Tingimused

1.MÕISTED
1.1.Käesolevates üldtingimustes kasutatud terminid ja väljendid on järgmises tähenduses:
1.1.1.Isikuandmed – isikuandmete kaitsepoliitikas määratletud isikuandmed.
1.1.2.Üldtingimused – käesolevad lepingu üldtingimused, mille kehtiv versioon on kättesaadav aadressil www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU – töövõtja poolt välja töötatud tarkvara, sealhulgas mobiilirakendus, mis on ette nähtud tehniliste kaugoperatsioonide planeerimiseks ja haldamiseks.
1.1.4.Intellektuaalne omand tähendab kõiki olemasolevaid ja (või) tulevasi õigusi, mis on seotud leiutiste, patentide, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, geograafiliste päritolunimetuste, autoriõiguste, ametialase maine või muude intellektuaalomandi õigustega, mis on praegu olemas või tekivad tulevikus, sealhulgas kõik nende taotlused ja registreerimised, uuendamised ja täiendused mis tahes riigi või territooriumi jurisdiktsiooni seaduste alusel.
1.1.5.Kasutaja – Kliendi poolt määratud füüsilised isikud, kellel on õigus FRONTUt kasutada. Seda määratlust kohaldatakse (i) administraator, kellel on täielikud õigused; (ii) piiratud õigustega kasutaja või (iii) rakenduse kasutaja, kellele on antud juurdepääs ainult FRONTU mobiilirakendusele.
1.1.6.Pakkumine (hinnapakkumine) või eritingimused – töövõtja poolt tellijale esitatud pakkumine FRONTU kasutamise kohta, mida alates lepingu allkirjastamisest loetakse lepingu eritingimusteks ja mis muutub selle lahutamatuks osaks.
1.1.7.Konto tähendab kliendi jaoks loodud FRONTU kontot, mis hõlmab serveriruumi, alamdomeeni, tarkvara, sealhulgas mobiilirakendusi.
1.1.8.Privaatsuspoliitika tähendab töövõtja kehtivat privaatsuspoliitikat, mis on kättesaadav aadressil www.frontu.com.
1.1.9.Leping – FRONTU kasutamise leping, mis koosneb eritingimustest ja üldtingimustest, muudest lisadest ja nende dokumentide hilisematest muudatustest.
1.1.10.Klient on isik, kellega on sõlmitud leping ja kellele töövõtja annab õiguse FRONTU kasutamiseks.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.LEPINGU ESE
2.1.Käesoleva lepingu sätete kohaselt annab töövõtja kliendile mitteeksklusiivse, mitteülekantava õiguse kasutada FRONTU’d oma seadmetes otseste toimingute teostamiseks. Klientidele pakutavate andmete ja muude tehniliste parameetrite hulk, samuti lisateenused või funktsioonid on täpsustatud töövõtja veebilehel https://frontu.com/pricing.
2.2.FRONTU konkreetsed funktsioonid, kasutajate arv, hind ja muud lepinguosaliste poolt kokkulepitud tingimused on täpsustatud pakkumises. Allakirjutamise hetkest alates loetakse, et klient on tutvunud käesolevate üldtingimustega ja kohustub neid järgima. Kõik muud üksikasjalikud kokkulepped FRONTU kasutamise kohta võib samuti lugeda eritingimusteks käesoleva lepingu tähenduses.
3.KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1Klient kohustub:
3.1.1.tasub töövõtjale igakuist või aastamaksu ühe (ühe) pakkumises nimetatud FRONTU kasutaja kohta, samuti muid poolte vahel kokkulepitud ja pakkumises sätestatud makseid (näiteks lisateenuste, funktsioonide, lisaseadmete jne eest). Töövõtjale makstav kogusumma sõltub Tellija poolt määratud kasutajate arvust ja pakkumises määratud lisateenuste või funktsionaalsuste järjekorrast;
3.1.2.esitama töövõtja taotlusel kogu teabe, mis on vajalik käesoleva lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks;
3.1.3.mitte kasutada FRONTUt ja (või) kontot ebaseaduslikul viisil, avaliku korra, eetika ja heade kommete vastasel eesmärgil ning mitte rikkuda töövõtja õigusi intellektuaalomandile.
3.2.Käesoleva kontakti allkirjastamisega kinnitab klient, et ta on tutvunud FRONTU olemasolevate funktsioonidega ja need vastavad kliendi vajadustele. Klient tunnistab, et FRONTU on esitatud“nii nagu see on” ja“nagu saadaval“. Muu hulgas tähendab see, et FRONTU ei ole loodud ja ei tegutse nii, et rahuldada kõiki ja kõiki kliendi individuaalseid ärivajadusi. Lepinguosaliste vahelisel eraldi kokkuleppel ja lisatasu eest võib töövõtja osutada FRONTU-le lisateenuseid ja teha konkreetseid muudatusi, mis lepinguosaliste kokkuleppel lisatakse eritingimustesse või muusse lepinguosaliste vahel sõlmitud dokumenti.
