Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia, wykorzystywania lub innego przetwarzania informacji stosowane na zarządzanej przez nas Stronie Internetowej, a także inne informacje dotyczące Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę w ramach jej działalności, polityk i zasad stosowanych w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, że dodatkowe i/lub bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika mogą być zawarte w umowach oraz innych informacjach i dokumentach dostarczanych przez Spółkę (na przykład w formularzach zgody).

Korzystając z Witryny i/lub przekazując nam Dane Osobowe (z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przekazanych Spółce zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Podanie Danych Osobowych w przypadkach wskazanych na Stronie Internetowej lub w innych przypadkach wymaganych przez Spółkę jest zazwyczaj dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli, na przykład, odpowiedzieć na zapytania użytkownika, zapewnić warunki do wypróbowania naszych usług, przeprowadzić transakcje zawarte z użytkownikiem lub osobą, którą reprezentuje itp.

Administrator Danych ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych w innych przypadkach i w innych celach, które nie zostały omówione w niniejszej Polityce Prywatności, ale w każdym przypadku użytkownik zostanie poinformowany o przetwarzaniu jego Danych Osobowych zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

Użytkownik jest proszony o poinformowanie swoich obecnych lub przyszłych przedstawicieli (osób, które reprezentują użytkownika w relacjach z nami, jeśli jest on na przykład naszym klientem lub dostawcą), a także wszelkich innych osób, dla których informacje te mogą być istotne, ponieważ użytkownik przekazuje nam ich dane osobowe.

KONCEPCJE

Terminy i wyrażenia pisane wielką literą w Polityce Prywatności mają następujące znaczenie:

 • Dane osobowe oznacza wszelkie informacje o użytkowniku jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio (na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy) lub pośrednio (na podstawie jednej lub kilku cech fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej);
 • RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Ty lub Twój oznacza każdą osobę, w tym osobę, która odwiedza Witrynę i korzysta z jej funkcjonalności (na przykład składa zapytanie) lub jest klientem, partnerem/dostawcą Spółki i/lub jej przedstawicielem, i albo przekazuje Spółce dane osobowe, albo Spółka otrzymuje dane osobowe, mając uzasadnioną podstawę do otrzymywania i przetwarzania takich danych, w tym również od osób trzecich;
 • Polityka prywatności oznacza zasady, reguły i wymagania przedstawione przez Spółkę, które określają procedurę gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i innego przetwarzania informacji związanych z korzystaniem z Serwisu i jego funkcjonalności, a także przetwarzanych w ramach innych działań Spółki, w tym Danych Osobowych, oraz inne stosowne postanowienia;
 • Pliki cookie to małe pliki wysyłane do przeglądarki i przechowywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu używanym do łączenia się z Witryną, a także inne technologie, w tym piksele;
 • Marketing bezpośredni oznacza działania mające na celu oferowanie towarów lub usług osobom fizycznym za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych środków bezpośrednich i/lub z prośbą o wyrażenie opinii na temat oferowanych towarów lub usług;
 • Strona internetowa oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://frontu.com/, zarządzaną przez Spółkę.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, serwery Witryny tymczasowo zapisują informacje o łączącym się urządzeniu w pliku logowania. Podczas tej procedury, niezależnie od działań użytkownika, następujące dane są automatycznie gromadzone i przechowywane do momentu ich automatycznego i/lub ręcznego usunięcia, tj. data i godzina logowania, informacje o używanej przeglądarce i jej wersji, typ urządzenia, a także inne dane techniczne. Informacje te są gromadzone i przetwarzane w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszej Witryny, zagwarantowania ciągłego bezpieczeństwa i stabilności systemu, umożliwienia technicznego administrowania infrastrukturą sieciową oraz do wewnętrznych celów statystycznych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ŹRÓDŁO DANYCH, KATEGORIE PODMIOTÓW, INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych informujemy, że Spółka przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących warunkach:

Zarządzanie dostępnymi zasobami materialnymi i finansowymi

W celu zapewnienia naszego niezależnego funkcjonowania i zarządzania dostępnymi zasobami finansowymi i materialnymi, w tym zarządzania rachunkami Spółki, wystawiania faktur klientom, księgowania faktur przychodzących, przetwarzamy Dane Osobowe klientów lub partnerów/dostawców oraz ich przedstawicieli/pracowników.

