Podmienky a pravidlá

1.DEFINÍCIE
1.1.Pojmy a výrazy s veľkým začiatočným písmenom v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:
1.1.1.Osobné údaje znamenajú osobné údaje, ako sú definované v Zásadách ochrany osobných údajov.
1.1.2.Všeobecné zmluv né podmienky znamenajú tieto Všeobecné zmluvné podmienky, ktorých aktuálna verzia je k dispozícii na www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU znamená softvér vyvinutý Zhotoviteľom, vrátane mobilnej aplikácie, určený na plánovanie a riadenie vzdialených technických operácií.
1.1.4.Duševné vlastníctvo znamená všetky existujúce a (alebo) budúce práva týkajúce sa vynálezov, patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov, zemepisných označení pôvodu, autorských práv, profesijnej povesti alebo iných práv duševného vlastníctva, ktoré v súčasnosti existujú alebo vzniknú v budúcnosti, vrátane všetkých ich žiadostí a registrácií, obnovení a dodatkov podľa zákonov akejkoľvek jurisdikcie v akejkoľvek krajine alebo na akomkoľvek území.
1.1.5.Používateľ znamená fyzické osoby určené zákazníkom, ktoré sú oprávnené používať FRONTU. Táto definícia sa vzťahuje na (i) správca s plnými právami; (ii) používateľ s obmedzenými oprávneniami alebo (iii) používateľ aplikácie, ktorý má udelený prístup len do mobilnej aplikácie FRONTU.
1.1.6.Ponuka (cenová ponuka) alebo osobitné obchodné podmienky znamená ponuku predloženú Zhotoviteľom Objednávateľovi týkajúcu sa používania FRONTU, ktorá sa od okamihu podpisu považuje za osobitné podmienky Zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
1.1.7.Účet znamená účet FRONTU vytvorený pre zákazníka, ktorý zahŕňa serverový priestor, subdoménu, softvér vrátane mobilných aplikácií.
1.1.8.Zásady ochrany osobných údajov znamenajú aktuálne zásady ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ktoré sú k dispozícii na adrese www.frontu.com.
1.1.9.Zmluvou sa rozumie zmluva o používaní FRONTU, ktorá pozostáva z Osobitných obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok, ďalších príloh a akýchkoľvek následných zmien týchto dokumentov.
1.1.10.Zákazník znamená osobu, s ktorou je uzatvorená Zmluva a ktorej Zhotoviteľ udeľuje právo používať FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.PREDMET ZMLUVY
2.1.Na základe ustanovení tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi nevýhradné, neprenosné právo používať FRONTU na svojich zariadeniach na vykonávanie priamych operácií. Množstvo údajov a ďalšie technické parametre poskytované klientom, ako aj ďalšie služby alebo funkcie sú uvedené na webovej stránke zhotoviteľa https://frontu.com/pricing.
2.2.Konkrétne funkcie FRONTU, počet používateľov, cena a ďalšie podmienky dohodnuté zmluvnými stranami sú uvedené v ponuke. Od okamihu podpisu sa má za to, že sa zákazník oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Za Osobitné podmienky v zmysle tejto zmluvy možno považovať aj akúkoľvek inú podrobnú dohodu o používaní FRONTU.
3.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
3.1Zákazník sa zaväzuje:
3.1.1.zaplatiť Dodávateľovi mesačný alebo ročný poplatok za 1 (jedného) Používateľa FRONTU uvedeného v Ponuke, ako aj akékoľvek iné platby dohodnuté Zmluvnými stranami a (alebo) uvedené v Ponuke (napríklad za ďalšie služby, funkcie, doplnky atď.). Celková suma splatná Dodávateľovi závisí od počtu Užívateľov určených Objednávateľom a od poradia ďalších služieb alebo funkcií určených v Ponuke;
3.1.2.na žiadosť zhotoviteľa poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia tejto zmluvy;
3.1.3.nepoužívať FRONTU a (alebo) Účet nezákonným spôsobom, na účely, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom, etikou, dobrými mravmi, ako aj neporušovať práva Zhotoviteľa k duševnému vlastníctvu.
3.2.Podpisom tohto Kontaktu zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s existujúcimi funkciami FRONTU a že tieto vyhovujú potrebám zákazníka. Zákazník berie na vedomie, že FRONTU sa poskytuje vstave, v akom je, a vstave, v akom je k dispozícii. Okrem iného to znamená, že spoločnosť FRONTU nebola vytvorená a nefunguje tak, aby uspokojila všetky a všetky individuálne obchodné potreby zákazníka. Na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami a za dodatočný poplatok môže dodávateľ poskytovať dodatočné služby a vykonávať špecifické úpravy FRONTU, ktoré budú po dohode zmluvných strán zahrnuté do osobitných zmluvných podmienok alebo iného dokumentu uzatvoreného medzi zmluvnými stranami.
