds, adrese, ziņas par individuālo darbību, PVN reģistrācijas numurs (ja attiecināms), informācija par debitoru parādu/parādiem, un, ja klientu/piegādātāju/partneri (fizisku vai juridisku personu) pārstāv pārstāvis/darbinieks, – pārstāvja/darbinieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs, amats.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatsKlienta vai piegādātāja/partnera Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir klients vai piegādātājs/partneris, kā arī lai izpildītu tiesisko pienākumu nodrošināt pareizu grāmatvedības uzskaiti, kas attiecas uz Sabiedrību, un Sabiedrības klienta vai piegādātāja/partnera pārstāvja/darbinieka Personas datu apstrādes gadījumā Sabiedrības leģitīmās intereses ir pildīt līgumsaistības ar klientu vai piegādātāju/partneri un sazināties ar pārstāvi/darbinieku grāmatvedības nolūkos.
Personas datu glabāšanas periods10 (desmit) gadus no attiecīgā grāmatvedības darījuma, un Sabiedrības klienta vai piegādātāja/partnera pārstāvja/darbinieka personas datu apstrādes gadījumā – 10 (desmit) gadus no līguma pienācīgas izpildes.
Personas datu avotsKlienta vai piegādātāja/partnera personas dati tiek saņemti no datu subjekta, un, ja tiek apstrādāti Sabiedrības klienta vai piegādātāja/partnera pārstāvja/darbinieka personas dati, tie var tikt saņemti no pārstāvja darba devēja vai citas pārstāvētās personas (Sabiedrības klienta, partnera/piegādātāja).

Līgumu noslēgšana un izpilde

Lai noslēgtu un pienācīgi izpildītu līgumus, ko esam noslēguši ar saviem klientiem, partneriem/piegādātājiem, tostarp lai reģistrētu noslēgtos darījumus, kontrolētu to izpildi un maksājumus, iekasētu parādus, mēs varam apstrādāt klientu vai partneru/piegādātāju un to pārstāvju/darbinieku personas datus.

Apstrādātie personas datiKlienta vai piegādātāja/partnera vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, parāda/daļējo maksājumu summas, to rašanās datums un pamats, dzimšanas datums vai personas kods, cita informācija, kas saistīta ar līgumsaistību izpildi, un, ja klientu/piegādātāju/partneri (fizisko vai juridisko personu) pārstāv pārstāvis/darbinieks, pārstāvja/darbinieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, amats.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatsKlienta vai piegādātāja/partnera Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura puse ir klients vai piegādātājs/partneris, un gadījumā, ja tiek apstrādāti Sabiedrības klienta vai piegādātāja/partnera pārstāvja/darbinieka Personas dati, Sabiedrības leģitīmās intereses ir identificēt pārstāvi un izpildīt līgumsaistības ar klientu vai piegādātāju/partneri.
Personas datu glabāšanas periods10 (desmit) gadus pēc pakalpojuma lietošanas beigām (konta dzēšana un/vai līguma derīguma termiņa izbeigšanās).
Personas datu avotsKlienta vai piegādātāja/partnera personas dati tiek saņemti no datu subjekta, un, ja tiek apstrādāti Sabiedrības klienta vai piegādātāja/partnera pārstāvja/darbinieka personas dati, tie var tikt saņemti no pārstāvja darba devēja vai citas pārstāvētās personas (Sabiedrības klienta, partnera/piegādātāja).

Pieprasījumu (tostarp pieprasījumu kļūt par mūsu partneri), pieprasījumu (tostarp pieprasījumu izmēģināt mūsu pakalpojumus (Demo)) vai sūdzību, kas iesniegti, izmantojot Sabiedrības kontaktinformāciju (tostarp e-pastu) vai Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas, administrēšana, tostarp atbilžu sniegšana uz tiem.