Przetwarzane dane osoboweImię, nazwisko, adres klienta lub dostawcy/partnera, szczegóły dotyczące indywidualnej działalności, numer rejestracyjny VAT (jeśli dotyczy), informacje o należnościach/zobowiązaniach, a w przypadku gdy klient/dostawca/partner (osoba fizyczna lub prawna) jest reprezentowany przez przedstawiciela/pracownika – imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu przedstawiciela/pracownika, stanowisko.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe klienta lub dostawcy/partnera są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest klient lub dostawca/partner, a także w celu wypełnienia prawnego obowiązku zapewnienia prawidłowego zarządzania rachunkami, który ma zastosowanie do Spółki, a w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawiciela/pracownika klienta lub dostawcy/partnera Spółki, uzasadnionym interesem Spółki jest wykonanie zobowiązań umownych z klientem lub dostawcą/partnerem oraz kontakt z przedstawicielem/pracownikiem w celach księgowych.
Okres przechowywania danych osobowych10 (dziesięć) lat od odpowiedniej transakcji księgowej, a w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawiciela/pracownika klienta lub dostawcy/partnera Spółki – 10 (dziesięć) lat od prawidłowego wykonania umowy.
Źródło danych osobowychDane osobowe klienta lub dostawcy/partnera są otrzymywane od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawiciela/pracownika klienta lub dostawcy/partnera Spółki, mogą być one otrzymywane od pracodawcy przedstawiciela lub innej reprezentowanej osoby (klienta, partnera/dostawcy Spółki).

Zawieranie i wykonywanie umów

W celu zawarcia i prawidłowego wykonania umów, które zawarliśmy z naszymi klientami, partnerami/dostawcami, w tym w celu prowadzenia rejestru zawartych transakcji, kontroli ich wykonania i płatności, windykacji należności, możemy przetwarzać Dane Osobowe klientów lub partnerów/dostawców oraz ich przedstawicieli/pracowników.

Przetwarzane dane osoboweImię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kwoty, data i podstawa powstania zadłużenia/płatności częściowych, data urodzenia lub osobisty numer identyfikacyjny, inne informacje związane z wykonywaniem zobowiązań umownych, a w przypadku, gdy klient/dostawca/partner (osoba fizyczna lub prawna) jest reprezentowany przez przedstawiciela/pracownika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko przedstawiciela/pracownika.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe klienta lub dostawcy/partnera są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest klient lub dostawca/partner, a w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawiciela/pracownika klienta lub dostawcy/partnera Spółki, uzasadnionym interesem Spółki jest identyfikacja przedstawiciela i wykonanie zobowiązań umownych z klientem lub dostawcą/partnerem.
Okres przechowywania danych osobowych10 (dziesięć) lat od zakończenia korzystania z usługi (usunięcia konta i/lub wygaśnięcia okresu ważności umowy).
Źródło danych osobowychDane osobowe klienta lub dostawcy/partnera są otrzymywane od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawiciela/pracownika klienta lub dostawcy/partnera Spółki, mogą być one otrzymywane od pracodawcy przedstawiciela lub innej reprezentowanej osoby (klienta, partnera/dostawcy Spółki).

Administrowanie, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania (w tym zapytania o zostanie naszym partnerem), wnioski (w tym wnioski o przetestowanie naszych usług (Demo)) lub reklamacje złożone przy użyciu danych kontaktowych Spółki (w tym poczty elektronicznej) lub funkcji dostępnych w Witrynie.

W celu umożliwienia Użytkownikowi zawierania umów ze Spółką oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi przesyłania zapytań, wniosków lub skarg za pomocą środków dostępnych na Stronie internetowej (na przykład formularzy zapytania/danych kontaktowych/zostania partnerem) oraz danych kontaktowych Spółki (na przykład adresu e-mail podanego na Stronie internetowej lub w niniejszej Polityce prywatności), a także w celu umożliwienia nam udzielania odpowiedzi na zapytania, wnioski lub skargi Użytkownika, możemy przetwarzać Dane osobowe Użytkownika jako osoby, która przesłała zapytanie/wniosek/skargę.

