Noteikumi un nosacījumi

1.DEFINĪCIJAS
1.1.Šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos ar lielajiem burtiem rakstītiem terminiem un izteicieniem ir šādas nozīmes:
1.1.1.Personas dati ir personas dati, kā definēts Privātuma politikā.
1.1.2.Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir šie Līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kuru aktuālā versija ir pieejama tīmekļa vietnē www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU ir Izpildītāja izstrādāta programmatūra, tostarp mobilā lietojumprogramma, kas paredzēta attālināto tehnisko darbību plānošanai un vadībai.
1.1.4.Intelektuālais īpašums ir visas esošās un (vai) turpmākās tiesības, kas attiecas uz izgudrojumiem, patentiem, preču zīmēm, rūpnieciskajiem dizainparaugiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, autortiesībām, profesionālo reputāciju vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pastāv pašlaik vai radīsies nākotnē, tostarp visi to pieteikumi un reģistrācijas, atjaunošanas un papildinājumi saskaņā ar jebkuras valsts vai teritorijas jebkuras jurisdikcijas likumiem.
1.1.5.Lietotājs ir Klienta norādītās fiziskās personas, kurām ir tiesības izmantot FRONTU. Šī definīcija attiecas uz (i) administrators ar pilnām tiesībām; (ii) lietotājs ar ierobežotām atļaujām vai (iii) lietojumprogrammas lietotājs, kuram ir piešķirta piekļuve tikai FRONTU mobilajai lietojumprogrammai.
1.1.6.Piedāvājums (piedāvājums) vai īpašie noteikumi un nosacījumi ir piedāvājums, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecībā uz FRONTU izmantošanu un kas no parakstīšanas brīža tiek uzskatīts par Līguma īpašajiem noteikumiem un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
1.1.7.Konts ir Klientam izveidots FRONTU konts, kas ietver servera vietu, apakšdomēnu, programmatūru, tostarp mobilās lietotnes.
1.1.8.Konfidencialitātes politika ir Izpildītāja spēkā esošā konfidencialitātes politika, kas pieejama vietnē www.frontu.com.
1.1.9.Līgums ir līgums par FRONTU izmantošanu, kas sastāv no īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, citiem pielikumiem un jebkādiem turpmākiem šo dokumentu grozījumiem.
1.1.10.Klients ir persona, ar kuru ir noslēgts Līgums un kurai Izpildītājs piešķir tiesības izmantot FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1.Saskaņā ar šī līguma noteikumiem Izpildītājs piešķir Pasūtītājam neekskluzīvas, nenododamas tiesības izmantot FRONTU savās ierīcēs tiešo darbību veikšanai. Klientiem sniegto datu apjoms un citi tehniskie parametri, kā arī papildu pakalpojumi vai funkcijas ir norādīti Izpildītāja tīmekļa vietnē https://frontu.com/pricing.
2.2.Konkrētās FRONTU funkcijas, lietotāju skaits, cena un citi nosacījumi, par kuriem Puses ir vienojušās, ir norādīti Piedāvājumā. Tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos ievērot no to parakstīšanas brīža. Jebkuru citu detalizētu vienošanos par FRONTU izmantošanu var uzskatīt arī par īpašiem noteikumiem un nosacījumiem šī līguma izpratnē.
3.KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1Klients apņemas:
3.1.1.maksāt Izpildītājam ikmēneša vai gada maksu par 1 (vienu) FRONTU Lietotāju, kas norādīts Piedāvājumā, kā arī citus maksājumus, par kuriem Puses vienojušās un (vai) kuri paredzēti Piedāvājumā (piemēram, par papildu pakalpojumiem, funkcionalitātēm, papildinājumiem u.c.). Kopējā summa, kas jāmaksā Izpildītājam, ir atkarīga no Pasūtītāja norādītā Lietotāju skaita un Piedāvājumā noteiktā papildu pakalpojumu vai funkcionalitāšu pasūtījuma;
3.1.2.pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt visu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pareizu šī Līguma izpildi;
3.1.3.neizmantot FRONTU un (vai) Kontu jebkādā nelikumīgā veidā, nolūkā, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību, ētiku, labiem tikumiem, kā arī nepārkāpt Izpildītāja tiesības uz intelektuālo īpašumu.
3.2.Parakstot šo Kontaktu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar esošajām FRONTU funkcijām un tās atbilst Klienta vajadzībām. Klients apzinās, ka FRONTU tiek nodrošināts“tāds, kāds tas ir” un“pieejams“. Cita starpā tas nozīmē, ka FRONTU nav izveidota un nedarbojas tā, lai apmierinātu visas un jebkuras klienta individuālās biznesa vajadzības. Pēc atsevišķas Pušu vienošanās un par papildu samaksu Izpildītājs var sniegt papildu pakalpojumus un veikt īpašas izmaiņas FRONTU, kas pēc Pušu vienošanās tiek iekļautas Īpašajos noteikumos vai citā Pušu noslēgtā dokumentā.
