Όροι και Προϋποθέσεις

1.ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1.Οι όροι και οι εκφράσεις με κεφαλαίο στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις έχουν την ακόλουθη σημασία:
1.1.1.Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται τα προσωπικά δεδομένα όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.
1.1.2.Ως Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις νοούνται οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Σύμβασης, η τρέχουσα έκδοση των οποίων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.frontu.com.
1.1.3.Ως FRONTU νοείται το λογισμικό που αναπτύσσει ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής για κινητά, το οποίο προορίζεται για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των απομακρυσμένων τεχνικών εργασιών.
1.1.4.Πνευματική ιδιοκτησία σημαίνει όλα τα υφιστάμενα και (ή) μελλοντικά δικαιώματα που σχετίζονται με εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης, πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματική φήμη ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται σήμερα ή θα προκύψουν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και καταχωρίσεων, ανανεώσεων και προσθηκών αυτών σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή.
1.1.5.Ως χρήστης νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που ορίζει ο πελάτης και τα οποία έχουν δικαίωμα χρήσης της FRONTU. Ο ορισμός αυτός ισχύει για (i) διαχειριστής με πλήρη δικαιώματα, (ii) χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα ή (iii) χρήστης εφαρμογής στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση μόνο στην εφαρμογή FRONTU για κινητά.
1.1.6.Προσφορά (Προσφορά) ή Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις : η προσφορά που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Πελάτη σχετικά με τη χρήση της FRONTU, η οποία από τη στιγμή της υπογραφής θεωρείται ως ειδικός όρος της Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.1.7.Ως λογαριασμός νοείται ο λογαριασμός FRONTU που δημιουργήθηκε για τον Πελάτη, ο οποίος περιλαμβάνει χώρο διακομιστή, υποτομέα, λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά.
1.1.8.Ως Πολιτική Απορρήτου νοείται η ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου του Αναδόχου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.frontu.com.
1.1.9.Ως σύμβαση νοείται η συμφωνία για τη χρήση της FRONTU, η οποία αποτελείται από τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, άλλα παραρτήματα και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των εγγράφων.
1.1.10.Ως πελάτης νοείται το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται η Σύμβαση και στο οποίο ο Ανάδοχος παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
2.1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος παρέχει στον Πελάτη ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του FRONTU στις συσκευές του για την εκτέλεση άμεσων εργασιών. Ο όγκος των δεδομένων και άλλων τεχνικών παραμέτρων που παρέχονται στους πελάτες, καθώς και οι πρόσθετες υπηρεσίες ή λειτουργίες, καθορίζονται στον ιστότοπο του Αναδόχου στη διεύθυνση https://frontu.com/pricing.
2.2.Οι συγκεκριμένες λειτουργίες της FRONTU, ο αριθμός των χρηστών, η τιμή και άλλοι όροι που συμφωνούνται από τα μέρη καθορίζονται στην προσφορά. Από τη στιγμή της υπογραφής του, θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με αυτούς. Οποιαδήποτε άλλη λεπτομερής συμφωνία σχετικά με τη χρήση της FRONTU μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις κατά την έννοια της παρούσας σύμβασης.
3.ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ
3.1Ο Πελάτης αναλαμβάνει να:
3.1.1.καταβάλλει στον Ανάδοχο μηνιαία ή ετήσια αμοιβή ανά 1 (έναν) χρήστη FRONTU που καθορίζεται στην προσφορά, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές συμφωνηθούν από τα μέρη και (ή) προβλέπονται στην προσφορά (για παράδειγμα, για πρόσθετες υπηρεσίες, λειτουργίες, πρόσθετα κλπ.). Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο εξαρτάται από τον αριθμό των Χρηστών που έχει καθορίσει ο Πελάτης και την παραγγελία πρόσθετων υπηρεσιών ή λειτουργιών που καθορίζονται στην Προσφορά,
3.1.2.παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου,
3.1.3.να μην χρησιμοποιεί την FRONTU και (ή) τον λογαριασμό με παράνομο τρόπο, για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη, τα ήθη και τα χρηστά ήθη, καθώς και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα του Αναδόχου στην πνευματική ιδιοκτησία.