Przetwarzane dane osoboweW zależności od rodzaju komunikacji przetwarzane mogą być następujące dane: adres e-mail, numer telefonu (jeśli i kiedy został podany), firma, reprezentowana strona, liczba techników, imię i nazwisko (jeśli zostało podane), treść tematu/wiadomości, a także wszelkie inne dane osobowe podane w zapytaniu, wniosku, skardze i podczas dalszej komunikacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, która może zostać wyrażona podczas składania odpowiedniego zapytania, wniosku lub skargi do Spółki.
Okres przechowywania danych osobowych1 (jeden) rok od daty złożenia odpowiedniego zapytania, wniosku lub reklamacji (gdy umowa nie została zawarta). W przypadku zawarcia umowy dane osobowe są przechowywane przez okres i zgodnie z procedurą określoną w sekcji Zawieranie i wykonywanie umów niniejszej Polityki prywatności.
Źródło danych osobowychDane osobowe są otrzymywane od Podmiotu danych.

Marketing bezpośredni i promocja produktów, rozwiązań itp. firmy.

W przypadkach, w których otrzymamy odrębną zgodę użytkownika na marketing bezpośredni lub mamy inną podstawę prawną, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zaoferowania mu towarów lub usług Spółki (produktów, narzędzi) i/lub zapytania go o opinię na temat oferowanych towarów lub usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego jest uzyskiwana z wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu przetwarzaniu Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego i/lub wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu w dowolnym momencie.

Przetwarzane dane osoboweImię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, dane reprezentowanej firmy, inne dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie komunikacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
Okres przechowywania danych osobowych3 (trzy) lata od daty otrzymania zgody lub inny termin określony w zgodzie udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
Źródło danych osobowychDane osobowe są otrzymywane od Podmiotu danych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i/lub wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych w tym celu (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych opartego na zgodzie, którego dokonaliśmy przed wycofaniem zgody). Zrzeczenie się lub sprzeciw nie uniemożliwi użytkownikowi korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, ale Spółka nie będzie już w stanie dostarczać użytkownikowi przydatnych ofert, informacji itp.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę lub skorzystać z prawa do sprzeciwu, informując o tym konkretnego przedstawiciela Spółki, z którym komunikuje się telefonicznie, korzystając z funkcji dostępnych w wiadomościach e-mail, które umożliwiają rezygnację z powiadomień, a także kontaktując się ze Spółką pod adresem e-mail podanym poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

CIASTECZKA

Postanowienia ogólne dotyczące plików cookie i ich wykorzystania na stronie internetowej

Używamy plików cookie w Witrynie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Witryny, sprawne korzystanie z Witryny, a także do statystyk ruchu w Witrynie, poprawy komfortu użytkowania i do innych celów wymienionych poniżej.

Pliki cookie mogą być sesyjne pliki cookie, które są używane tylko podczas przeglądania Internetu i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, trwałe pliki cookieprzechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) do czasu wygaśnięcia cookie lub rezygnacji z cookie za pomocą jednej z metod opisanych w niniejszej Polityce prywatności, lub pliki cookie stron trzecich, tj. te, które są używane przez osobę, która nie jest administratorem Witryny.

Podczas odwiedzania Witryny wyświetlany jest wyskakujący komunikat z linkiem do niniejszej Polityki prywatności, która informuje o korzystaniu z plików cookie w Witrynie. Dokonując odpowiednich wyborów w wyskakującym komunikacie, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Spółkę odpowiednich wybranych plików cookie (w zależności od ich rodzaju), które zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej w niniejszej Polityce prywatności, na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.). Użytkownik ma prawo wyboru i wyrażenia zgody na korzystanie ze wszystkich lub niektórych rodzajów plików cookie.

Niezależnie od wyboru dokonanego przez użytkownika, tj. jeśli kontynuuje on przeglądanie Witryny, w każdym przypadku zapisywane będą ściśle niezbędne (niezbędne) pliki cookie.

Należy pamiętać, że pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez partnerów Spółki lub inne strony trzecie, które nie są kontrolowane przez administratora witryny. Spółka nie może i nie ponosi odpowiedzialności za działania takich osób. Jeśli użytkownik podejrzewa, że partnerzy Spółki lub inne osoby trzecie, które nie są kontrolowane przez Menedżera Witryny, używają plików cookie bez zgody użytkownika, powinien skontaktować się z takim partnerem lub inną osobą trzecią.

Odrzucanie plików cookie

Jeśli użytkownik nie chce lub nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym, może odmówić podjęcia odpowiednich kroków w celu wyrażenia zgody i zawsze może zrezygnować z odpowiednich lub wszystkich plików cookie, korzystając z poniższych instrukcji.

