Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse meie hallataval veebisaidil rakendatavaid teabe kogumise, kasutamise või muu töötlemise põhimõtteid, samuti muud teavet ettevõtte poolt oma tegevuses töödeldavate isikuandmete kohta, poliitikaid ja põhimõtteid, mida kohaldatakse isikuandmete kaitse tagamiseks. Pange tähele, et täiendav ja/või üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võib sisalduda lepingutes ja muudes ettevõtte poolt esitatud teabes ja dokumentides (näiteks nõusolekuvormid).

Veebisaiti kasutades ja/või meile isikuandmeid edastades (välja arvatud juhul, kui me peame kehtivate õigusaktide kohaselt saama teie selgesõnalise nõusoleku) nõustute, et teie poolt ettevõttele edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Teie isikuandmete esitamine veebisaidil märgitud juhtudel või muudel ettevõtte poolt nõutud juhtudel on tavaliselt vabatahtlik, kuid on vajalik selleks, et me saaksime näiteks vastata teie päringutele, pakkuda tingimusi meie teenuste proovimiseks, teostada teie või teie poolt esindatava isikuga sõlmitud tehinguid jne.

Vastutaval töötlejal on õigus töödelda isikuandmeid ka muudel juhtudel ja muudel eesmärkidel, mida käesolevas privaatsuspoliitikas ei käsitleta, kuid igal juhul teavitatakse teid teie isikuandmete töötlemisest seadusega kehtestatud korras.

Teid palutakse teavitada oma praegustest või tulevastest esindajatest (isikud, kes esindavad teid suhetes meiega, kui olete näiteks meie klient või tarnija), samuti kõikidest teistest isikutest, kelle jaoks see teave võib olla oluline, sest te edastate meile nende isikuandmeid.

KONTSEPTS

Privaatsuspoliitikas kasutatavatel suurtähtedega terminitel ja väljenditel on järgmine tähendus:

 • Isikuandmed tähendab mis tahes teavet teie kui tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, kelle identiteeti on võimalik kindlaks teha kas otseselt (tunnuse, näiteks ees- ja perekonnanime, Interneti-tunnuse alusel) või kaudselt (ühe või mitme füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel);
 • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Teie või teie tähendab mis tahes isikut, sealhulgas isikut, kes külastab veebilehte ja kasutab selle funktsioone (näiteks esitab päringu) või on ettevõtte klient, partner/tarnija ja/või nende esindaja ning kes kas esitab ettevõttele isikuandmeid või saab ettevõttele isikuandmeid, millel on seaduslik alus selliste andmete vastuvõtmiseks ja töötlemiseks, sealhulgas ka kolmandatelt isikutelt;
 • Privaatsuspoliitika tähendab ettevõtte poolt esitatud põhimõtteid, eeskirju ja nõudeid, mis määravad kindlaks veebilehe ja selle funktsioonide kasutamisega seotud teabe kogumise, säilitamise, kasutamise ja muu töötlemise korra, samuti ettevõtte muude tegevuste käigus töödeldava teabe, sealhulgas isikuandmete, ning muud asjakohased sätted;
 • Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse teie arvutisse, telefoni või muusse seadmesse, mida kasutate veebisaidiga ühendumiseks, ning muud tehnoloogiad, sealhulgas pikslid;
 • Otseturundus on tegevus, mille eesmärk on pakkuda üksikisikutele kaupu või teenuseid posti, telefoni või muude otseste vahendite kaudu ja/või küsida nende arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta;
 • Veebileht tähendab veebilehte, mis on kättesaadav veebiaadressilt https://frontu.com/, mida haldab ettevõte.

JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE

Iga kord, kui külastate veebisaiti, salvestavad veebisaidi serverid ajutiselt teavet ühendava seadme kohta sisselogimisfaili. Selle protseduuri käigus kogutakse ja säilitatakse sõltumata teie tegevusest automaatselt järgmised andmed, kuni need automaatselt ja/või käsitsi kustutatakse, st sisselogimise kuupäev ja kellaaeg, teave teie kasutatava brauseri ja selle versiooni kohta, seadme tüüp ning muud tehnilised andmed. Seda teavet kogutakse ja töödeldakse selleks, et saaksite meie veebisaiti kasutada, et tagada süsteemi pidev turvalisus ja stabiilsus, et võimaldada võrguinfrastruktuuri tehnilist haldamist ja sisemistel statistilistel eesmärkidel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ANDMETE ALLIKAS, ÜKSUSTE KATEGOORIAD, MUU TEAVE TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Isikuandmete läbipaistvuse ja vastutustundliku töötlemise tagamiseks teavitame teid sellest, et ettevõte töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja tingimustel:

Olemasolevate materiaalsete ja rahaliste ressursside haldamine

Selleks, et tagada meie iseseisev toimimine ja hallata olemasolevaid rahalisi ja materiaalseid ressursse, sealhulgas ettevõtte raamatupidamisarvestuse haldamine, klientidele arvete väljastamine, sissetulevate arvete arvestus, töötleme klientide või partnerite/tarnijate ja nende esindajate/töötajate isikuandmeid.

Töödeldavad isikuandmedKliendi või tarnija/partneri nimi, perekonnanimi, aadress, andmed konkreetse tegevuse kohta, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (kui see on kohaldatav), teave saadaolevate/makstavate summade kohta ning kui klienti/tarnijat/partnerit (füüsilist või juriidilist isikut) esindab esindaja/töötaja – esindaja/töötaja nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, ametikoht.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alusKliendi või tarnija/partneri isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita lepingut, milles klient või tarnija/partner on lepinguosaline, samuti selleks, et täita ettevõtte suhtes kehtivat õiguslikku kohustust tagada nõuetekohane raamatupidamine, ning ettevõtte kliendi või tarnija/partneri esindaja/töötaja isikuandmete töötlemise korral on ettevõtte õigustatud huvi täita lepingulisi kohustusi kliendi või tarnija/partneriga ning võtta esindajaga/töötajaga ühendust raamatupidamise eesmärgil.
Isikuandmete säilitamise aeg10 (kümme) aastat alates asjaomasest raamatupidamistehingust ja ettevõtte kliendi või tarnija/partneri esindaja/töötaja isikuandmete töötlemise korral 10 (kümme) aastat alates lepingu nõuetekohasest täitmisest.
Isikuandmete allikasKliendi või tarnija/partneri isikuandmed saadakse andmesubjektilt ja ettevõtte kliendi või tarnija/partneri esindaja/töötaja isikuandmete töötlemise korral võidakse need saada esindaja tööandjalt või muult esindatavalt (ettevõtte kliendilt, partnerilt/tarnijalt).

Lepingute sõlmimine ja täitmine

Klientide, partnerite/tarnijatega sõlmitud lepingute sõlmimiseks ja nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas sõlmitud tehingute registreerimiseks, nende täitmise ja maksete kontrollimiseks ning võlgade sissenõudmiseks võime töödelda klientide või partnerite/tarnijate ja nende esindajate/töötajate isikuandmeid.

Töödeldavad isikuandmedKliendi või tarnija/partneri nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, summad, võla/osamaksete tekkimise kuupäev ja alus, sünniaeg või isikukood, muu lepinguliste kohustuste täitmisega seotud teave ning juhul, kui klienti/tarnijat/partnerit (füüsiline või juriidiline isik) esindab esindaja/töötaja, siis esindaja/töötaja nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alusKliendi või tarnija/partneri isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita lepingut, mille osapool on klient või tarnija/partner, ning ettevõtte kliendi või tarnija/partneri esindaja/töötaja isikuandmete töötlemise korral on ettevõtte õigustatud huvi esindaja tuvastamiseks ja kliendi või tarnija/partneriga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete säilitamise aeg10 (kümme) aastat alates teenuse kasutamise lõppemisest (konto kustutamine ja/või lepingu kehtivusaja lõppemine).
Isikuandmete allikasKliendi või tarnija/partneri isikuandmed saadakse andmesubjektilt ja ettevõtte kliendi või tarnija/partneri esindaja/töötaja isikuandmete töötlemise korral võidakse need saada esindaja tööandjalt või muult esindatavalt (ettevõtte kliendilt, partnerilt/tarnijalt).