3.3.Zákazník môže podávať akékoľvek žiadosti alebo otázky prostredníctvom oficiálnych kanálov podpory: t. j. integrovaného chatu podpory v účte alebo helpdesku (help.frontu.com).
4.PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA
4.1Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť prístup k FRONTU (napr. vytvoriť účet) a zabezpečiť poskytovanie ďalších služieb uvedených v ponuke alebo v samostatnej dohode medzi zmluvnými stranami.
4.2Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť všetky softvérové alebo systémové chyby vo FRONTU, ktoré boli Zhotoviteľovi riadne oznámené Objednávateľom a riadne oznámené Zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami uvedenými v týchto Všeobecných podmienkach alebo na internetovej stránke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je povinný opravovať chyby alebo poruchy, ktoré súvisia s hardvérom zakúpeným a používaným Objednávateľom, s používaním škodlivého softvéru, s používaním FRONTU v neautorizovanom prostredí a v iných prípadoch, keď je chyba alebo porucha FRONTU spôsobená faktormi, ktoré sú mimo kontroly Objednávateľa.
4.3Ak sa zmluvné strany dohodnú na vykonaní dodatočných programovacích, inštalačných, testovacích alebo iných podobných prác v súvislosti s FRONTU, zmluvné strany tieto práce zdokumentujú podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia odovzdávacieho – preberacieho protokolu od zhotoviteľa neuplatní žiadne pripomienky k vykonaniu prác, považujú sa tieto práce/služby za riadne vykonané/poskytnuté a objednávateľovi nevznikajú v súvislosti s nimi žiadne nároky voči zhotoviteľovi.
4.4Zhotoviteľ je oprávnený prizvať na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy tretie osoby bez osobitného súhlasu objednávateľa.
5.PLATBY A VYROVNANIE
5.1Faktúry za používanie FRONTU sa zvyčajne vystavujú na začiatku každého mesiaca za aktuálny mesiac alebo za aktuálne 12-mesačné obdobie, ak je dohodnutý ročný spôsob platby (t. j. vo všetkých prípadoch vopred za dohodnuté obdobie). Faktúry Zhotoviteľa za dodatočné služby alebo práce uvedené v bode 4.3 Všeobecných zmluvných podmienok budú vystavené na konci každého mesiaca po vykonaní príslušných služieb/prác v súlade s postupmi stanovenými v tejto zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inom postupe platieb.
5.2Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi do 15 kalendárnych dní od doručenia príslušnej faktúry.
5.3Objednávateľ uhrádza platby so Zhotoviteľom prostredníctvom kreditnej karty, SEPA platieb alebo bankovým prevodom. Ak chce objednávateľ platiť bankovým prevodom, musí sa so zhotoviteľom vopred dohodnúť na podmienkach takejto platby. Na vykonanie platby musí zákazník vyplniť požadované údaje platiteľa v účte.
5.4Záväzok uskutočniť platby je neodvolateľný, uskutočnené platby sa nevracajú, pokiaľ Zhotoviteľ samostatne nerozhodne inak. To platí okrem iného aj vtedy, keď zákazník: (i) nepoužíva FRONTU a (alebo) účet počas plateného obdobia alebo ho používa len čiastočne; (ii) zmení plán predplatného, (iii) ukončí Zmluvu pred uplynutím jej platnosti bez zavinenia Zhotoviteľa.
5.5Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť Všeobecné obchodné podmienky a Osobitné obchodné podmienky (ponuku), a to písomným oznámením objednávateľovi e-mailom alebo prostredníctvom jeho účtu 30 (tridsať) kalendárnych dní vopred. Zhotoviteľ nemá právo meniť už objednané a objednávateľom zaplatené služby (funkcie). Zmenené a doplnené Osobitné podmienky nadobúdajú účinnosť po uplynutí výpovednej lehoty v nich uvedenej. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy po skončení platnosti Všeobecných obchodných podmienok a Osobitných obchodných podmienok platia ceny FRONTU na predĺžené obdobie uvedené na webovej stránke https://frontu.com/pricing v deň skončenia platnosti Ponuky, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodli inak.
6.DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
6.1.Zhotoviteľ je tiež vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva k FRONTU a jeho funkčnosti, okrem iného vrátane dizajnu FRONTU, vizuálneho a administračného rozhrania, grafiky, vizuálneho dizajnu, kompilácií, zdrojového kódu, koncepcie prevádzky, informačných sekvencií a usporiadania a všetkých ostatných prvkov FRONTU a komponentov vrátane výsledkov akýchkoľvek dodatočných služieb alebo ich úprav.
