Zasady i warunki

1.DEFINICJE
1.1.Terminy i wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:
1.1.1.Dane Osobowe oznaczają dane osobowe zdefiniowane w Polityce Prywatności.
1.1.2.Ogólne Warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Umowy, których aktualna wersja jest dostępna pod adresem www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU oznacza oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę, w tym aplikację mobilną, przeznaczone do planowania i zarządzania zdalnymi operacjami technicznymi.
1.1.4.Własność intelektualna oznacza wszelkie istniejące i (lub) przyszłe prawa związane z wynalazkami, patentami, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, geograficznymi oznaczeniami pochodzenia, prawami autorskimi, reputacją zawodową lub innymi prawami własności intelektualnej, które obecnie istnieją lub powstaną w przyszłości, w tym wszelkie wnioski i rejestracje, odnowienia i uzupełnienia na mocy przepisów dowolnej jurysdykcji w dowolnym kraju lub terytorium.
1.1.5.Użytkownik oznacza osoby fizyczne określone przez Klienta, które są uprawnione do korzystania z FRONTU. Definicja ta ma zastosowanie do (i) administrator z pełnymi uprawnieniami; (ii) użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami lub (iii) użytkownik aplikacji, któremu przyznano dostęp wyłącznie do aplikacji mobilnej FRONTU.
1.1.6.Oferta (Wycena) lub Warunki Szczególne oznaczają ofertę złożoną Klientowi przez Wykonawcę dotyczącą korzystania z FRONTU, która od momentu podpisania jest uważana za warunki szczególne Umowy i staje się jej integralną częścią.
1.1.7.Konto oznacza konto FRONTU utworzone dla Klienta, które obejmuje przestrzeń serwerową, subdomenę, oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne.
1.1.8.Polityka Prywatności oznacza aktualną Politykę Prywatności Wykonawcy dostępną pod adresem www.frontu.com.
1.1.9.Umowa oznacza umowę o korzystanie z FRONTU, na którą składają się Warunki specjalne i Warunki ogólne, inne załączniki oraz wszelkie późniejsze zmiany tych dokumentów.
1.1.10.Klient oznacza osobę, z którą zawarto Umowę i której Wykonawca przyznaje prawo do korzystania z FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.PRZEDMIOT UMOWY
2.1.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Wykonawca udziela Klientowi niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z FRONTU na swoich urządzeniach w celu wykonywania bezpośrednich operacji. Ilość danych oraz inne parametry techniczne udostępniane klientom, a także dodatkowe usługi lub funkcjonalności, określone są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem https://frontu.com/pricing.
2.2.Szczegółowe funkcjonalności FRONTU, liczba Użytkowników, cena i inne warunki uzgodnione przez Strony określone są w Ofercie. Od momentu podpisania uznaje się, że Klient zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie inne szczegółowe umowy dotyczące korzystania z FRONTU można również uznać za Warunki Szczególne w rozumieniu niniejszej Umowy.
3.PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
3.1Klient zobowiązuje się do:
3.1.1.płacić Wykonawcy miesięczną lub roczną opłatę za 1 (jednego) Użytkownika FRONTU określonego w Ofercie, a także wszelkie inne płatności uzgodnione przez Strony i (lub) przewidziane w Ofercie (na przykład za dodatkowe usługi, funkcjonalności, dodatki itp.) Całkowita kwota należna Wykonawcy uzależniona jest od liczby Użytkowników wskazanych przez Klienta oraz zamówienia dodatkowych usług lub funkcjonalności określonych w Ofercie;
3.1.2.udzielić wszelkich informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy na żądanie Wykonawcy;
3.1.3.nie korzystać z FRONTU i (lub) Konta w sposób niezgodny z prawem, w celach sprzecznych z porządkiem publicznym, etyką, dobrymi obyczajami, a także nie naruszać praw Kontrahenta do własności intelektualnej.
3.2.Podpisując niniejszy Kontakt, Klient potwierdza, że zapoznał się z istniejącymi funkcjonalnościami FRONTU i odpowiadają one jego potrzebom. Klient przyjmuje do wiadomości, że FRONTU jest dostarczane na zasadzie “tak jakjest” i“w miarę dostępności“. Oznacza to między innymi, że FRONTU nie zostało stworzone i nie działa w taki sposób, aby zaspokoić wszystkie indywidualne potrzeby biznesowe Klienta. Na podstawie odrębnego porozumienia Stron i za dodatkową opłatą, Wykonawca może świadczyć dodatkowe usługi i dokonywać określonych modyfikacji FRONTU, które za zgodą Stron zostaną zawarte w Warunkach Szczególnych lub innym dokumencie zawartym pomiędzy Stronami.