Lai jūs varētu noslēgt līgumus ar Sabiedrību un lai jūs varētu iesniegt savus pieprasījumus, lūgumus vai sūdzības, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamos līdzekļus (piemēram, pieprasījuma/kontaktinformācijas veidlapas/formas, lai kļūtu par partneri) un Sabiedrības kontaktinformāciju (piemēram, tīmekļa vietnē vai šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi), kā arī lai mēs varētu sniegt atbildes uz jūsu pieprasījumiem, lūgumiem vai sūdzībām, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus kā personas, kas ir iesniegusi pieprasījumu/prasījumu/sūdzību.

Apstrādātie personas datiAtkarībā no saziņas veida var tikt apstrādāti šādi dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs (ja un kad norādīts), uzņēmums, pārstāvētā puse, tehniķu skaits, vārds un uzvārds (ja norādīts), tēmas/ziņojuma saturs, kā arī jebkuri citi personas dati, kas norādīti pieprasījumā, pieprasījumā, sūdzībā un turpmākās saziņas laikā.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatsPersonas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, kas var tikt izteikta, iesniedzot Sabiedrībai attiecīgu pieprasījumu, pieprasījumu vai sūdzību.
Personas datu glabāšanas periods1 (vienu) gadu no attiecīgās izmeklēšanas, pieprasījuma vai sūdzības iesniegšanas dienas (ja līgums nav noslēgts). Ja tiek noslēgts līgums, personas dati tiek glabāti tik ilgi un saskaņā ar šīs Privātuma politikas sadaļā Līgumu noslēgšana un izpilde noteikto kārtību.
Personas datu avotsPersonas dati tiek saņemti no datu subjekta.

Uzņēmuma produktu, risinājumu u.c. tiešais mārketings un popularizēšana.

Gadījumos, kad mēs saņemam jūsu atsevišķu piekrišanu tiešajai tirgvedībai vai mums ir cits juridiskais pamats, mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, lai piedāvātu jums Sabiedrības preces vai pakalpojumus (produktus, rīkus) un/vai uzzinātu jūsu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Jūsu piekrišana Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos tiek saņemta iepriekš, t. i., pirms tiek sākta Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos.

Jums tiek sniegta iespēja iebilst. pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un/vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei šajā nolūkā.

Apstrādātie personas datiVārds, uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, dati par pārstāvēto uzņēmumu, citi Personas dati, ko sniedzat saziņas gaitā.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatsPersonas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu.
Personas datu glabāšanas periods3 (trīs) gadi no piekrišanas saņemšanas dienas vai cits termiņš, kas norādīts datu subjekta sniegtajā piekrišanā.
Personas datu avotsPersonas dati tiek saņemti no datu subjekta.

Tiesības iebilst

Jums tiek dota iespēja iebilst pret Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un/vai atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz Personas datu apstrādi šim nolūkam (piekrišanas atsaukšana neietekmēs uz piekrišanu balstītas Personas datu apstrādes likumību, ko mēs veicām pirms piekrišanas atsaukšanas). Jūsu atteikšanās vai iebildums netraucēs jums izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, taču Sabiedrība vairs nevarēs jums sniegt noderīgus piedāvājumus, informāciju utt.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu vai izmantot savas iebildumu tiesības, informējot par to konkrēto Sabiedrības pārstāvi, ar kuru sazināties pa tālruni, izmantojot e-pasta ziņojumos paredzētās funkcijas, kas ļauj atteikties no paziņojumiem, kā arī sazinoties ar Sabiedrību uz e-pasta adresi, kas norādīta turpmāk šajā konfidencialitātes politikā.

COOKIES

Vispārīgi noteikumi par sīkdatnēm un to izmantošanu tīmekļa vietnē

Tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu pareizu Tīmekļa vietnes darbību, netraucētu Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī Tīmekļa vietnes datplūsmas statistiku, lietotāju pieredzes uzlabošanu un citiem turpmāk uzskaitītajiem mērķiem.

