Podmínky a pravidla

1.DEFINICE
1.1.Pojmy a výrazy s velkým počátečním písmenem v těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:
1.1.1.Osobními údaji se rozumí osobní údaje, jak jsou definovány v Zásadách ochrany osobních údajů.
1.1.2.Všeobecnými podmín kami se rozumí tyto Všeobecné smluvní podmínky, jejichž aktuální znění je k dispozici na adrese www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU znamená software vyvinutý zhotovitelem, včetně mobilní aplikace, určený k plánování a řízení vzdálených technických operací.
1.1.4.Duševní vlastnictví znamená veškerá stávající a (nebo) budoucí práva týkající se vynálezů, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, zeměpisných označení původu, autorských práv, profesní pověsti nebo jiných práv duševního vlastnictví, která nyní existují nebo vzniknou v budoucnu, včetně všech jejich přihlášek a registrací, obnovení a doplnění podle zákonů jakékoli jurisdikce v jakékoli zemi nebo na jakémkoli území.
1.1.5.Uživatelem se rozumí fyzické osoby určené zákazníkem, které jsou oprávněny používat FRONTU. Tato definice se vztahuje na (i) správce s plnými právy; (ii) uživatel s omezenými oprávněními nebo (iii) uživatel aplikace, který má povolen přístup pouze k mobilní aplikaci FRONTU.
1.1.6.Nabídkou (cenovou nabídkou) nebo zvláštními obchod ními podmínkami se rozumí nabídka předložená Zhotovitelem Objednateli ohledně používání FRONTU, která se od okamžiku podpisu považuje za zvláštní podmínky Smlouvy a stává se její nedílnou součástí.
1.1.7.Účet znamená účet FRONTU vytvořený pro zákazníka, který zahrnuje serverový prostor, subdoménu, software, včetně mobilních aplikací.
1.1.8.Zásadami ochrany osobních údajů se rozumí aktuální zásady ochrany osobních údajů dodavatele, které jsou k dispozici na adrese www.frontu.com.
1.1.9.Smlouvou se rozumí smlouva o používání FRONTU, která se skládá ze Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecných obchodních podmínek, dalších příloh a případných pozdějších změn těchto dokumentů.
1.1.10.Zákazníkem se rozumí osoba, se kterou je uzavřena Smlouva a které Zhotovitel poskytuje právo užívat FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.Na základě ustanovení této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli nevýhradní a nepřenosné právo používat FRONTU na svých zařízeních k provádění přímých operací. Množství dat a další technické parametry poskytované klientům, stejně jako doplňkové služby nebo funkce, jsou uvedeny na internetových stránkách zhotovitele https://frontu.com/pricing.
2.2.Konkrétní funkce FRONTU, počet uživatelů, cena a další podmínky dohodnuté stranami jsou uvedeny v nabídce. Od okamžiku podpisu se má za to, že se zákazník seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Za zvláštní podmínky ve smyslu této smlouvy lze považovat i jakoukoli jinou podrobnou dohodu o používání FRONTU.
3.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
3.1Zákazník se zavazuje:
3.1.1.platit Zhotoviteli měsíční nebo roční poplatek za 1 (jednoho) Uživatele FRONTU uvedeného v Nabídce, jakož i další platby dohodnuté Smluvními stranami a (nebo) uvedené v Nabídce (například za další služby, funkce, doplňky atd.). Celková částka splatná Zhotoviteli závisí na počtu Uživatelů uvedených Objednatelem a na objednávce doplňkových služeb nebo funkcí stanovených v Nabídce;
3.1.2.na žádost zhotovitele poskytnout veškeré informace, které jsou nezbytné k zajištění řádného plnění této smlouvy;
3.1.3.nepoužívat FRONTU a (nebo) Účet nezákonným způsobem, k účelům, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, etikou, dobrými mravy, a také neporušovat práva Zhotovitele k duševnímu vlastnictví.
3.2.Podpisem tohoto Kontaktu Zákazník potvrzuje, že se seznámil se stávajícími funkcemi FRONTU a že odpovídají jeho potřebám. Zákazník bere na vědomí, že FRONTU je poskytována“tak, jak je” a“tak, jak je k dispozici“. To mimo jiné znamená, že společnost FRONTU nebyla vytvořena a nefunguje tak, aby uspokojovala všechny individuální obchodní potřeby zákazníka. Na základě zvláštní dohody stran a za příplatek může zhotovitel poskytovat další služby a provádět specifické úpravy FRONTU, které budou po dohodě stran zahrnuty do zvláštních obchodních podmínek nebo jiného dokumentu uzavřeného mezi stranami.