Ettevõtte kontaktandmeid (sh e-posti aadressi) või veebisaidil olevaid funktsioone kasutades esitatud päringute (sh meie partneriks saamise päringud), taotluste (sh meie teenuste testimise (demo) taotlused) või kaebuste haldamine, sealhulgas neile vastuste andmine.

Selleks, et teil oleks võimalik sõlmida lepinguid ettevõttega ja et te saaksite esitada oma päringuid, taotlusi või kaebusi veebisaidil kättesaadavate vahendite abil (näiteks päringu/kontaktiandmete/partneriks saamise vormid) ja ettevõtte kontaktandmed (näiteks veebisaidil või käesolevas privaatsuspoliitikas määratud e-posti aadress), samuti selleks, et me saaksime anda vastuseid teie päringutele, taotlustele või kaebustele, võime töödelda teie isikuandmeid kui päringu/päringu/kaebuse/kaebuse esitanud isiku andmeid.

Töödeldavad isikuandmedSõltuvalt suhtluse tüübist võidakse töödelda järgmisi andmeid: e-posti aadress, telefoninumber (kui ja kui see on esitatud), ettevõte, esindatav osapool, tehnikute arv, ees- ja perekonnanimi (kui see on esitatud), teema/sõnumi sisu, samuti kõik muud päringus, taotluses, kaebuses ja edasise suhtluse käigus esitatud isikuandmed.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alusIsikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel, mida võib väljendada, kui ta esitab ettevõttele asjakohase päringu, taotluse või kaebuse.
Isikuandmete säilitamise aeg1 (üks) aasta alates asjakohase päringu, taotluse või kaebuse esitamise kuupäevast (kui lepingut ei ole sõlmitud). Kui leping sõlmitakse, säilitatakse isikuandmeid ajavahemiku jooksul ja vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika punktis “Lepingu sõlmimine ja täitmine” sätestatud korrale.
Isikuandmete allikasIsikuandmed saadakse andmesubjektilt.

Ettevõtte toodete, lahenduste jne otseturundus ja reklaamimine.

Juhul, kui me saame teie eraldi nõusoleku otseturunduseks või kui meil on muu õiguslik alus, võime töödelda teie isikuandmeid, et pakkuda teile ettevõtte kaupu või teenuseid (tooteid, vahendeid) ja/või küsida teie arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta.

Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil saadakse eelnevalt, st enne otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemise alustamist.

Teile antakse võimalus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil ja/või võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks sel eesmärgil.

Töödeldavad isikuandmedNimi, perekonnanimi, telefoninumber ja/või e-posti aadress, andmed esindatava ettevõtte kohta, muud teie poolt suhtluse käigus esitatud isikuandmed.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alusIsikuandmeid töödeldakse andmesubjekti antud nõusoleku alusel.
Isikuandmete säilitamise aeg3 (kolm) aastat alates nõusoleku saamise kuupäevast või andmesubjekti poolt antud nõusolekul määratud muust tähtajast.
Isikuandmete allikasIsikuandmed saadakse andmesubjektilt.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on võimalus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil ja/või võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks sel eesmärgil (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie poolt enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud nõusolekupõhise isikuandmete töötlemise seaduslikkust). Teie loobumine või vastuväide ei takista teil ettevõtte pakutavate teenuste kasutamist, kuid ettevõte ei saa teile enam kasulikke pakkumisi, teavet jne pakkuda.