Sīkfailus var sesijas sīkfaili, kas tiek izmantoti tikai interneta pārlūkošanas laikā un tiek automātiski dzēsti, kad aizverat pārlūkprogrammu, pastāvīgās sīkdatnest. i., tie, kas tiek saglabāti jūsu gala ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.) līdz sīkfaila lietošanas laika beigām vai līdz brīdim, kad jūs atteiksieties no sīkfaila, izmantojot kādu no šajā konfidencialitātes politikā aprakstītajām metodēm, vai trešo pušu sīkfailit. i., tos, kurus izmanto persona, kas nav tīmekļa vietnes pārvaldnieks.

Apmeklējot Tīmekļa vietni, tiek parādīts uznirstošais paziņojums ar saiti uz šo Privātuma politiku, kas informē par sīkdatņu izmantošanu Tīmekļa vietnē. Veicot attiecīgu izvēli uznirstošajā paziņojumā, jūs izsakāt savu piekrišanu, ka Sabiedrība jūsu gala ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.) saglabā attiecīgās izvēlētās Sīkdatnes (atbilstoši to veidam), kas sīkāk aprakstītas turpmāk šajā konfidencialitātes politikā. Jums ir tiesības izvēlēties un piekrist visu vai noteiktu veidu Sīkdatņu izmantošanai.

Neatkarīgi no jūsu izvēles, t.i., ja jūs turpināsiet tīmekļa vietnes pārlūkošanu, noteikti nepieciešamās (būtiskās) Sīkdatnes tiks reģistrētas jebkurā gadījumā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailus var izmantot arī Sabiedrības partneri vai citas trešās puses, kuras nav Tīmekļa vietnes pārvaldnieka kontrolē. Uzņēmums nevar un nav atbildīgs par šādu personu rīcību. Ja jums ir aizdomas, ka Sabiedrības partneri vai citas trešās personas, kas nav Tīmekļa vietnes pārvaldnieka kontrolē, bez jūsu piekrišanas izmanto Sīkfailus, jums jāsazinās ar šo partneri vai citu trešo personu.

Sīkfailu atteikšanās

Ja nevēlaties vai nepiekrītat Sīkdatņu saglabāšanai jūsu datorā vai citā gala ierīcē, varat atteikties veikt atbilstošus pasākumus, lai izteiktu savu piekrišanu, un vienmēr varat atteikties no attiecīgajām vai visām Sīkdatnēm, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus.

Sīkfailus var atinstalēt šādi:

 • jūs jebkurā laikā varat atteikties vai atsaukt savu skaidro piekrišanu attiecīgo vai visu Sīkdatņu izmantošanai [here].
 • – pārlūkprogrammā varat apskatīt datorā jau instalētās sīkdatnes un dzēst tās pa vienai vai visas uzreiz. Veicamās darbības atšķiras (norādījumus par sīkfailiem populārākajām pārlūkprogrammām var atrast, noklikšķinot uz pārlūkprogrammas nosaukuma Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), tāpēc konkrētās darbības, kas jāveic, jānosaka, ņemot vērā izmantoto pārlūkprogrammu;
 • turklāt varat iestatīt savu interneta pārlūkprogrammu tā, lai tā bloķētu sīkfailus vai saņemtu brīdinājumu par sīkfailu instalēšanu. Katrā pārlūkprogrammā veicamās darbības ir atšķirīgas, tāpēc konkrētās darbības ir jānosaka, ņemot vērā izmantoto pārlūkprogrammu.

Tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu veidi un saraksts[3] [4]

Sīkdatņu veidi, ko mēs izmantojam Tīmekļa vietnē, ir uzskaitīti turpmāk tabulā. Mēs izmantosim visas Sīkdatnes, izņemot obligāti nepieciešamās Sīkdatnes, tikai pēc jūsu atsevišķas piekrišanas saņemšanas.