3.3.Klient saab esitada mis tahes taotlusi või päringuid ametlike tugikanalite kaudu: st kontole integreeritud tugivestlus või kasutajatugi (help.frontu.com).
4.TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1Töövõtja kohustub tagama juurdepääsu FRONTU-le (nt konto loomine) ja muude teenuste osutamise, mis on määratletud pakkumises või poolte vahelises eraldi lepingus.
4.2Töövõtja kohustub parandama kõik FRONTU tarkvara- või süsteemivead, millest tellija on töövõtjat nõuetekohaselt teavitanud ja millest ta on töövõtjale nõuetekohaselt teatanud vastavalt käesolevate üldtingimuste või töövõtja veebisaidi sätetele. Töövõtja ei ole kohustatud parandama vigu või talitlushäireid, mis on seotud kliendi poolt ostetud ja kasutatud riistvaraga, pahavara kasutamisega, FRONTU kasutamisega volitamata keskkonnas ja muudel juhtudel, kui FRONTU vea või talitlushäire on põhjustatud teguritest, mis ei ole kliendi kontrolli all.
4.3Kui lepinguosalised lepivad kokku, et teevad FRONTUga seoses täiendavaid programmeerimis-, paigaldus-, testimis- või muid sarnaseid töid, dokumenteerivad lepinguosalised sellised tööd üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega. Kui tellija ei tee märkusi tööde teostamise kohta 5 kalendripäeva jooksul alates töövõtja üleandmis-vastuvõtmisakti kättesaamisest, loetakse need tööd/teenused nõuetekohaselt teostatuks/üleantuks ning tellijal ei ole sellega seoses mingeid nõudeid töövõtja vastu.
4.4Töövõtjal on õigus kasutada kolmandaid isikuid käesoleva lepingu kohaste teenuste osutamiseks ilma tellija eraldi nõusolekuta.
5.MAKSED JA ARVELDUSED
5.1FRONTU kasutamise arved väljastatakse tavaliselt iga kuu alguses jooksva kuu eest või jooksva 12-kuulise perioodi eest, kui on kokku lepitud aastane makseviis (st igal juhul ettemaksuna kokkulepitud perioodi eest). Üldtingimuste punktis 4.3 nimetatud täiendavate teenuste või tööde eest väljastab töövõtja arveid iga kuu lõpus pärast asjaomaste teenuste/tööde teostamist vastavalt käesolevas lepingus sätestatud korrale, välja arvatud juhul, kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teistsuguses maksekorras.
5.2Tellija kohustub tasuma töövõtjale 15 kalendripäeva jooksul pärast vastava arve kättesaamist.
5.3Tellija arveldab töövõtjaga krediitkaardiga, SEPA-maksetega või pangaülekandega. Pangaülekandega maksmiseks peab tellija eelnevalt leppima töövõtjaga kokku maksetingimustes. Makse tegemiseks peab klient täitma kontol nõutavad andmed maksja kohta.
5.4Maksekohustus on tühistamatu, tehtud makseid ei tagastata, välja arvatud juhul, kui töövõtja otsustab eraldi teisiti. See kehtib muu hulgas, kuid mitte ainult, kui klient: (i) ei kasuta FRONTU ja (või) kontot tasulise perioodi jooksul või kasutab seda ainult osaliselt; (ii) muudab liitumisprogrammi, (iii) lõpetab lepingu enne selle lõpptähtaega ilma töövõtja süüta.
5.5Töövõtjal on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja eritingimusi (pakkumine), teatades sellest kliendile kirjalikult e-posti teel või tema konto kaudu 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Töövõtjal ei ole õigust muuta juba tellitud ja kliendi poolt tasutud teenuseid (funktsioone). Muudetud eritingimused jõustuvad nendes sätestatud etteteatamistähtaja möödumisel. Lepingu pikendamise korral pärast üldtingimuste ja eritingimuste kehtivuse lõppemist on FRONTU hinnad pikendatud perioodil sellised, nagu on märgitud veebilehel https://frontu.com/pricing pakkumise lõppemise päeval, kui pooled ei ole eraldi kokku leppinud teisiti.
6.INTELLEKTUAALNE OMAND
6.1.Tellijale kuuluvad ka kõik intellektuaalomandi õigused FRONTU-s ja selle funktsionaalsuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, FRONTU kujundus, visuaalsed ja haldusliidesed, graafika, visuaalne kujundus, kompilatsioonid, lähtekood, toimimiskontseptsioon, infojada ja paigutus ning kõik muud FRONTU ja komponentide elemendid, sealhulgas nende täiendavate teenuste või muudatuste tulemused.
6.2.Sõltumata tehtud maksetest ei anta kliendile ja (või) kasutajatele mingeid intellektuaalse omandi õigusi FRONTU-le ega omandata neid.
7.PERSONAL ANDMED
7.1.Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga.