Te võite oma nõusoleku tagasi võtta või kasutada oma vastuväiteõigust, teatades sellest ettevõtte konkreetsele esindajale, kellega te telefoni teel suhtlete, kasutades e-posti sõnumites ettenähtud funktsioone, mis võimaldavad teil loobuda teavitamisest, ning võttes ühendust ettevõttega käesolevas privaatsuspoliitikas allpool nimetatud e-posti aadressil.

KOKKID

Üldsätted küpsiste ja nende kasutamise kohta veebilehel

Kasutame veebilehel küpsiseid, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine, veebilehe sujuv kasutamine, samuti veebilehe liikluse statistika, kasutajakogemuse parandamine ja muudel allpool loetletud eesmärkidel.

Küpsised võivad olla seansiküpsised, mida kasutatakse ainult Interneti sirvimise ajal ja mis kustutatakse automaatselt, kui te sulgete brauseri, püsivad küpsised, st need, mis salvestatakse teie lõppseadmesse (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne.) kuni küpsiste kasutusaja lõppemiseni või kuni te loobute küpsiste kasutamisest, kasutades ühte käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud meetodit, või kolmanda osapoole küpsised, st need, mida kasutab isik, kes ei ole veebilehe haldaja.

Veebilehe külastamisel kuvatakse hüpikakende sõnum, mis sisaldab linki käesolevale privaatsuspoliitikale, mis teavitab teid küpsiste kasutamisest veebilehel. Tehes hüpikaknas asjakohaseid valikuid, väljendate oma nõusolekut, et ettevõte salvestab teie lõppseadmesse (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne) asjaomased valitud küpsised (vastavalt nende tüübile), mida on allpool käesolevas privaatsuspoliitikas üksikasjalikumalt kirjeldatud. Teil on õigus valida ja anda nõusolek kõigi või teatud tüüpi küpsiste kasutamiseks.

Sõltumata teie valikust, st kui te jätkate veebilehe sirvimist, salvestatakse igal juhul rangelt vajalikud (olulised) küpsised.

Pange tähele, et küpsiseid võivad kasutada ka ettevõtte partnerid või muud kolmandad isikud, mis ei ole veebilehe haldaja kontrolli all. Ettevõte ei saa ja ei vastuta selliste isikute tegevuse eest. Kui te kahtlustate, et ettevõtte partnerid või muud kolmandad isikud, kes ei ole veebilehe haldaja kontrolli all, kasutavad küpsiseid ilma teie nõusolekuta, peaksite võtma ühendust selle partneri või muu kolmanda isikuga.

Küpsistest keeldumine

Kui te ei soovi või ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutisse või muusse lõppseadmesse, võite keelduda asjakohaste sammude astumisest, et väljendada oma nõusolekut, ning te võite alati loobuda asjaomaste või kõigi küpsiste kasutamisest, kasutades allpool toodud juhiseid.

Küpsiseid saab eemaldada järgmiselt:

 • võite igal ajal loobuda või tühistada oma selgesõnalise nõusoleku asjaomaste või kõigi küpsiste kasutamiseks [here].
 • – saate vaadata oma arvutisse juba paigaldatud küpsiseid ja kustutada need ükshaaval või kõik korraga. Järgitavad sammud on erinevad (kõige populaarsemate brauserite küpsiste kohta leiate juhised, klõpsates brauseri nimetusel Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), seega tuleks konkreetsed toimingud, mida tuleb teha, kindlaks määrata, võttes arvesse kasutatavat brauserit;
 • Lisaks saate oma internetibrauseri seadistada küpsiste blokeerimiseks või hoiatuse saamiseks küpsiste paigaldamise kohta. Iga veebilehitseja puhul on vajalikud sammud erinevad, seega tuleb konkreetsed toimingud kindlaks määrata, võttes arvesse kasutatavat veebilehitsejat.