Nepieciešamās sīkdatnes (tās ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietnes apmeklētājs varētu izmantot tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas un tikt identificēts, un tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes un elektronisko pakalpojumu darbību. Šīs sīkdatnes ir vienmēr aktīvas, un tām nav nepieciešama piekrišana).

NosaukumsMērķis un izmantotie datiIlgumsLietotājs
_hjIncludedInPageviewSampleŠis sīkfails tiek izmantots, lai Hotjar zinātu, vai šis apmeklētājs ir iekļauts datu paraugā, ko nosaka vietnes lapu skatījumu ierobežojums.2 minūtesfrontu.com
_cf_bmŠis sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu cilvēkus no robotiem. Tas ir noderīgi, lai tīmekļa vietne varētu sniegt pareizus pārskatus par tās izmantošanu.30 minūtespipedrive.com
_hjFirstSeenSīkfails tiek iestatīts, lai Hotjar varētu noteikt lietotāja vietnes apmeklējuma sākumu un uzskaitīt kopējo sesijas laiku. Tajā nav norādīta nekāda identificējoša informācija.30 minūtesfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressSīkfails tiek iestatīts, lai Hotjar varētu noteikt lietotāja vietnes apmeklējuma sākumu un uzskaitīt kopējo sesijas laiku. Tajā nav norādīta nekāda identificējoša informācija.30 minūtesfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleŠis sīkfails tiek iestatīts, lai Hotjar zinātu, vai apmeklētājs ir iekļauts datu paraugā, ko nosaka vietnes ikdienas sesijas ierobežojums.2 minūtesfrontu.com

Analītiskie (tie tiek izmantoti, lai uzraudzītu, uzkrātu un analizētu statistikas (anonīmus) datus par tīmekļa vietni apmeklējušo lietotāju skaitu, to izcelsmi un elektronisko pakalpojumu izmantošanu, kā arī lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes darbību).

NosaukumsMērķis un izmantotie datiIlgumsLietotājs
_gaŠis sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu unikālus lietotājus, piešķirot nejauši ģenerētu numuru kā klienta identifikatoru. Tas tiek iekļauts katrā vietnes lapas pieprasījumā un tiek izmantots, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus vietnes analīzes pārskatos.2 gadifrontu.com
_gidŠo sīkfailu nosaka pakalpojums Google Analytics. Tajā tiek saglabāta un atjaunināta katras apmeklētās lapas unikālā vērtība, un to izmanto, lai uzskaitītu un izsekotu lapu skatījumus.1 dienafrontu.com
_gat_UA-2873316-12Tas ir Google Analytics iestatīts parauga tipa sīkfails, kas nosaukuma parauga elementā satur unikālu konta vai vietnes, ar kuru tas ir saistīts, identifikācijas numuru. Tas ir _gat sīkfaila variants, ko izmanto, lai ierobežotu Google reģistrēto datu apjomu vietnēs ar lielu datplūsmu.1 minūtefrontu.com
_ga_35WLHLEDWSŠo sīkfailu izmanto Google Analytics, lai saglabātu sesijas stāvokli.2 gadifrontu.com

Reklāmas (tās tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā lietotāji, kas apmeklē tīmekļa vietni, to izmanto, lai piedāvātu piedāvājumus (reklāmas), kas vislabāk atbilst lietotāju vajadzībām).

NosaukumsMērķis un izmantotie datiIlgums
Lietotājs
Lietotājs
IDEŠo sīkfailu nosaka Doubleclick, un tas sniedz informāciju par to, kā galalietotājs izmanto vietni, un par reklāmu, ko galalietotājs, iespējams, ir redzējis pirms minētās vietnes apmeklējuma.1 gads.doubleclick.net
test_cookieŠo sīkfailu nosaka DoubleClick (pieder Google), lai noteiktu, vai vietnes apmeklētāja pārlūkprogramma atbalsta sīkfailus.15 minūtes.doubleclick.net
_lfaLeadfeeder sīkfails apkopo visu vietnes apmeklētāju uzvedības datus. Tas ietver apskatītās lapas, apmeklētāja avotu un laiku, kas pavadīts tīmekļa vietnē.2 gadifrontu.com