3.2.Με την υπογραφή της παρούσας Επικοινωνίας, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με τις υπάρχουσες λειτουργίες της FRONTU και ότι αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η FRONTU παρέχεται“όπως είναι” και“όπως είναι διαθέσιμη“. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι η FRONTU δεν δημιουργήθηκε και δεν λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί όλες και κάθε μεμονωμένες επιχειρηματικές ανάγκες του Πελάτη. Κατόπιν χωριστής συμφωνίας μεταξύ των μερών και έναντι πρόσθετης αμοιβής, ο ανάδοχος μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και να προβαίνει σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στην FRONTU, οι οποίες, κατόπιν συμφωνίας των μερών, θα περιλαμβάνονται στους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή σε άλλο έγγραφο που θα συναφθεί μεταξύ των μερών.
3.3.Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε αιτήματα ή ερωτήματα μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης: π.χ. ενσωματωμένη συνομιλία υποστήριξης στο Λογαριασμό ή γραφείο βοήθειας (help.frontu.com).
4.ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ
4.1Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση στην FRONTU (π.χ. δημιουργία λογαριασμού) και να διασφαλίζει την παροχή άλλων υπηρεσιών που καθορίζονται στην προσφορά ή σε ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ των μερών.
4.2Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώσει τυχόν σφάλματα λογισμικού ή συστήματος στο FRONTU που έχουν γνωστοποιηθεί δεόντως στον Ανάδοχο από τον Πελάτη και έχουν κοινοποιηθεί δεόντως στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στον ιστότοπο του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να διορθώσει σφάλματα ή δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το υλικό που αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Πελάτη, τη χρήση κακόβουλου λογισμικού, τη χρήση του FRONTU σε μη εξουσιοδοτημένα περιβάλλοντα και σε άλλες περιπτώσεις όπου το σφάλμα ή η δυσλειτουργία του FRONTU προκαλείται από παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο του Πελάτη.
4.3Εάν τα μέρη συμφωνήσουν να πραγματοποιήσουν πρόσθετο προγραμματισμό, εγκατάσταση, δοκιμές ή άλλες παρόμοιες εργασίες σε σχέση με την FRONTU, οι εργασίες αυτές τεκμηριώνονται μεταξύ των μερών με την υπογραφή πράξης αποδοχής μεταβίβασης. Εάν ο Πελάτης δεν διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πράξης παραλαβής από τον Ανάδοχο, οι εν λόγω εργασίες/υπηρεσίες θεωρούνται ότι έχουν εκτελεστεί/παραδοθεί κανονικά και ο Πελάτης δεν έχει καμία αξίωση έναντι του Αναδόχου σχετικά με αυτές.
4.4Ο Ανάδοχος δικαιούται να προσκαλεί τρίτους για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης χωρίς χωριστή συγκατάθεση του Πελάτη.
5.ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ
5.1Τα τιμολόγια για τη χρήση του FRONTU εκδίδονται συνήθως στις αρχές κάθε μήνα για τον τρέχοντα μήνα ή για την τρέχουσα 12μηνη περίοδο, εάν έχει συμφωνηθεί ετήσιος τρόπος πληρωμής (δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις προκαταβολικά για τη συμφωνηθείσα περίοδο). Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις πρόσθετες υπηρεσίες ή εργασίες που αναφέρονται στο σημείο 4.3 των Γενικών Όρων εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα μετά την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών/εργασιών σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει εγγράφως διαφορετική διαδικασία πληρωμής.
5.2Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου.
5.3Ο Πελάτης εξοφλεί με τον Ανάδοχο με πιστωτική κάρτα, πληρωμές SEPA ή τραπεζικό έμβασμα. Για την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, ο Πελάτης πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τον Ανάδοχο σχετικά με τους όρους της πληρωμής αυτής. Για να πραγματοποιήσει μια πληρωμή, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή στο Λογαριασμό.
5.4Η υποχρέωση πληρωμών είναι αμετάκλητη, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ο Ανάδοχος αποφασίσει χωριστά το αντίθετο. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν ο Πελάτης: (i) δεν χρησιμοποιεί την FRONTU και (ή) τον Λογαριασμό κατά τη διάρκεια της περιόδου πληρωμής ή τον χρησιμοποιεί μόνο εν μέρει, (ii) αλλάζει το πρόγραμμα συνδρομής, (iii) καταγγέλλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
5.5Ο Ανάδοχος δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις (Προσφορά) ενημερώνοντας εγγράφως τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του Λογαριασμού του 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τις υπηρεσίες (λειτουργίες) που έχει ήδη παραγγείλει και πληρώσει ο Πελάτης. Οι τροποποιημένοι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ με τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης που ορίζεται σε αυτούς. Σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης μετά τη λήξη των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι τιμές της FRONTU για την παραταθείσα περίοδο είναι οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα https://frontu.com/pricing την ημέρα λήξης της Προσφοράς, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ξεχωριστά διαφορετικά.