Veebisaidil kasutatavate küpsiste tüübid ja loetelu[3] [4]

Veebisaidil kasutatavad küpsiste tüübid on loetletud alljärgnevas tabelis. Me kasutame kõiki küpsiseid, välja arvatud rangelt vajalikke küpsiseid, ainult pärast teie eraldi nõusoleku saamist.

Rangelt vajalikud küpsised (need on vajalikud selleks, et veebisaidi külastaja saaks kasutada veebisaidi pakutavaid võimalusi ja et teda saaks tuvastada, ning need on vajalikud veebisaidi ja elektrooniliste teenuste toimimise tagamiseks. Need küpsised on alati aktiivsed ja ei nõua nõusolekut).

NimiEesmärk ja kasutatud andmedKestusKasutaja
_hjIncludedInPageviewSampleSeda küpsist kasutatakse selleks, et Hotjar saaks teada, kas see külastaja kuulub veebilehe vaatamispiiranguga määratletud andmevalimisse.2 minutitfrontu.com
_cf_bmSeda küpsist kasutatakse inimeste ja robotite eristamiseks. See on kasulik, et veebisait saaks esitada korrektseid aruandeid oma kasutuse kohta.30 minutitpipedrive.com
_hjFirstSeenKüpsis on seatud selleks, et Hotjar saaks kindlaks teha kasutaja veebilehe külastuse alguse ja lugeda kogu seansside aega. See ei sisalda mingeid identifitseerimisandmeid.30 minutitfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressKüpsis on seatud selleks, et Hotjar saaks kindlaks teha kasutaja veebilehe külastuse alguse ja lugeda kogu seansside aega. See ei sisalda mingeid identifitseerimisandmeid.30 minutitfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleSee küpsis on seatud selleks, et Hotjar saaks teada, kas külastaja kuulub veebilehe päevase seansipiiranguga määratletud andmevalimisse.2 minutitfrontu.com

Analüütilised (neid kasutatakse statistiliste (anonüümsete) andmete jälgimiseks, kogumiseks ja analüüsimiseks veebilehte külastanud kasutajate arvu, nende päritolu ja elektrooniliste teenuste kasutamise kohta ning aitavad parandada veebilehe toimimist).

NimiEesmärk ja kasutatud andmedKestusKasutaja
_gaSeda küpsist kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, määrates juhuslikult genereeritud numbri kliendi identifikaatoriks. See sisaldub igas veebilehe päringus ja seda kasutatakse külastajate, seansside ja kampaaniate andmete arvutamiseks veebilehe analüüsiaruannetes.2 aastatfrontu.com
_gidSelle küpsise seab Google Analytics. See salvestab ja ajakohastab iga külastatud lehekülje unikaalset väärtust ning seda kasutatakse lehekülje vaatamiste loendamiseks ja jälgimiseks.1 päevfrontu.com
_gat_UA-2873316-12See on Google Analyticsi poolt seatud mustertüüpi küpsis, mis sisaldab nime musterelemendis selle konto või veebisaidi unikaalset identifitseerimisnumbrit, millega see on seotud. See on variant _gat-küpsisest, mida kasutatakse Google’i andmete koguse piiramiseks suure külastatavusega saitidel.1 minutfrontu.com
_ga_35WLHLEDWSSeda küpsist kasutab Google Analytics seansi seisundi salvestamiseks.2 aastatfrontu.com

reklaam (neid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte külastavad kasutajad kasutavad veebilehte, et esitada kasutajate vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumisi (reklaami)).

