Taisyklės ir sąlygos

1.APIBRĖŽTYS
1.1.Šiose Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos ir išsireiškimai turi šias reikšmes:
1.1.1.Asmens duomenys – tai asmens duomenys, kaip apibrėžta Privatumo politikoje.
1.1.2.Bendrosios sąlygos reiškia šias Sutarties bendrąsias sąlygas, kurių naujausią versiją galima rasti adresu www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU – Rangovo sukurta programinė įranga, įskaitant mobiliąją programėlę, skirta nuotolinių techninių operacijų planavimui ir valdymui.
1.1.4.Intelektinė nuosavybė reiškia visas esamas ir (arba) būsimas teises, susijusias su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinėmis kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, profesine reputacija ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios egzistuoja dabar arba atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas ir registracijas, atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios šalies ar teritorijos jurisdikcijos įstatymus.
1.1.5.Naudotojas – tai Kliento nurodyti fiziniai asmenys, turintys teisę naudotis FRONTU. Ši apibrėžtis taikoma (i) administratorius, turintis visas teises; (ii) naudotojas, turintis ribotus leidimus arba (iii) taikomosios programos naudotojas, kuriam suteikiama prieiga tik prie FRONTU mobiliosios programos.
1.1.6.Pasiūlymas (citata) arba specialiosios sąlygos – tai Vykdytojo Užsakovui pateiktas pasiūlymas dėl naudojimosi FRONTU, kuris nuo pasirašymo momento laikomas specialiosiomis Sutarties sąlygomis ir tampa neatskiriama jos dalimi.
1.1.7.Paskyra – Klientui sukurta FRONTU paskyra, kuri apima serverio vietą, subdomeną, programinę įrangą, įskaitant mobiliąsias programėles.
1.1.8.Privatumo politika – tai galiojanti Vykdytojo privatumo politika, kurią galima rasti adresu www.frontu.com.
1.1.9.Sutartis – tai sutartis dėl naudojimosi FRONTU, kurią sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos, kiti priedai ir bet kokie vėlesni šių dokumentų pakeitimai.
1.1.10.Klientas – asmuo, su kuriuo sudaroma Sutartis ir kuriam Vykdytojas suteikia teisę naudotis FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.SUTARTIES DALYKAS
2.1.Pagal šios sutarties nuostatas Vykdytojas suteikia Užsakovui neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudoti FRONTU savo įrenginiuose tiesioginėms operacijoms atlikti. Klientams teikiamų duomenų kiekis ir kiti techniniai parametrai, taip pat papildomos paslaugos ar funkcijos nurodomos Vykdytojo interneto svetainėje https://frontu.com/pricing.
2.2.Konkrečios FRONTU funkcijos, naudotojų skaičius, kaina ir kitos sąlygos, dėl kurių susitarė Šalys, nurodomos Pasiūlyme. Nuo pasirašymo momento laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Bet kokie kiti išsamūs susitarimai dėl FRONTU naudojimo taip pat gali būti laikomi specialiosiomis sąlygomis šios Sutarties prasme.
3.KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1Klientas įsipareigoja:
3.1.1.mokėti Vykdytojui mėnesinį arba metinį mokestį už 1 (vieną) FRONTU naudotoją, nurodytą Pasiūlyme, taip pat bet kokius kitus mokėjimus, dėl kurių Šalys susitarė ir (arba) kurie numatyti Pasiūlyme (pavyzdžiui, už papildomas paslaugas, funkcijas, priedus ir t. t.). Bendra Vykdytojui mokėtina suma priklauso nuo Užsakovo nurodyto Naudotojų skaičiaus ir Pasiūlyme nustatyto papildomų paslaugų ar funkcijų užsakymo;
3.1.2.Vykdytojo prašymu pateikti visą informaciją, reikalingą tinkamam šios Sutarties vykdymui užtikrinti;
3.1.3.nenaudoti FRONTU ir (arba) Paskyros neteisėtu būdu, tikslu, prieštaraujančiu viešajai tvarkai, etikai, gerai moralei, taip pat nepažeisti Vykdytojo teisių į intelektinę nuosavybę.
3.2.Pasirašydamas šį Kontaktinį dokumentą, Klientas patvirtina, kad susipažino su esamomis FRONTU funkcijomis ir kad jos atitinka Kliento poreikius. Klientas pripažįsta, kad FRONTU teikiama“tokia, kokia yra” ir“tokia, kokia yra”. Be kita ko, tai reiškia, kad FRONTU nebuvo sukurta ir neveikia taip, kad patenkintų visus ir bet kokius individualius Kliento verslo poreikius. Atskiru Šalių susitarimu ir už papildomą mokestį Vykdytojas gali teikti papildomas paslaugas ir atlikti konkrečius FRONTU pakeitimus, kurie Šalių susitarimu įtraukiami į Specialiąsias sąlygas arba kitą Šalių sudarytą dokumentą.