3.3.Zákazník může zadávat jakékoli požadavky nebo dotazy prostřednictvím oficiálních kanálů podpory: tj. integrovaného chatu podpory v účtu nebo helpdesku (help.frontu.com).
4.PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE
4.1Zhotovitel se zavazuje poskytnout přístup k FRONTU (např. vytvořit účet) a zajistit poskytování dalších služeb uvedených v nabídce nebo v samostatné dohodě mezi stranami.
4.2Zhotovitel se zavazuje opravit softwarové nebo systémové chyby ve FRONTU, které byly zhotoviteli řádně oznámeny objednatelem a řádně sděleny zhotoviteli v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto všeobecných podmínkách nebo na internetových stránkách zhotovitele. Zhotovitel není povinen opravovat chyby nebo poruchy, které souvisejí s hardwarem zakoupeným a používaným Objednatelem, s použitím škodlivého softwaru, s použitím FRONTU v neautorizovaném prostředí a v dalších případech, kdy je chyba nebo porucha FRONTU způsobena faktory, které jsou mimo kontrolu Objednatele.
4.3Pokud se strany dohodnou na provedení dalších programovacích, instalačních, testovacích nebo jiných podobných prací v souvislosti s FRONTU, budou tyto práce mezi stranami zdokumentovány podpisem předávacího protokolu. Pokud Objednatel neuplatní žádné připomínky k provádění prací do 5 kalendářních dnů od obdržení předávacího protokolu od Zhotovitele, považují se tyto práce/služby za řádně provedené/poskytnuté a Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné nároky.
4.4Zhotovitel je oprávněn přizvat k poskytování služeb podle této smlouvy třetí osoby bez samostatného souhlasu objednatele.
5.PLATBY A VYPOŘÁDÁNÍ
5.1Faktury za používání FRONTU se obvykle vystavují na začátku každého měsíce za aktuální měsíc nebo za aktuální dvanáctiměsíční období, pokud je dohodnut roční způsob platby (tj. ve všech případech předem na dohodnuté období). Faktury zhotovitele za dodatečné služby nebo práce uvedené v článku 4.3 všeobecných podmínek budou vystavovány na konci každého měsíce po provedení příslušných služeb / prací v souladu s postupy stanovenými v těchto podmínkách, pokud se strany písemně nedohodnou na jiném postupu plateb.
5.2Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury.
5.3Objednatel provádí platby se zhotovitelem platební kartou, SEPA platbami nebo bankovním převodem. Pro platbu bankovním převodem se musí zákazník se zhotovitelem předem dohodnout na podmínkách takové platby. Pro provedení platby musí zákazník vyplnit požadované údaje o plátci na účtu.
5.4Povinnost provést platby je neodvolatelná, provedené platby se nevracejí, pokud se zhotovitel samostatně nerozhodne jinak. To platí mimo jiné v případě, že zákazník: (i) nepoužívá FRONTU a (nebo) Účet během placeného období nebo jej používá pouze částečně; (ii) změní plán předplatného, (iii) ukončí smlouvu před uplynutím doby jejího trvání bez zavinění zhotovitele.
5.5Zhotovitel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky (nabídku), a to písemným oznámením Objednateli e-mailem nebo prostřednictvím jeho účtu 30 (třicet) kalendářních dnů předem. Zhotovitel nemá právo měnit služby (funkce), které si již objednal a zaplatil. Změněné zvláštní podmínky vstoupí v platnost po uplynutí výpovědní lhůty v nich uvedené. V případě prodloužení Smlouvy po skončení platnosti Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek platí ceny FRONTU pro prodloužené období uvedené na webových stránkách https://frontu.com/pricing v den skončení platnosti nabídky, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
6.1.Zhotovitel je rovněž vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví k FRONTU a jeho funkcím, mimo jiné včetně designu FRONTU, vizuálního a administračního rozhraní, grafiky, vizuálního designu, kompilací, zdrojového kódu, koncepce fungování, informačních sekvencí a uspořádání a všech dalších prvků FRONTU a jeho komponent, včetně výsledků jakýchkoli dalších služeb nebo jejich úprav.