NimiEesmärk ja kasutatud andmedKestus
Kasutaja
Kasutaja
IDESelle küpsise seab Doubleclick ja see annab teavet selle kohta, kuidas lõppkasutaja kasutab veebisaiti ja mis tahes reklaami, mida lõppkasutaja on võinud näha enne kõnealuse veebisaidi külastamist.1 aasta.doubleclick.net
test_cookieSelle küpsise seab DoubleClick (kuulub Google’ile), et teha kindlaks, kas veebisaidi külastaja brauser toetab küpsiseid.15 minutit.doubleclick.net
_lfaLeadfeederi küpsis kogub kõigi veebisaidi külastajate käitumisandmeid. See hõlmab vaadatud lehekülgi, külastaja allikat ja veebisaidil veedetud aega.2 aastatfrontu.com

Alternatiivne võimalus Google Analyticsi keelamiseks on paigaldada väike Google‘i pakutav plugin, mille leiad siit. Lisateavet Google Analyticsi kohta leiate siit.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Ettevõte töötleb teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud ulatuses.

Pange tähele, et teatud juhtudel võib isikuandmete pikem säilitamisperiood või meie õigus säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul olla määratud õigusaktidega, näiteks juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et täita ettevõtte suhtes kohaldatavate õigusaktide nõudeid, mis nõuavad isikuandmete töötlemist, või kui isikuandmete töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Sellisel juhul võime teie isikuandmeid töödelda pikema aja jooksul, kuid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks me isikuandmeid töötleme. Sellised isikuandmed hävitatakse kohe, kui neid enam ei vajata.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Me võime teie isikuandmeid avaldada ainult siis, kui selleks on õiguslik alus (näiteks kui seda nõuavad õigusaktid või teiega sõlmitud leping või kui meil on teie eraldi nõusolek) ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktide nõuetega.

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas juba mainitud juhtudele teavitame teid sellest, et me võime teie isikuandmeid edastada:

 • teenusepakkujatele, kes tegutsevad ettevõtte isikuandmete töötlejatena ja osutavad ettevõttele IT-teenuseid, veebisaidi tuge ja hooldust, ettevõtte poolt kasutatavate rakenduste hooldust, serverite pakkumist ja hooldust jne;
 • raamatupidamisteenuseid osutavale ettevõttele;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel õiguskaitse- ja järelevalveasutustele, samuti muudele riigi- ja munitsipaalasutustele vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele, sealhulgas riiklikule maksuametile;
 • kohtutäituritele, kohtutele ja muudele vaidluste lahendamisega seotud asutustele;
 • teistele kolmandatele isikutele, kui te esitate vastava taotluse oma isikuandmete edastamiseks, või kolmandatele isikutele, kellest teid on muul viisil selgelt teavitatud ja/või kelle kohta on saadud teie nõusolek ja kelle kohta on konkreetse teenuse kasutamisel kokku lepitud teabe edastamine;
 • äriühingutele, kes osutavad ettevõttele auditi- ja sellega seotud teenuseid, õigus- ja finantskonsultatsiooniteenuste pakkujatele;
 • teistele majandusüksustele, juhul kui ettevõte ühineb või omandab ettevõtte teise juriidilise isikuga, sealhulgas isikutele, kes teostavad juriidilisi kontrolle.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EA-D

Juhul kui ettevõte edastab isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (näiteks kasutades asjakohast andmetöötlejat), tagab ettevõte isikuandmete piisava kaitse ja sellise edastamise vastavuse GDPRi nõuetele. Sellisel juhul edastab ettevõte isikuandmeid riikidesse, mille suhtes Euroopa Komisjon on vastu võtnud otsuse sobivuse kohta, või tagab ja rakendab isikuandmete kaitse piisava taseme standardsete lepingutingimuste, muude dokumentide või meetmete kaudu vastavalt üldisele isikuandmete kaitse määrusele.

TEIE KUI ISIKUANDMETE SUBJEKTIDE ÕIGUSED JA NENDE ÕIGUSTE RAKENDAMINE

Isikuandmesubjektina on teil kõik kehtivates õigusaktides sätestatud õigused, sealhulgas järgmised õigused:

Õigus nõusolekut tagasi võtta

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud nõusolekupõhise isikuandmete töötlemise seaduslikkust), võttes meiega ühendust käesolevas privaatsuspoliitikas osutatud kontaktandmete kaudu või kasutades muid ettevõtte poolt pakutavaid funktsioone (näiteks teatades oma vastuväidetest ettevõtte esindajale, kellega te telefonitsi räägite, või teatades sellest e-posti teel, kust pakkumine saadeti).

Õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele

Te saate tutvuda oma Isikuandmetega, mida ettevõte töötleb. Võite saada teavet selle kohta, kuidas selliseid andmeid kogutakse, kui kaua teie andmeid säilitatakse ning kes ja millises ulatuses teie kohta andmeid saab. Teie juurdepääsuõigust võivad siiski piirata õigusaktid.

Õigus nõuda isikuandmete parandamist

Te võite nõuda, et ettevõte parandaks teiega seoses töödeldud isikuandmeid, kui need on ebaõiged, ebatäpsed või ebatäielikud.

Õigus esitada vastuväiteid

Teatud tingimustel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel. Teil on ka õigus esitada vastuväiteid sellele, et me kasutame teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil (ainult siis, kui me töötleme andmeid nendel eesmärkidel).

Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

Kui te arvate, et teie ettevõtte poolt töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või kui te ei ole andnud nõusolekut andmete kasutamiseks, võite taotleda, et ettevõte piiraks teie andmete kasutamist ainult andmete säilitamisega. Kasutamine piirdub ainult andmete säilitamisega, kuni andmed on õiged või kuni ettevõtte õigustatud huvid kaaluvad üles teie huvid.

Õigus taotleda isikuandmete kustutamist.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega või kui selleks on muud õiguslikud põhjused, on teil õigus nõuda andmete kustutamist vastavalt õigusaktides sätestatud piirangutele.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada teiega seotud isikuandmed, mille olete ettevõttele esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiga loetavas formaadis ning õigus taotleda nende andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale õigusaktides sätestatud korras.

Õigus esitada kaebus

Teil on ka õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele, kui arvate, et teiega seotud isikuandmete töötlemisel rikutakse õigusaktide nõudeid. Palume siiski alati esmalt meiega ühendust võtta, kasutades käesolevas privaatsuspoliitikas loetletud kontaktandmeid.

Andmesubjekti õiguste kasutamise kord

Kui teil on lisaküsimusi või soovite kasutada oma õigusi seoses isikuandmete töötlemisega, mis on sätestatud privaatsuspoliitikas, siis võtke meiega ühendust käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud kontaktandmete kaudu (e-posti teel, posti teel (kasutades määratud aadressi) või füüsiliselt ettevõtte tegelikku kontorisse, mille aadress on märgitud privaatsuspoliitika lõpus).

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks taotluste esitamisel peate kinnitama oma isikut (näiteks elektroonilise taotluse esitamisel peate selle allkirjastama elektroonilise allkirjaga, ja kui võtate ettevõttega ühendust füüsiliselt tulles/saates taotluse posti teel, peate esitama dokumendi, mis kinnitab teie isikusamasust, või sellise dokumendi koopia, mis on kinnitatud vastavalt õigusaktides sätestatud menetlusele).

Me võtame vastu ainult need taotlused andmesubjekti õiguste kasutamiseks, mis on täidetud/esitatud riigikeeles (leedu keeles), mis on sidus ja arusaadav, loetavate tähtedega, taotlus ei sisalda solvavaid või lugupidamatuid sõnastusi, selles on selgelt ja konkreetselt märgitud, milliseid õigusi soovitakse kasutada, ning selles on esitatud õiguste kasutamisega seotud asjaolud.