3.3.Bet kokius prašymus ar užklausas Klientas gali pateikti oficialiais pagalbos kanalais, t. y. integruotu pagalbos pokalbiu paskyroje arba pagalbos tarnyba (help.frontu.com).
4.RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1Vykdytojas įsipareigoja suteikti prieigą prie FRONTU (pvz., sukurti Paskyrą) ir užtikrinti kitų Pasiūlyme arba atskirame Šalių susitarime nurodytų paslaugų teikimą.
4.2Vykdytojas įsipareigoja ištaisyti visas FRONTU programinės įrangos ar sistemos klaidas, apie kurias Užsakovas tinkamai pranešė Vykdytojui ir tinkamai informavo Vykdytoją pagal šiose Bendrosiose sąlygose arba Vykdytojo interneto svetainėje išdėstytas nuostatas. Vykdytojas neprivalo ištaisyti klaidų ar sutrikimų, susijusių su Užsakovo įsigyta ir naudojama technine įranga, kenkėjiškų programų naudojimu, FRONTU naudojimu neautorizuotoje aplinkoje ir kitais atvejais, kai FRONTU klaida ar sutrikimas atsiranda dėl veiksnių, kurių Užsakovas negali kontroliuoti.
4.3Jei Šalys susitaria atlikti papildomus su FRONTU susijusius programavimo, diegimo, testavimo ar kitus panašius darbus, tokius darbus Šalys įformina pasirašydamos perdavimo-priėmimo aktą. Jei Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo iš Vykdytojo nepateikia jokių pastabų dėl darbų atlikimo, laikoma, kad tokie darbai ir (arba) paslaugos yra tinkamai atlikti ir (arba) priduoti, ir Užsakovas dėl to neturi jokių pretenzijų Vykdytojui.
4.4Vykdytojas turi teisę be atskiro Užsakovo sutikimo pasitelkti trečiąsias šalis paslaugoms pagal šią Sutartį teikti.
5.MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI
5.1Sąskaitos už naudojimąsi FRONTU paprastai išrašomos kiekvieno mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį arba už einamąjį 12 mėnesių laikotarpį, jei susitarta dėl metinio mokėjimo būdo (t. y. visais atvejais iš anksto už sutartą laikotarpį). Vykdytojo sąskaitos už Bendrųjų sąlygų 4.3 punkte nurodytas papildomas paslaugas ar darbus išrašomos kiekvieno mėnesio pabaigoje po atitinkamų paslaugų ir (arba) darbų atlikimo pagal čia nustatytą tvarką, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios mokėjimo tvarkos.
5.2Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
5.3Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju kreditine kortele, SEPA mokėjimais arba banko pavedimu. Norėdamas mokėti banko pavedimu, Užsakovas turi iš anksto susitarti su Vykdytoju dėl tokio mokėjimo sąlygų. Norėdamas atlikti mokėjimą, Klientas turi užpildyti reikiamą mokėtojo informaciją paskyroje.
5.4Įsipareigojimas atlikti mokėjimus yra neatšaukiamas, sumokėti mokėjimai negrąžinami, nebent Vykdytojas atskirai nuspręstų kitaip. Tai taikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Klientas: (i) nesinaudoja FRONTU ir (arba) Paskyra mokamuoju laikotarpiu arba naudojasi ja tik iš dalies; (ii) keičia prenumeratos planą, (iii) nutraukia Sutartį prieš terminą ne dėl Rangovo kaltės.
5.5Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias ir specialiąsias sąlygas ir sąlygas (Pasiūlymą), pranešdamas apie tai Užsakovui raštu el. paštu arba per jo Paskyrą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Vykdytojas neturi teisės keisti jau užsakytų ir Užsakovo apmokėtų paslaugų (funkcijų). Iš dalies pakeistos Specialiosios sąlygos įsigalioja pasibaigus jose nurodytam pranešimo laikotarpiui. Jei Sutartis pratęsiama pasibaigus Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų galiojimo terminui, FRONTU kainos pratęstu laikotarpiu yra tokios, kokios nurodytos interneto svetainėje https://frontu.com/pricing Pasiūlymo galiojimo pabaigos dieną, nebent Šalys atskirai susitarė kitaip.
6.INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
6.1.Vykdytojui taip pat priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į FRONTU ir jo funkcionalumą, įskaitant, bet neapsiribojant FRONTU dizainu, vaizdinėmis ir administravimo sąsajomis, grafika, vizualiniu dizainu, kompiliacijomis, išeities kodu, veikimo koncepcija, informacijos seka ir išdėstymu bei visais kitais FRONTU ir komponentų elementais, įskaitant bet kokių papildomų paslaugų ar jų modifikacijų rezultatus.