Alternatīvs veids, kā atspējot Google Analytics, ir instalēt nelielu Google piedāvāto spraudni, kuru varat atrast šeit. Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics, noklikšķiniet šeit.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Sabiedrība apstrādās jūsu Personas datus tādā apjomā, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos garāks Personas datu glabāšanas periods vai mūsu tiesības glabāt Personas datus ilgāku laiku var būt noteiktas tiesību aktos, piemēram, gadījumos, kad ir nepieciešams apstrādāt Personas datus, lai izpildītu Sabiedrībai piemērojamo tiesību aktu prasības, kas paredz Personas datu apstrādi, vai kad Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Šādā gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus ilgāku laiku, bet tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos mēs apstrādājam Personas datus. Šādi Personas dati tiks iznīcināti nekavējoties, kad vairs nebūs nepieciešami.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Mēs varam izpaust jūsu Personas datus tikai tad, ja tam ir juridisks pamats (piemēram, ja to pieprasa tiesību akti vai ar jums noslēgts līgums, vai ja mums ir jūsu atsevišķa piekrišana) un saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Papildus šajā konfidencialitātes politikā jau minētajiem gadījumiem jūs tiekat informēts, ka mēs varam sniegt jūsu personas datus:

 • pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā Sabiedrības Personas datu apstrādātāji un sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar IT, Tīmekļa vietnes atbalstu un uzturēšanu, Sabiedrības izmantoto lietojumprogrammu uzturēšanu, serveru nodrošināšanu un uzturēšanu utt.;
 • uzņēmumam, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tostarp Valsts nodokļu inspekcijai;
 • tiesu izpildītājiem, tiesām, citām iestādēm, kas iesaistītas strīdu risināšanā;
 • citām trešām personām, ja jūs iesniedzat attiecīgu pieprasījumu sniegt savus Personas datus, vai trešajām personām, par kurām jūs esat skaidri informēts jebkādā citā veidā un/vai ir saņemta jūsu piekrišana un ir panākta vienošanās par informācijas sniegšanu, izmantojot konkrētu pakalpojumu;
 • uzņēmumiem, kas sniedz revīzijas un saistītos pakalpojumus Sabiedrībai, juridisko un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem;
 • citām uzņēmējdarbības struktūrām, ja Sabiedrība apvienojas ar citu juridisku personu vai ja Sabiedrību iegādājas cita juridiska persona, tostarp personām, kas veic juridiskās pārbaudes.

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Gadījumos, kad Sabiedrība pārsūta Personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (piemēram, izmantojot attiecīgu datu apstrādātāju), Sabiedrība nodrošina atbilstošu Personas datu aizsardzību un šādas pārsūtīšanas atbilstību GDPR prasībām. Šādā gadījumā Sabiedrība pārsūta Personas datus uz valstīm, attiecībā uz kurām Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par piemērotību, vai nodrošina un īsteno atbilstošu Personas datu aizsardzības līmeni, izmantojot standarta līguma noteikumus un nosacījumus, citus dokumentus vai pasākumus saskaņā ar VDAR.

JŪSU KĀ PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN ŠO TIESĪBU ĪSTENOŠANA.

Jums kā personas datu subjektam ir visas piemērojamos tiesību aktos noteiktās tiesības, tostarp šādas tiesības:

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat devis mums piekrišanu savu Personas datu apstrādei, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt (piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās uz piekrišanu balstītās Personas datu apstrādes likumību), sazinoties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju vai izmantojot citas Sabiedrības nodrošinātās funkcionalitātes (piemēram, informējot par savu iebildumu Sabiedrības pārstāvi, ar kuru runājat pa tālruni, vai informējot, izmantojot e-pastu, no kura tika nosūtīts piedāvājums).

Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem

Jūs varat iepazīties ar saviem Personas datiem, kurus apstrādā Sabiedrība. Jūs varat saņemt informāciju par to, kā šādi dati tiek vākti, cik ilgi jūsu dati tiek glabāti un kas un kādā apjomā saņem datus par jums. Tomēr jūsu piekļuves tiesības var ierobežot tiesību akti.

Tiesības pieprasīt personas datu labošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Sabiedrība izlabo ar jums apstrādātos Personas datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības iebilst

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, tostarp, ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm. Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos (tikai tad un tikai tad, ja mēs apstrādājam datus šiem nolūkiem).

Tiesības pieprasīt Personas datu apstrādes ierobežošanu

Ja uzskatāt, ka Sabiedrības apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai neesat devis piekrišanu datu izmantošanai, varat pieprasīt, lai Sabiedrība ierobežo jūsu datu izmantošanu, atļaujot tos tikai uzglabāt. Izmantošana aprobežosies tikai ar datu glabāšanu līdz brīdim, kad dati būs pareizi vai uzņēmuma likumīgās intereses būs svarīgākas par jūsu interesēm.

Tiesības pieprasīt dzēst Personas datus.

Ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jūs nepiekrītat šādai jūsu Personas datu apstrādei vai pastāv cits juridisks pamats, jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt ar jums saistītos Personas datus, kurus esat sniedzis Sabiedrībai, strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā, kā arī tiesības pieprasīt šādu datu nosūtīšanu citam datu pārzinim saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības iestādei, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto Personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot tiesību aktu prasības. Tomēr mēs vienmēr lūdzam vispirms sazināties ar mums, izmantojot šajā konfidencialitātes politikā norādīto kontaktinformāciju.

Datu subjekta tiesību izmantošanas procedūra

Ja jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties izmantot savas tiesības, kas saistītas ar Personas datu apstrādi un norādītas Privātuma politikā, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju (pa e-pastu, pa pastu (izmantojot norādīto adresi) vai fiziski ierodoties Sabiedrības birojā, kura adrese ir norādīta Privātuma politikas beigās).

Iesniedzot pieprasījumus ar Personas datu apstrādi saistīto tiesību izmantošanai, jums būs jāapliecina sava identitāte (piemēram, iesniedzot pieprasījumu elektroniski, jums tas jāparaksta ar elektronisko parakstu, bet, sazinoties ar Sabiedrību, fiziski ierodoties/sūtot pieprasījumu pa pastu, jums būs jāiesniedz dokuments, kas apliecina jūsu personas identitāti, vai šāda dokumenta kopija, kas apliecināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā).

Mēs pieņemsim tikai tos datu subjekta tiesību izmantošanas pieprasījumus, kas būs aizpildīti/iesniegti valsts valodā (lietuviešu valodā), kas būs saskanīgi un saprotami, salasāmiem burtiem, pieprasījumā nebūs aizskarošu vai necienīgu formulējumu, tajā būs skaidri un konkrēti norādīts, kuras tiesības ir paredzēts izmantot, un izklāstīti ar tiesību izmantošanu saistītie apstākļi.

Mēs uzskatīsim datu subjekta pieprasījumu izmantot tiesības(-is) par nepamatotu(-ām) un varam atteikties to izpildīt, ja tajā nebūs norādīts, kuras tiesības(-is) ir paredzēts izmantot, kā arī ja tajā nebūs norādīta cita nepieciešamā informācija, ko pieprasa konfidencialitātes politika vai VDAR. Mēs varam arī atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu, ja mēs neapstrādājam jūsu Personas datus, ja kopā ar pieprasījumu nav iesniegti atbilstoši dokumenti jūsu (vai jūsu pārstāvja) identifikācijai, ja persona, kas iesniegusi pieprasījumu, nav pienācīgi pilnvarota vai tai nav tiesību iesniegt pieprasījumu (nav iesniegta pilnvara vai cits dokuments, kas dod tiesības jūs pārstāvēt), vai ja tiesību akti neparedz iespēju izpildīt jūsu pieprasījumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad jūs ļaunprātīgi izmantojat tiesības, pamatojoties uz iesniegto pieprasījumu, mums ir tiesības pieprasīt kompensāciju par pieprasījuma izpildi.