Peame andmesubjekti õiguse(de) kasutamise taotlust põhjendamatuks ja võime keelduda selle täitmisest, kui selles ei ole täpsustatud, milliseid õigusi soovitakse kasutada, ning kui see ei sisalda muud vajalikku teavet, mida nõuab privaatsuspoliitika või isikuandmete kaitse üldmäärus. Samuti võime keelduda teie taotluse täitmisest, kui me ei töötle teie isikuandmeid, kui koos taotlusega ei ole esitatud asjakohaseid dokumente teie (või teie esindaja) tuvastamiseks, kui taotluse esitanud isik ei ole nõuetekohaselt volitatud või tal puudub õigus taotluse esitamiseks (volikiri või muu dokument, mis annab õiguse teid esindada, ei ole esitatud) või kui õigusaktides ei ole sätestatud võimalust teie taotluse rahuldamiseks.

Pange tähele, et juhul, kui te kuritarvitate õigust esitatud taotluse alusel, on meil õigus nõuda hüvitist taotluse täitmise eest.

Me vastame kõigile teie kui isikuandmete subjekti õiguste kasutamisega seotud taotlustele põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast. Seda tähtaega võib pikendada täiendavalt 2 (kahe) kuu võrra, teavitades teid sellest eelnevalt.

TEABE KAITSE

Me kasutame mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta meie valduses olevat teavet (sealhulgas isikuandmeid) juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, avalikustamise või volitamata juurdepääsu eest.

KOLMANDAD OSAD

Ettevõte ei kontrolli kolmandate isikute poolt teie suhtes kohaldatavaid privaatsuspoliitikat ja/või muid eeskirju. Te olete ainuisikuliselt ja omal äranägemisel vastutav nende eest ja kohustute neid järgima, kui need kehtivad teie suhtes (näiteks kui veebisait sisaldab linke veebisaitidele, mida ettevõte ei kontrolli). Ettevõte ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitikate või muu sisu eest, kui veebisait või muud funktsioonid sisaldavad linke teistele veebisaitidele või kui need sisaldavad linke veebisaidile. Pange tähele, et veebilehe lingile, logole või mis tahes muule elemendile või muule funktsioonile klõpsamine või veebilehel pakutavate teenuste või muude funktsioonide kasutamine võib teid viia väljapoole veebilehte või muid funktsioone.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Ettevõte jätab endale õiguse muuta (sealhulgas muuta, muuta, täiendada, tühistada, tühistada) käesolevat privaatsuspoliitikat või selle mis tahes osa ja sellega seotud teavet oma äranägemise järgi.

Ajakohastatud privaatsuspoliitika avaldatakse veebisaidil ja see jõustub selle avaldamise kuupäevast (viide “Kehtiv alates” privaatsuspoliitika allosas näitab, millal privaatsuspoliitikat viimati ajakohastati).

Soovitame teil veebisaiti või muid funktsioone külastades kontrollida privaatsuspoliitikat ja selle uuendusi ning veenduda, et olete rahul privaatsuspoliitika kehtiva versiooniga. Kui kasutate veebisaiti või muid funktsioone pärast uuendatud privaatsuspoliitika avaldamist, nõustute hetkel kehtiva privaatsuspoliitikaga.

LÕPPSÄTTED JA KONTAKTANDMED

Käesolevat privaatsuspoliitikat reguleerib Leedu Vabariigi õigus.

Kõik erimeelsused seoses käesoleva privaatsuspoliitika rakendamisega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

Kui teil on küsimusi, nõudeid või vajate meie abi seoses privaatsuspoliitika tõlgendamise või kohaldamisega, samuti kui soovite kasutada teie kui Isikuandmete subjekti õigusi, võtke palun ühendust ettevõttega järgmistel kontaktandmetel:

E-mai aadress: info@frontu.com

Tel. Nr.: +370 676 10015

Aadress: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Leedu Vabariik.

Me teeme kõik endast oleneva, et vastata kõigile teie käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud ja kirjalikult esitatud päringutele viivitamatult (me vastame teie kui isikuandmete subjekti õiguste kasutamisega seotud päringutele hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates päringu saamisest, välja arvatud õigusaktides või käesolevas poliitikas sätestatud juhtudel).

Jõustub alates 24/05/2023.