7.2.Lepingu sõlmimisega nõustub klient, et töövõtja võib kasutada ja analüüsida süsteemi koondandmeid, mis on seotud kliendi FRONTU ja teenuste kasutamisega, et optimeerida, parandada või tõhustada FRONTU ja sellega seotud teenuste toimimist.
8.VÄÄRSUS. KINNITUS. TERMINATION
8.1.Lepingu kehtivus ja pikendamine
8.1.1.Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast ja kehtib kuni FRONTU kasutamise lõppemiseni või lepingu lõppemiseni.
8.1.2.Kui käesolevat lepingut ei lõpetata poolte eraldi kirjaliku kokkuleppega ja kui tellija jätkab töövõtja teenuste kasutamist rohkem kui ühe nädala jooksul pärast lepingu lõppemist, pikendatakse lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
8.2.Peatamine
8.2.1.Töövõtjal on õigus peatada teenuste osutamine, piirates FRONTU kasutamist, kui klient on rohkem kui 15 kalendripäeva hiljaks jäänud mis tahes lepingus sätestatud makse tasumisega. Klienti teavitatakse peatamisest vähemalt 5 tööpäeva ette.
8.3.Lõpetamine
8.3.1.Lepinguosalisel on õigus lõpetada leping ühepoolselt ilma kohtumenetluseta mis tahes põhjusel, teatades sellest teisele lepinguosalisele kirjalikult 60 kalendripäeva ette.
8.3.2Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel peab klient viivitamatult lõpetama FRONTU kasutamise.
9.VASTUTUS JA SELLE PIIRAMINE
9.1.Juhul kui tellija viivitab lepingus või muudes lepinguga seotud dokumentides sätestatud maksete tasumisega, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist, mis on 0,04 protsenti tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
9.2.Lepinguosaline, kes rikub käesoleva lepingu tingimusi, peab tasuma lepingus sätestatud trahvid ja hüvitama teise lepinguosalise otsese kahju ulatuses, mis ei ole kaetud trahvidega. Kumbki lepinguosaline ei vastuta teise lepinguosalise ees mingil juhul käesoleva lepingu täitmisest tuleneva kaudse või juhusliku kahju, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemise või mainekahju eest.
9.2.1.Töövõtja maksimaalne vastutus tellija ees (kui see on olemas), olenemata selle vormist, on igal juhul piiratud summaga, mis on võrdne tellija poolt töövõtjale viimase 6 kuu jooksul enne töövõtja vastutuse põhjustanud tegevuse toimumist tegelikult makstud tasudega.
9.2.2.Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise või mittetäitmise eest, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Lepinguosaline, kes soovib käesolevat klauslit kasutada, peab viivitamatult teavitama teist lepinguosalist kirjalikult sellistest asjaoludest ja tegema mõistlikke jõupingutusi nende kõrvaldamiseks.
10.MUUD SÄTTED
10.1.Kohaldatav õigus
10.1.1.Kui Leedu Vabariigi ja (või) Euroopa Liidu õigusaktide imperatiivsed sätted ei nõua teisiti, kohaldatakse lepingu ja sellest tulenevate õigussuhete suhtes Leedu Vabariigi õigust.
10.1.2.Kõik käesoleva lepingu, selle rikkumise, lõpetamise või kehtivusega seotud vaidlused, vaidlused või nõuded lahendatakse Leedu Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud korras töövõtja asukoha poolt määratud kohtutes.
10.2.Muudatused
10.2.1.Kõik lepingu muudatused või täiendused kehtivad ainult siis, kui need on tehtud kirjalikult ja allkirjastatud mõlema lepinguosalise volitatud esindajate poolt. Suulised reservatsioonid ei oma õiguslikku mõju.
10.3.Mitteülekantavus
10.3.1.Ilma teise lepinguosalise eelneva nõusolekuta ei ole kummalgi poolel õigust loovutada või muul viisil üle anda käesoleva lepingu kohaseid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele.
10.4.Konfidentsiaalsus
10.4.1.Konfidentsiaalne teave – kogu avalikustava lepinguosalise teave, mis on vastuvõtvale lepinguosalisele avalikustamisel tunnistatud konfidentsiaalseks (konfidentsiaalne teave). Konfidentsiaalseks teabeks ei loeta teavet, mis: (a) on avalikult teada; (b) kaudne / üldtuntud teave turul enne selle avalikustamist; (c) saab avalikkusele teatavaks pärast seda, kui avalikustav lepinguosaline tegi avalikustamise vastuvõtvale lepinguosalisele ilma vastuvõtva lepinguosalise süüta, või (d) sai vastuvõtvale lepinguosalisele teatavaks muul seaduslikul viisil.
10.4.2.Ilma avaldava lepinguosalise nõusolekuta ei tohi kumbki lepinguosaline avaldada ega kasutada teise lepinguosalise konfidentsiaalset teavet muul eesmärgil kui lepingu täitmiseks.