3.3.Jebkurus pieprasījumus vai jautājumus Klients var iesniegt, izmantojot oficiālos atbalsta kanālus: t. i., integrēto atbalsta tērzēšanu kontā vai palīdzības dienestu (help.frontu.com).
4.LĪGUMSLĒDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1Izpildītājs apņemas nodrošināt piekļuvi FRONTU (piemēram, izveidot Kontu) un nodrošināt citu Piedāvājumā vai atsevišķā Pušu nolīgumā norādīto pakalpojumu sniegšanu.
4.2Izpildītājs apņemas izlabot visas programmatūras vai sistēmas kļūdas FRONTU, par kurām Pasūtītājs ir pienācīgi paziņojis Izpildītājam un par kurām Izpildītājs ir pienācīgi informēts saskaņā ar šajos Vispārīgajos noteikumos vai Izpildītāja tīmekļa vietnē izklāstītajiem noteikumiem. Izpildītājam nav pienākuma labot kļūdas vai darbības traucējumus, kas saistīti ar Pasūtītāja iegādāto un izmantoto aparatūru, ļaunprātīgas programmatūras izmantošanu, FRONTU izmantošanu neatļautā vidē un citos gadījumos, kad FRONTU kļūdu vai darbības traucējumus ir izraisījuši faktori, kas ir ārpus Pasūtītāja kontroles.
4.3Ja Puses vienojas veikt papildu programmēšanas, uzstādīšanas, testēšanas vai citus līdzīgus darbus saistībā ar FRONTU, šādus darbus Puses dokumentē, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājs 5 kalendāro dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas no Izpildītāja neizsaka nekādas piezīmes par darbu izpildi, šie darbi/pakalpojumi tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem/nodotiem, un Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju par to.
4.4Izpildītājs ir tiesīgs bez atsevišķas Pasūtītāja piekrišanas šajā Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai pieaicināt trešās personas.
5.MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI
5.1Rēķini par FRONTU izmantošanu parasti tiek izrakstīti katra mēneša sākumā par kārtējo mēnesi vai par kārtējo 12 mēnešu periodu, ja ir panākta vienošanās par ikgadēju maksājumu veidu (t. i., visos gadījumos avansā par noteikto periodu). Izpildītāja rēķini par Vispārīgo noteikumu 4.3. punktā minētajiem papildu pakalpojumiem vai darbiem tiek izrakstīti katra mēneša beigās pēc attiecīgo pakalpojumu/darbu veikšanas saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību, ja vien Puses rakstiski nav vienojušās par citu maksājumu kārtību.
5.2Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 15 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
5.3Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, izmantojot kredītkarti, SEPA maksājumus vai bankas pārskaitījumu. Lai maksātu ar bankas pārskaitījumu, Pasūtītājam iepriekš jāvienojas ar Izpildītāju par šāda maksājuma noteikumiem. Lai veiktu maksājumu, Klientam Konta sadaļā jāaizpilda nepieciešamā maksātāja informācija.
5.4Pienākums veikt maksājumus ir neatsaucams, veiktie maksājumi nav atmaksājami, ja vien Izpildītājs atsevišķi nenolemj citādi. Tas attiecas arī, bet ne tikai uz gadījumiem, kad Klients: (i) neizmanto FRONTU un (vai) Kontu apmaksātā perioda laikā vai izmanto to tikai daļēji; (ii) maina abonēšanas plānu, (iii) izbeidz Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja vainas.
5.5Izpildītājam ir tiesības vienpusēji grozīt Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus un nosacījumus (Piedāvājumu), par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam pa e-pastu vai ar sava Konta starpniecību 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Izpildītājam nav tiesību mainīt jau pasūtītus un Pasūtītāja apmaksātus pakalpojumus (funkcionalitātes). Grozītie īpašie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā pēc tajos norādītā paziņojuma termiņa beigām. Ja Līguma darbības termiņš tiek pagarināts pēc Vispārīgo noteikumu un Speciālo noteikumu un nosacījumu termiņa beigām, FRONTU cenas pagarinātajam periodam ir tādas, kādas norādītas tīmekļa vietnē https://frontu.com/pricing Piedāvājuma termiņa beigu dienā, ja vien Puses nav atsevišķi vienojušās citādi.
6.INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
6.1.Izpildītājam pieder arī visas intelektuālā īpašuma tiesības uz FRONTU un tās funkcionalitāti, tostarp, bet ne tikai FRONTU dizains, vizuālās un administrēšanas saskarnes, grafika, vizuālais dizains, kompilācijas, pirmkods, darbības koncepcija, informācijas secība un izkārtojums, kā arī visi pārējie FRONTU un komponentu elementi, tostarp jebkuru papildu pakalpojumu vai to modifikāciju rezultāti.