Mēs atbildēsim uz visiem jūsu pieprasījumiem, kas saistīti ar jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt vēl par 2 (diviem) mēnešiem, iepriekš par to paziņojot.

INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

Mēs izmantojam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo informāciju (tostarp Personas datus) pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai neatļautu piekļuvi.

TREŠĀS PUSES

Sabiedrība nekontrolē konfidencialitātes politiku un/vai jebkādus citus noteikumus, ko attiecībā uz jums piemēro trešās puses. Jūs pats pēc saviem ieskatiem un uz sava riska esat atbildīgs un apņematies tos ievērot gadījumos, kad tie attiecas uz jums (piemēram, ja Tīmekļa vietnē ir saites uz tīmekļa vietnēm, kuras nekontrolē Sabiedrība). Uzņēmums nav atbildīgs par citu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai jebkādu citu saturu, ja Tīmekļa vietnē vai citās funkcijās ir saites uz citām tīmekļa vietnēm vai ja tajās ir saites uz Tīmekļa vietni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noklikšķinot uz saites, logotipa vai jebkura cita Tīmekļa vietnes elementa vai jebkuras citas funkcionalitātes, vai izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus vai jebkuru citu funkcionalitāti, jūs varat nokļūt ārpus Tīmekļa vietnes vai citām funkcionalitātēm.

PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI

Sabiedrība patur tiesības pēc saviem ieskatiem grozīt (tostarp mainīt, rediģēt, papildināt, atsaukt, atcelt) šo Privātuma politiku vai jebkuru tās daļu un jebkādu ar to saistīto informāciju.

Atjauninātā Konfidencialitātes politika tiks publicēta Tīmekļa vietnē, un tā stāsies spēkā tās publicēšanas dienā (atsauce “Spēkā no” Konfidencialitātes politikas apakšdaļā norāda, kad Konfidencialitātes politika pēdējo reizi tika atjaunināta).

Mēs iesakām, apmeklējot Tīmekļa vietni vai citu funkcionalitāti, pārbaudīt Konfidencialitātes politiku un tās atjauninājumus un pārliecināties, ka jūs apmierina pašreizējā Konfidencialitātes politikas versija. Ja Jūs izmantojat Tīmekļa vietni vai citu funkcionalitāti pēc atjauninātās Konfidencialitātes politikas publicēšanas, Jūs piekrītat pašlaik spēkā esošajai Konfidencialitātes politikai.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Šo konfidencialitātes politiku reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.

Jebkuras domstarpības par šīs Privātuma politikas īstenošanu tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības risina saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Ja jums ir kādi jautājumi, pretenzijas vai jums nepieciešama mūsu palīdzība saistībā ar konfidencialitātes politikas interpretāciju vai piemērošanu, kā arī ja vēlaties izmantot savas kā personas datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

E-mai adrese: info@frontu.com

Tālr. Nr.: +370 676 10015

Adrese: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Lietuvas Republika.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai nekavējoties atbildētu uz visiem jūsu pieprasījumiem, kas saistīti ar šo Privātuma politiku un iesniegti rakstiski (mēs atbildēsim uz visiem jūsu pieprasījumiem, kas saistīti ar jūsu kā Personas datu subjekta tiesību īstenošanu, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, izņemot tiesību aktos vai šajā politikā noteiktajos gadījumos).

Spēkā no 2023. gada 24. maija.