3.3.Klient może składać wszelkie wnioski lub zapytania za pośrednictwem oficjalnych kanałów wsparcia: tj. zintegrowanego czatu wsparcia na Koncie lub help desk (help.frontu.com).
4.PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
4.1Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do FRONTU (np. utworzyć Konto) oraz zapewnić świadczenie innych usług określonych w Ofercie lub odrębnej umowie pomiędzy Stronami.
4.2Wykonawca zobowiązuje się poprawić wszelkie błędy oprogramowania lub systemu we FRONTU, które zostały należycie zgłoszone Wykonawcy przez Klienta i należycie przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych lub na stronie internetowej Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do poprawiania błędów lub nieprawidłowego działania, które są związane ze sprzętem zakupionym i używanym przez Klienta, użyciem złośliwego oprogramowania, użyciem FRONTU w nieautoryzowanych środowiskach oraz w innych przypadkach, gdy błąd lub nieprawidłowe działanie FRONTU jest spowodowane czynnikami, na które Klient nie ma wpływu.
4.3Jeśli Strony uzgodnią przeprowadzenie dodatkowego programowania, instalacji, testowania lub innych podobnych prac w odniesieniu do FRONTU, takie prace zostaną udokumentowane między Stronami poprzez podpisanie aktu przekazania-przyjęcia. Jeśli Klient nie zgłosi żadnych uwag dotyczących wykonania prac w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Wykonawcy aktu przekazania-odbioru, takie prace/usługi zostaną uznane za prawidłowo wykonane/dostarczone, a Klient nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Wykonawcy z tego tytułu.
4.4Wykonawca jest uprawniony do powoływania osób trzecich do świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy bez odrębnej zgody Klienta.
5.PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
5.1Faktury za korzystanie z FRONTU są zwykle wystawiane na początku każdego miesiąca za bieżący miesiąc lub za bieżący okres 12 miesięcy, jeśli uzgodniono roczną metodę płatności (tj. we wszystkich przypadkach z góry za uzgodniony okres). Faktury Wykonawcy za dodatkowe usługi lub prace, o których mowa w klauzuli 4.3 Warunków Ogólnych będą wystawiane na koniec każdego miesiąca po wykonaniu odpowiednich usług / prac zgodnie z procedurami ustalonymi w niniejszym dokumencie, chyba że Strony uzgodniły na piśmie inną procedurę płatności.
5.2Klient zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania odpowiedniej faktury.
5.3Klient rozlicza się z Wykonawcą za pomocą karty kredytowej, płatności SEPA lub przelewu bankowego. Aby dokonać płatności przelewem bankowym, Klient musi wcześniej uzgodnić z Wykonawcą warunki takiej płatności. Aby dokonać płatności, Klient musi wypełnić wymagane dane płatnika na Koncie.
5.4Zobowiązanie do dokonania płatności jest nieodwołalne, dokonane płatności nie podlegają zwrotowi, chyba że Wykonawca odrębnie postanowi inaczej. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy Klient: (i) nie korzysta z FRONTU i (lub) Konta w opłaconym okresie lub korzysta z niego tylko częściowo; (ii) zmienia plan subskrypcji, (iii) rozwiąże Umowę przed terminem jej obowiązywania bez winy Wykonawcy.
5.5Wykonawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków i Warunków Szczególnych (Oferty) poprzez powiadomienie Klienta na piśmie pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem jego Konta z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Wykonawca nie ma prawa do zmiany usług (funkcjonalności) już zamówionych i opłaconych przez Klienta. Zmienione Warunki Szczególne wchodzą w życie po upływie określonego w nich okresu wypowiedzenia. W przypadku przedłużenia Umowy po wygaśnięciu Ogólnych Warunków i Warunków Szczególnych, ceny FRONTU na przedłużony okres są takie, jak wskazane na stronie internetowej https://frontu.com/pricing w dniu wygaśnięcia Oferty, chyba że Strony osobno uzgodniły inaczej.
6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
6.1.Wykonawca jest również właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do FRONTU i jego funkcjonalności, w tym między innymi projektu FRONTU, interfejsów wizualnych i administracyjnych, grafiki, projektu wizualnego, kompilacji, kodu źródłowego, koncepcji działania, sekwencji i układu informacji oraz wszystkich innych elementów FRONTU i komponentów, w tym wyników wszelkich dodatkowych usług lub ich modyfikacji.