6.2.Bez ohľadu na uskutočnené platby sa zákazníkovi a (alebo) používateľom neudeľujú a nenadobúdajú žiadne práva duševného vlastníctva k FRONTU.
7.OSOBNÉ ÚDAJE
7.1.Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.
7.2.Uzatvorením zmluvy zákazník súhlasí s tým, že zhotoviteľ môže používať a analyzovať súhrnné údaje o výkonnosti systému týkajúce sa používania FRONTU a služieb zákazníkom s cieľom optimalizovať, zlepšiť alebo skvalitniť prevádzku FRONTU a súvisiacich služieb.
8.PLATNOSŤ. POUŽITIE. UKONČENIE
8.1.Platnosť zmluvy a jej predĺženie
8.1.1.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a je platná do ukončenia používania FRONTU alebo do skončenia platnosti zmluvy.
8.1.2.Pokiaľ táto zmluva nebude ukončená samostatnou písomnou dohodou zmluvných strán a objednávateľ bude pokračovať vo využívaní služieb zhotoviteľa dlhšie ako jeden týždeň po skončení platnosti zmluvy, zmluva sa obnoví na ďalšie obdobie 12 mesiacov.
8.2.Pozastavenie
8.2.1.Zhotoviteľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb obmedzením využívania FRONTU, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením akejkoľvek platby uvedenej v zmluve o viac ako 15 kalendárnych dní. Zákazník bude o pozastavení informovaný najmenej 5 pracovných dní vopred.
8.3.Ukončenie
8.3.1.Zmluvná strana je oprávnená jednostranne ukončiť zmluvu bez súdneho konania z akéhokoľvek dôvodu, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane 60 kalendárnych dní vopred.
8.3.2Po ukončení Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu musí Zákazník okamžite ukončiť akékoľvek používanie FRONTU.
9.ZODPOVEDNOSŤ A JEJ OBMEDZENIE
9.1.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou akejkoľvek platby stanovenej v zmluve alebo iných jej dokumentoch má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
9.2.Zmluvná strana, ktorá poruší podmienky tejto zmluvy, zaplatí pokuty stanovené v zmluve a nahradí priame straty druhej zmluvnej strany v rozsahu, v akom nie sú pokryté pokutami. Žiadna zo zmluvných strán v žiadnom prípade nezodpovedá druhej zmluvnej strane za nepriame alebo náhodné straty, ušlý zisk, prerušenie činnosti alebo poškodenie dobrého mena, ktoré vznikli v dôsledku plnenia tejto zmluvy.
9.2.1.Maximálna zodpovednosť Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (ak existuje), bez ohľadu na jej formu, bude vo všetkých prípadoch obmedzená na sumu rovnajúcu sa poplatkom Objednávateľa, ktoré Objednávateľ skutočne zaplatil Zhotoviteľovi počas posledných 6 mesiacov pred vznikom činností, ktoré spôsobili zodpovednosť Zhotoviteľa.
9.2.2.Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesprávne plnenie alebo neplnenie zmluvy, ak je spôsobené okolnosťami vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá sa chce odvolať na toto ustanovenie, musí o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaložiť primerané úsilie na nápravu.
10.OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1.Uplatniteľné právo
10.1.1.Ak z kogentných ustanovení právnych predpisov Litovskej republiky a (alebo) Európskej únie nevyplýva niečo iné, na zmluvu a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa vzťahuje právo Litovskej republiky.
10.1.2.Akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy, jej porušenia, ukončenia alebo platnosti sa bude riešiť v súlade s postupom stanoveným zákonmi a predpismi Litovskej republiky na súdoch určených podľa sídla zhotoviteľa.
10.2.Úpravy
10.2.1.Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve sú platné len vtedy, ak sú vykonané písomne a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ústne výhrady nemajú právny účinok.
10.3.Neprenosnosť
10.3.1.Bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nemá žiadna zo zmluvných strán právo postúpiť alebo inak previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie strany.
10.4.Dôvernosť
10.4.1.Dôverné informácie znamenajú všetky informácie poskytujúcej zmluvnej strany, ktoré boli pri poskytnutí prijímajúcej zmluvnej strane označené ako dôverné (ďalej len “dôverné informácie”). Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré: (a) je verejne známy; (b) implicitné / všeobecne známe na trhu pred jeho zverejnením; (c) sa stane verejne známou po tom, čo zverejňujúca strana poskytla informácie prijímajúcej strane bez zavinenia prijímajúcej strany, alebo (d) sa prijímajúca strana dozvedela inými zákonnými prostriedkami.
10.4.2.Bez súhlasu strany, ktorá informácie poskytla, nesmie žiadna zo strán zverejniť ani použiť dôverné informácie druhej strany na iný účel ako na plnenie zmluvy.