6.2.Neatkarīgi no veiktajiem maksājumiem Klientam un (vai) lietotājiem netiek piešķirtas un tie neiegūst nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz FRONTU.
7.PERSONAS DATI
7.1.Visi Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku.
7.2.Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka Izpildītājs var izmantot un analizēt apkopotos sistēmas veiktspējas datus, kas saistīti ar to, kā Klients izmanto FRONTU un pakalpojumus, lai optimizētu, uzlabotu vai uzlabotu FRONTU un saistīto pakalpojumu darbību.
8.VĒRTĒJUMS. ATBALSTS. TERMINĀCIJA
8.1.Līguma darbības termiņš un pagarinājumi
8.1.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz FRONTU lietošanas beigām vai līdz Līguma darbības termiņa beigām.
8.1.2.Ja vien šis Līgums netiek izbeigts ar atsevišķu Pušu rakstisku vienošanos un Pasūtītājs turpina izmantot Izpildītāja pakalpojumus ilgāk nekā vienu nedēļu pēc Līguma termiņa beigām, Līgums tiek pagarināts uz papildu 12 mēnešu periodu.
8.2.Apturēšana
8.2.1.Izpildītājam ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu, ierobežojot FRONTU izmantošanu, ja Klients vairāk nekā 15 kalendārās dienas kavē jebkuru Līgumā noteikto maksājumu. Klients par apturēšanu tiek informēts vismaz 5 darba dienas iepriekš.
8.3.Izbeigšana
8.3.1.Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu bez tiesas procesa jebkura iemesla dēļ, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 60 kalendārās dienas iepriekš.
8.3.2Pēc Līguma izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ Klientam nekavējoties jāpārtrauc FRONTU izmantošana.
9.ATBILDĪBA UN TĀS IEROBEŽOJUMI
9.1.Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumā vai citos tā dokumentos noteikto maksājumu veikšanu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt nokavējuma procentus 0,04% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
9.2.Puse, kas pārkāpj šā Līguma noteikumus, maksā Līgumā paredzētos naudas sodus un atlīdzina otras Puses tiešos zaudējumus, ciktāl tos nesedz naudas sodi. Neviena no Pusēm nekādā gadījumā nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, negūtiem ieņēmumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu vai kaitējumu reputācijai, kas radušies saistībā ar šā Līguma izpildi.
9.2.1.Izpildītāja maksimālā atbildība pret Pasūtītāju (ja tāda ir), neatkarīgi no tās formas, visos gadījumos tiks ierobežota līdz summai, kas ir vienāda ar Pasūtītāja maksu, ko Pasūtītājs faktiski samaksājis Izpildītājam pēdējo 6 mēnešu laikā pirms darbību, kas izraisīja Izpildītāja atbildību, rašanās.
9.2.2.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma nepienācīgu izpildi vai neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Pusei, kas vēlas atsaukties uz šo klauzulu, nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par šādiem apstākļiem un jāpieliek saprātīgas pūles, lai tos novērstu.
10.CITI NOTEIKUMI
10.1.Piemērojamie tiesību akti
10.1.1.Ja Lietuvas Republikas un (vai) Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi, Līgumam un no tā izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus.
10.1.2.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tā pārkāpuma, izbeigšanas vai spēkā esamības, tiek risināts Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā, kas noteikta pēc Izpildītāja juridiskās adreses.
10.2.Pārmaiņas
10.2.1.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji. Mutiskām atrunām nav juridiska spēka.
10.3.Nepārnesamība
10.3.1.Bez otras Puses iepriekšējas piekrišanas nevienai no Pusēm nav tiesību nodot vai citādi nodot šā Līguma tiesības un pienākumus trešām personām.
10.4.Konfidencialitāte
10.4.1.Konfidenciāla informācija ir visa izpaužošās Puses informācija, kas, izpaužot to saņēmējai Pusei, tika atzīta par konfidenciālu (konfidenciāla informācija). Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatīta informācija, kas: (a) ir publiski zināms; (b) netiešas/ vispārzināmas zināšanas tirgū pirms informācijas atklāšanas; (c) kļūst publiski zināma pēc tam, kad Puse, kas atklājusi informāciju, to ir atklājusi saņēmējai Pusei bez saņēmējas Puses vainas; vai (d) saņēmējai Pusei kļuvusi zināma, izmantojot citus likumīgus līdzekļus.
10.4.2.Bez izpaužošās Puses piekrišanas neviena no Pusēm nedrīkst izpaust vai izmantot otras Puses konfidenciālo informāciju citiem mērķiem, izņemot Līguma izpildi.