Pliki cookie można odinstalować na następujące sposoby:

 • Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować lub wycofać swoją wyraźną zgodę na korzystanie z odpowiednich lub wszystkich plików cookie [here].
 • – w przeglądarce można wyświetlić pliki cookie już zainstalowane na komputerze i usunąć je pojedynczo lub wszystkie naraz. Kroki, które należy wykonać, różnią się (instrukcje dotyczące plików cookie dla najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć, klikając nazwę przeglądarki Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), dlatego konkretne działania, które należy wykonać, należy określić, biorąc pod uwagę używaną przeglądarkę;
 • Ponadto użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby blokowała pliki cookie lub otrzymywała ostrzeżenie o instalacji dowolnego pliku cookie. Kroki, które należy podjąć, są różne dla każdej przeglądarki, dlatego konkretne działania, które należy podjąć, należy określić, biorąc pod uwagę używaną przeglądarkę.

Rodzaje i lista plików cookie używanych w witrynie[3] [4]

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez nas w Witrynie są wymienione w poniższej tabeli. Będziemy wykorzystywać wszystkie pliki cookie, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, wyłącznie po uzyskaniu osobnej zgody użytkownika.

Niezbędne pliki cookie (są niezbędne, aby odwiedzający Witrynę mógł korzystać z możliwości oferowanych przez Witrynę i aby mógł zostać zidentyfikowany, a także są niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Witryny i usług elektronicznych. Te pliki cookie są zawsze aktywne i nie wymagają zgody).

NazwaCel i wykorzystane daneCzas trwaniaUżytkownik
_hjIncludedInPageviewSampleTen plik cookie służy do informowania Hotjar, czy dany użytkownik jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez limit odsłon witryny.2 minutyfrontu.com
_cf_bmTen plik cookie służy do odróżniania ludzi od robotów. Jest to przydatne, aby witryna mogła dostarczać prawidłowe raporty dotyczące jej wykorzystania.30 minutpipedrive.com
_hjFirstSeenPlik cookie jest ustawiany, aby Hotjar mógł określić początek wizyty użytkownika na stronie internetowej i policzyć całkowity czas sesji. Nie zawiera on żadnych informacji identyfikujących.30 minutfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressPlik cookie jest ustawiany, aby Hotjar mógł określić początek wizyty użytkownika na stronie internetowej i policzyć całkowity czas sesji. Nie zawiera on żadnych informacji identyfikujących.30 minutfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleTen plik cookie jest ustawiany, aby poinformować Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji witryny.2 minutyfrontu.com

Analityczne (są wykorzystywane do monitorowania, gromadzenia i analizy danych statystycznych (anonimowych) dotyczących liczby użytkowników, którzy odwiedzili Witrynę, ich pochodzenia i korzystania z usług elektronicznych oraz pomagają poprawić wydajność Witryny)

NazwaCel i wykorzystane daneCzas trwaniaUżytkownik
_gaTen plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony internetowej i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny.2 latafrontu.com
_gidTen plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość każdej odwiedzonej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.1 dzieńfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiony przez Google Analytics, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, z którą jest powiązany w elemencie wzorca nazwy. Jest to wariant pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.1 minutafrontu.com
_ga_35WLHLEDWSTen plik cookie jest używany przez Google Analytics do zapisywania stanu sesji.2 latafrontu.com

Reklamowe (służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający Stronę korzystają z niej, w celu przedstawiania ofert (reklam), które najlepiej odpowiadają potrzebom użytkowników)

NazwaCel i wykorzystane daneCzas trwania
Użytkownik
Użytkownik
IDETen plik cookie jest ustawiany przez Doubleclick i dostarcza informacji o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej oraz o wszelkich reklamach, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.1 rok.doubleclick.net
test_cookieTen plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick (należący do Google) w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje pliki cookie.15 minut.doubleclick.net
_lfaPlik cookie Leadfeeder gromadzi dane behawioralne wszystkich odwiedzających witrynę. Obejmuje to przeglądane strony, źródło odwiedzającego i czas spędzony w witrynie.2 latafrontu.com

Alternatywnym sposobem wyłączenia Google Analytics jest zainstalowanie niewielkiej wtyczki oferowanej przez Google, którą można znaleźć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, kliknij tutaj.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności powyżej.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych lub prawo do przechowywania przez nas Danych Osobowych przez dłuższy okres mogą być określone przez akty prawne, na przykład w przypadkach, gdy konieczne jest przetwarzanie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogów aktów prawnych mających zastosowanie do Spółki, które wymagają przetwarzania Danych Osobowych, lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas, ale tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. Takie dane osobowe zostaną zniszczone natychmiast, gdy nie będą już potrzebne.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej (na przykład, gdy jest to wymagane przez akty prawne lub umowę zawartą z użytkownikiem lub gdy posiadamy odrębną zgodę użytkownika) oraz zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych.