6.2.Nepriklausomai nuo atliktų mokėjimų, Klientui ir (arba) naudotojams nesuteikiamos ir jie neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių į FRONTU.
7.ASMENS DUOMENYS
7.1.Visi Asmens duomenys tvarkomi laikantis Privatumo politikos.
7.2.Sudarydamas Sutartį Klientas sutinka, kad Vykdytojas gali naudoti ir analizuoti apibendrintus sistemos veikimo duomenis, susijusius su Kliento naudojimusi FRONTU ir paslaugomis, siekdamas optimizuoti, pagerinti ar patobulinti FRONTU ir susijusių paslaugų veikimą.
8.VALIDUMAS. PASKIRTIS. NUTRAUKIMAS
8.1.Sutarties galiojimas ir pratęsimai
8.1.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki FRONTU naudojimo pabaigos arba iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8.1.2.Jei ši Sutartis nenutraukiama atskiru raštišku Šalių susitarimu ir jei Klientas ir toliau naudojasi Vykdytojo paslaugomis ilgiau nei savaitę po Sutarties galiojimo pabaigos, Sutartis pratęsiama papildomam 12 mėnesių laikotarpiui.
8.2.Pakaba
8.2.1.Vykdytojas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą, apribodamas naudojimąsi FRONTU, jei Klientas daugiau kaip 15 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti bet kurį Sutartyje nurodytą mokėjimą. Apie sustabdymą Klientas informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
8.3.Nutraukimas
8.3.1.Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be teismo dėl bet kokios priežasties, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 60 kalendorinių dienų.
8.3.2Nutraukus Sutartį dėl bet kokios priežasties, Klientas privalo nedelsdamas nutraukti bet kokį FRONTU naudojimą.
9.ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAS
9.1.Užsakovui vėluojant sumokėti Sutartyje ar kituose dokumentuose numatytus mokėjimus, Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 0,04 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
9.2.Šalis, pažeidusi šios Sutarties sąlygas, privalo sumokėti Sutartyje numatytas baudas ir atlyginti kitos Šalies tiesioginius nuostolius, jei jų nepadengia baudos. Jokia Šalis jokiu būdu nėra atsakinga kitai Šaliai už bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius, negautas pajamas, verslo nutraukimą ar žalą reputacijai, atsiradusią dėl šios Sutarties vykdymo.
9.2.1.Didžiausia Vykdytojo atsakomybė Užsakovui (jei tokia yra), neatsižvelgiant į jos formą, visais atvejais bus apribota suma, lygia Užsakovo mokesčiams, kuriuos Užsakovas faktiškai sumokėjo Vykdytojui per paskutinius 6 mėnesius iki veiksmų, dėl kurių atsirado Vykdytojo atsakomybė, atsiradimo.
9.2.2.Nė viena Šalis neatsako už netinkamą Sutarties vykdymą ar nevykdymą, jei tai įvyko dėl force majeure aplinkybių. Šalis, norinti remtis šia sąlyga, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tokias aplinkybes ir dėti protingas pastangas joms ištaisyti.
10.KITOS NUOSTATOS
10.1.Taikytina teisė
10.1.1.Jei Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų imperatyvios nuostatos nereikalauja kitaip, Sutarčiai ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.1.2.Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties, jos pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teismuose pagal Vykdytojo buveinės vietą.
10.2.Pakeitimai
10.2.1.Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų. Žodinės išlygos neturi teisinės galios.
10.3.Neperleidžiamumas
10.3.1.Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti ar kitaip perduoti šios Sutarties teisių ir pareigų trečiosioms šalims.
10.4.Konfidencialumas
10.4.1.Konfidenciali informacija – tai visa atskleidžiančiosios Šalies informacija, kuri, atskleidus ją gaunančiajai Šaliai, buvo įvardyta kaip konfidenciali (konfidenciali informacija). Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: (a) yra viešai žinomas; (b) numanomos / visuotinai žinomos rinkoje prieš atskleidžiant informaciją; (c) tampa viešai žinoma po to, kai atskleidžiančioji Šalis atskleidė informaciją gaunančiajai Šaliai ne dėl gaunančiosios Šalies kaltės; arba (d) apie kurią gaunančioji Šalis sužinojo kitomis teisėtomis priemonėmis.
10.4.2.Be atskleidžiančiosios Šalies sutikimo nė viena Šalis negali atskleisti ar naudoti kitos Šalies konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutarties vykdymą.