6.2.Niezależnie od dokonanych płatności, Klient i (lub) użytkownicy nie otrzymują ani nie nabywają żadnych praw własności intelektualnej do FRONTU.
7.DANE OSOBOWE
7.1.Wszystkie Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
7.2.Zawierając Umowę, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i analizowanie przez Wykonawcę zagregowanych danych dotyczących wydajności systemu związanych z korzystaniem przez Klienta z FRONTU i usług w celu optymalizacji, poprawy lub usprawnienia działania FRONTU i powiązanych usług.
8.WAŻNOŚĆ. ZAWIESZENIE. ZAKOŃCZENIE
8.1.Ważność i przedłużenie umowy
8.1.1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest ważna do momentu zakończenia korzystania z FRONTU lub do momentu wygaśnięcia Umowy.
8.1.2.O ile niniejsza Umowa nie zostanie rozwiązana na mocy odrębnego pisemnego porozumienia Stron, a Klient będzie nadal korzystał z usług Wykonawcy przez okres dłuższy niż jeden tydzień po wygaśnięciu Umowy, Umowa zostanie przedłużona na dodatkowy okres 12 miesięcy.
8.2.Zawieszenie
8.2.1.Wykonawca ma prawo zawiesić świadczenie usług poprzez ograniczenie korzystania z FRONTU, jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek płatności określonej w Umowie o więcej niż 15 dni kalendarzowych. Klient zostanie poinformowany o zawieszeniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
8.3.Zakończenie
8.3.1.Strona jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania Umowy bez postępowania sądowego z dowolnego powodu poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony z 60-dniowym wyprzedzeniem.
8.3.2Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Klient musi natychmiast zaprzestać korzystania z FRONTU.
9.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIE
9.1.W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie jakichkolwiek płatności określonych w Umowie lub innych dokumentach, Wykonawca ma prawo żądać od Klienta zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 0,04% od niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
9.2.Strona, która naruszy warunki niniejszej Umowy, zapłaci kary określone w Umowie i zrekompensuje bezpośrednie straty drugiej Strony, w zakresie, w jakim nie są one objęte karami. W żadnym wypadku żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za jakiekolwiek pośrednie lub przypadkowe straty, utracone przychody, przerwę w działalności lub utratę reputacji wynikające z wykonania niniejszej Umowy.
9.2.1.Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Klienta (jeśli istnieje), niezależnie od jej formy, będzie we wszystkich przypadkach ograniczona do kwoty równej opłatom Klienta faktycznie zapłaconym przez Klienta na rzecz Wykonawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wystąpienie działań, które spowodowały odpowiedzialność Wykonawcy.
9.2.2.Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej. Strona, która chce powołać się na niniejszą klauzulę, musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o takich okolicznościach i dołożyć uzasadnionych starań, aby im zaradzić.
10.INNE POSTANOWIENIA
10.1.Prawo właściwe
10.1.1.Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Litewskiej i (lub) Unii Europejskiej nie stanowią inaczej, do Umowy i wynikających z niej stosunków prawnych zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej.
10.1.2.Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, jej naruszenia, rozwiązania lub ważności będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez przepisy ustawowe i wykonawcze Republiki Litewskiej w sądach określonych przez siedzibę Wykonawcy.
10.2.Zmiany
10.2.1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Zastrzeżenia słowne nie mają skutków prawnych.
10.3.Niezbywalność
10.3.1.Bez uprzedniej zgody drugiej Strony, żadna ze Stron nie ma prawa do cesji lub innego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
10.4.Poufność
10.4.1.Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje Strony ujawniającej, które w momencie ujawnienia Stronie otrzymującej zostały oznaczone jako poufne (Informacje Poufne). Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które: (a) jest publicznie znana; (b) dorozumiana / powszechna wiedza na rynku przed jej ujawnieniem; (c) stały się publicznie znane po tym, jak Strona ujawniająca dokonała ujawnienia Stronie otrzymującej bez winy Strony otrzymującej; lub (d) stały się znane Stronie otrzymującej za pośrednictwem innych zgodnych z prawem środków.
10.4.2.Bez zgody Strony ujawniającej żadna ze Stron nie może ujawniać ani wykorzystywać Informacji Poufnych drugiej Strony w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie Umowy.