Oprócz przypadków już wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik jest informowany, że możemy udostępniać jego Dane osobowe:

 • dostawcom usług działającym jako podmioty przetwarzające dane osobowe Spółki i świadczącym Spółce usługi związane z IT, obsługą i utrzymaniem strony internetowej, utrzymaniem aplikacji używanych przez Spółkę, zapewnieniem i utrzymaniem serwerów itp;
 • spółce świadczącej usługi księgowe;
 • w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych, organom ścigania i nadzoru, a także innym instytucjom państwowym i samorządowym zgodnie z wymogami aktów prawnych, w tym Państwowej Inspekcji Podatkowej;
 • komornikom, sądom, innym organom zaangażowanym w rozpatrywanie sporów;
 • innym stronom trzecim, gdy użytkownik złoży odpowiedni wniosek o podanie swoich Danych Osobowych lub stronom trzecim, o których użytkownik został wyraźnie powiadomiony w inny sposób i/lub uzyskano jego zgodę, a przekazanie informacji zostało uzgodnione podczas korzystania z określonej usługi;
 • firmom świadczącym na rzecz Spółki usługi audytorskie i pokrewne, podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego i finansowego;
 • innym podmiotom gospodarczym, w przypadku połączenia Spółki z innym podmiotem prawnym lub przejęcia Spółki przez inny podmiot prawny, w tym osobom przeprowadzającym kontrole prawne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadkach, w których Spółka przekazuje Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (na przykład za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu przetwarzającego dane), Spółka zapewnia odpowiednią ochronę Danych Osobowych i zgodność takiego przekazywania z wymogami RODO. W takim przypadku Spółka przekazuje Dane Osobowe do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzję o stosowności, lub zapewnia i wdraża odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych poprzez standardowe warunki umowne, inne dokumenty lub środki zgodnie z RODO.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, ORAZ REALIZACJA TYCH PRAW

Jako podmiot danych osobowych użytkownik ma wszystkie prawa przewidziane w obowiązujących aktach prawnych, w tym następujące prawa:

Prawo do wycofania zgody

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych opartego na zgodzie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody), kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności lub korzystając z innych funkcji udostępnionych przez Spółkę (na przykład informując o swoim sprzeciwie przedstawiciela Spółki, z którym rozmawiasz telefonicznie, lub informując za pośrednictwem wiadomości e-mail, z której została wysłana oferta).

Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych

Użytkownik może zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są przetwarzane przez Spółkę. Użytkownik może uzyskać informacje o tym, w jaki sposób takie dane są gromadzone, jak długo są przechowywane oraz kto i w jakim zakresie otrzymuje dane o użytkowniku. Prawo użytkownika do dostępu może być jednak ograniczone przez akty prawne.

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych

Użytkownik może zażądać od Spółki poprawienia przetwarzanych w odniesieniu do niego Danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych Osobowych, w tym gdy jego Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane do tych celów).

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są nieprawidłowe lub nie wyraził zgody na ich wykorzystywanie, może zażądać, aby Spółka ograniczyła wykorzystywanie jego danych wyłącznie do ich przechowywania. Wykorzystanie będzie ograniczone do przechowywania danych tylko do czasu ich poprawienia lub do czasu, gdy uzasadnione interesy Spółki przeważą nad interesami użytkownika.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie danych osobowych lub istnieją inne podstawy prawne, użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w przepisach.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które przekazał Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także prawo do żądania przekazania takich danych innemu administratorowi danych zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych.

Prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych odbywa się z naruszeniem wymogów aktów prawnych. Zawsze jednak prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności przy użyciu danych kontaktowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.

Procedura wykonywania praw osoby, której dane dotyczą

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub chęci skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych i określonych w Polityce Prywatności, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności (e-mailem, pocztą (korzystając z podanego adresu) lub fizycznie przychodząc do faktycznego biura Spółki, którego adres jest wskazany na dole Polityki Prywatności).

Składając wnioski o skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych, należy potwierdzić swoją tożsamość (na przykład składając wniosek drogą elektroniczną, należy podpisać go podpisem elektronicznym, a kontaktując się ze Spółką fizycznie lub wysyłając wniosek pocztą, należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub kopię takiego dokumentu poświadczoną zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych).