6.2.Bez ohledu na provedené platby nejsou zákazníkovi a (nebo) uživatelům udělena žádná práva k duševnímu vlastnictví společnosti FRONTU a tato práva nenabývají.
7.OSOBNÍ ÚDAJE
7.1.Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
7.2.Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí s tím, že zhotovitel může používat a analyzovat souhrnné údaje o výkonu systému týkající se používání FRONTU a služeb zákazníkem za účelem optimalizace, zlepšení nebo vylepšení provozu FRONTU a souvisejících služeb.
8.PLATNOST. PODVOZEK. UKONČENÍ
8.1.Platnost smlouvy a její prodloužení
8.1.1.Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a platí do ukončení používání FRONTU nebo do ukončení platnosti smlouvy.
8.1.2.Pokud tato smlouva nebude ukončena samostatnou písemnou dohodou smluvních stran a zákazník bude nadále využívat služeb zhotovitele po dobu delší než jeden týden po skončení platnosti smlouvy, smlouva se obnovuje na další období 12 měsíců.
8.2.Zavěšení
8.2.1.Zhotovitel je oprávněn pozastavit poskytování služeb omezením používání FRONTU, pokud je zákazník v prodlení s úhradou jakékoli platby uvedené ve smlouvě o více než 15 kalendářních dnů. Zákazník bude o pozastavení informován nejméně 5 pracovních dnů předem.
8.3.Ukončení
8.3.1.Strana je oprávněna jednostranně ukončit smlouvu bez soudního řízení z jakéhokoli důvodu, a to písemným oznámením druhé straně 60 kalendářních dnů předem.
8.3.2Po ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zákazník povinen okamžitě ukončit jakékoli používání FRONTU.
9.ODPOVĚDNOST A JEJÍ OMEZENÍ
9.1.V případě prodlení Objednatele s úhradou jakýchkoli plateb stanovených ve Smlouvě nebo jiných dokumentech, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,04 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
9.2.Strana, která poruší podmínky této smlouvy, zaplatí pokuty stanovené ve smlouvě a nahradí přímé ztráty druhé strany v rozsahu, v jakém nejsou pokryty pokutami. Žádná ze stran v žádném případě neodpovídá druhé straně za nepřímé nebo náhodné ztráty, ušlý zisk, přerušení provozu nebo poškození dobrého jména, které vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy.
9.2.1.Maximální odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli (pokud existuje), bez ohledu na její formu, bude ve všech případech omezena částkou rovnající se poplatkům Objednatele skutečně zaplaceným Objednatelem Zhotoviteli během posledních 6 měsíců před vznikem jednání, které způsobilo odpovědnost Zhotovitele.
9.2.2.Žádná ze stran nenese odpovědnost za nesprávné plnění nebo neplnění smlouvy, pokud je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Strana, která se chce odvolat na toto ustanovení, musí o těchto okolnostech neprodleně písemně informovat druhou stranu a vyvinout přiměřené úsilí k nápravě.
10.DALŠÍ USTANOVENÍ
10.1.Rozhodné právo
10.1.1.Pokud imperativní ustanovení právních předpisů Litevské republiky a (nebo) Evropské unie nevyžadují jinak, použije se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající právo Litevské republiky.
10.1.2.Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z této smlouvy, jejího porušení, ukončení nebo platnosti budou řešeny v souladu s postupem stanoveným zákony a předpisy Litevské republiky u soudů určených podle sídla zhotovitele.
10.2.Úpravy
10.2.1.Jakékoli změny nebo dodatky ke smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud jsou provedeny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Ústní výhrady nemají právní účinky.
10.3.Nepřenositelnost
10.3.1.Bez předchozího souhlasu druhé strany nemá žádná ze stran právo postoupit nebo jinak převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osoby.
10.4.Důvěrnost
10.4.1.Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace sdělující strany, které byly při jejich poskytnutí přijímající straně označeny jako důvěrné (důvěrné informace). Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: (a) je veřejně známá; (b) implicitní/obecně známé na trhu před jejich zveřejněním; (c) se stane veřejně známým poté, co zpřístupňující strana zpřístupnila informace přijímající straně bez zavinění přijímající strany; nebo (d) se o nich přijímající strana dozvěděla jinými zákonnými prostředky.
10.4.2.Bez souhlasu poskytující strany nesmí žádná ze stran zveřejnit ani použít důvěrné informace druhé strany k jinému účelu než k plnění smlouvy.