Przyjmiemy tylko te wnioski o skorzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, które zostaną wypełnione/przesłane w języku państwowym (litewskim), który jest spójny i zrozumiały, czytelną czcionką, wniosek nie będzie zawierał żadnych obraźliwych lub lekceważących sformułowań, będzie jasno i wyraźnie wskazywał, które prawo (prawa) ma być wykonane i przedstawi okoliczności związane z wykonaniem prawa.

Uznamy wniosek o skorzystanie z prawa (praw) osoby, której dane dotyczą, za nieuzasadniony i możemy odmówić jego realizacji w przypadkach, gdy nie określa on, które prawo (prawa) ma zostać wykonane, a także gdy nie zawiera innych niezbędnych informacji wymaganych przez Politykę prywatności lub RODO. Możemy również odmówić realizacji Twojego żądania, jeżeli nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych, jeżeli wraz z żądaniem nie zostały przedłożone odpowiednie dokumenty umożliwiające identyfikację Ciebie (lub Twojego przedstawiciela), jeżeli osoba, która złożyła żądanie, nie jest należycie umocowana lub nie posiada prawa do złożenia żądania (nie zostało przedłożone pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający do reprezentowania Ciebie) lub jeżeli akty prawne nie przewidują możliwości realizacji Twojego żądania.

Należy pamiętać, że w przypadkach, w których użytkownik nadużywa prawa na podstawie złożonego wniosku, mamy prawo żądać odszkodowania za realizację wniosku.

Odpowiemy na wszystkie żądania użytkownika związane z wykonywaniem praw przysługujących mu jako Podmiotowi Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania żądania. Termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe 2 (dwa) miesiące po uprzednim powiadomieniu użytkownika.

OCHRONA INFORMACJI

Stosujemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony posiadanych przez nas informacji (w tym Danych osobowych) przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

STRONY TRZECIE

Spółka nie kontroluje polityki prywatności i/lub innych zasad stosowanych wobec użytkownika przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, według własnego uznania i na własne ryzyko, za ich przestrzeganie i zobowiązuje się do ich przestrzegania w przypadkach, w których mają one zastosowanie do użytkownika (na przykład, gdy Witryna zawiera łącza do stron internetowych niekontrolowanych przez Spółkę). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub jakiekolwiek inne treści innych stron internetowych, gdy Witryna lub inne funkcjonalności zawierają linki do innych stron internetowych lub gdy zawierają linki do Witryny. Należy pamiętać, że kliknięcie łącza, logo lub jakiegokolwiek innego elementu Witryny lub jakiejkolwiek innej funkcjonalności lub skorzystanie z usług dostępnych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej funkcjonalności może spowodować przeniesienie użytkownika poza Witrynę lub inne funkcjonalności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany (w tym zmiany, edycji, uzupełnienia, odwołania, anulowania) niniejszej Polityki prywatności lub jakiejkolwiek jej części oraz wszelkich informacji z nią związanych według własnego uznania.

Zaktualizowana Polityka Prywatności zostanie opublikowana na Stronie Internetowej i zacznie obowiązywać od daty jej publikacji (odniesienie “Obowiązuje od” na dole Polityki Prywatności wskazuje, kiedy Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana).

Zalecamy sprawdzanie Polityki prywatności i jej aktualizacji podczas odwiedzania Witryny lub innych funkcji i upewnienie się, że użytkownik jest zadowolony z aktualnej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik korzysta z Witryny lub innych funkcji po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki prywatności, wyraża zgodę na aktualnie obowiązującą Politykę prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DANE KONTAKTOWE

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu Republiki Litewskiej.

Wszelkie spory dotyczące wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności będą rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą przewidzianą w prawie Republiki Litewskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, roszczeń lub potrzeby uzyskania pomocy w zakresie interpretacji lub stosowania Polityki Prywatności, a także w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi jako Podmiotowi Danych Osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką na następujące dane kontaktowe:

Adres e-mail: info@frontu.com

Tel. Nr: +370 676 10015

Adres: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Republika Litewska.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie zapytania związane z niniejszą Polityką Prywatności i złożone na piśmie niezwłocznie (odpowiemy na wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikowi jako Podmiotowi Danych Osobowych nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków określonych w aktach prawnych lub niniejszej Polityce).

Obowiązuje od 24.05.2023 r.