6.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
6.1.Ο Ανάδοχος κατέχει επίσης όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο FRONTU και τη λειτουργικότητά του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του σχεδιασμού του FRONTU, των οπτικών και διαχειριστικών διεπαφών, των γραφικών, του οπτικού σχεδιασμού, των μεταγλωττισμών, του πηγαίου κώδικα, της ιδέας λειτουργίας, των ακολουθιών πληροφοριών και της διάταξης, καθώς και όλων των άλλων στοιχείων του FRONTU και των συστατικών του, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών ή τροποποιήσεων αυτών.
6.2.Ανεξάρτητα από τις πληρωμές που πραγματοποιούνται, ο Πελάτης και (ή) οι χρήστες δεν λαμβάνουν και δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην FRONTU.
7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7.1.Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.
7.2.Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί και να αναλύει συγκεντρωτικά δεδομένα απόδοσης του συστήματος που σχετίζονται με τη χρήση του FRONTU και των υπηρεσιών από τον Πελάτη, προκειμένου να βελτιστοποιήσει, να βελτιώσει ή να ενισχύσει τη λειτουργία του FRONTU και των σχετικών υπηρεσιών.
8.ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
8.1.Ισχύς της σύμβασης και παρατάσεις
8.1.1.Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει μέχρι το τέλος της χρήσης της FRONTU ή μέχρι τη λήξη της Σύμβασης.
8.1.2.Εκτός εάν η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί με χωριστή γραπτή συμφωνία των μερών και ο πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του αναδόχου για περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση ανανεώνεται για επιπλέον 12 μήνες.
8.2.Αναστολή
8.2.1.Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών περιορίζοντας τη χρήση της FRONTU εάν ο Πελάτης καθυστερήσει να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή που ορίζεται στη Σύμβαση περισσότερο από 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο Πελάτης ενημερώνεται για την αναστολή τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
8.3.Τερματισμός
8.3.1.Ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς δικαστική διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 60 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα.
8.3.2Κατά τη λήξη της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο πελάτης πρέπει να διακόψει αμέσως κάθε χρήση της FRONTU.
9.ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ
9.1.Σε περίπτωση που ο Πελάτης καθυστερεί να καταβάλει οποιεσδήποτε πληρωμές που προβλέπονται στη Σύμβαση ή σε άλλα έγγραφα αυτής, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πελάτη να καταβάλει τόκους υπερημερίας ίσους με 0,04 τοις εκατό επί του μη καταβληθέντος ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
9.2.Το Μέρος που παραβιάζει τους όρους της παρούσας Σύμβασης υποχρεούται να καταβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στη Σύμβαση και να αποζημιώσει τις άμεσες ζημίες του άλλου Μέρους, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από τα πρόστιμα. Σε καμία περίπτωση κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για οποιαδήποτε έμμεση ή τυχαία απώλεια, απώλεια εσόδων, διακοπή εργασιών ή ζημία φήμης που προκύπτει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
9.2.1.Η μέγιστη ευθύνη του Αναδόχου έναντι του Πελάτη (εάν υπάρχει), ανεξαρτήτως της μορφής της, θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε ποσό ίσο με τις αμοιβές του Πελάτη που πράγματι καταβλήθηκαν από τον Πελάτη στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών που προηγούνται της επέλευσης των ενεργειών που προκάλεσαν την ευθύνη του Αναδόχου.
9.2.2.Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεση της Σύμβασης, εάν αυτή οφείλεται σε περιστάσεις ανωτέρας βίας. Το συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί την παρούσα ρήτρα οφείλει να ενημερώσει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εγγράφως για τις περιστάσεις αυτές και να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την αποκατάστασή τους.
10.ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
10.1.Εφαρμοστέο δίκαιο
10.1.1.Εάν οι επιτακτικές διατάξεις των νόμων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και (ή) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούν διαφορετικά, το δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εφαρμόζεται στη Σύμβαση και στις έννομες σχέσεις που απορρέουν από αυτήν.
10.1.2.Κάθε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, την παραβίαση, τη λύση ή την εγκυρότητά της θα διευθετείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στα δικαστήρια που ορίζονται από την έδρα του αναδόχου.
10.2.Τροποποιήσεις
10.2.1.Οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στη Σύμβαση ισχύουν μόνο εάν γίνουν εγγράφως και υπογραφούν από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και των δύο μερών. Οι προφορικές επιφυλάξεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ.
10.3.Μη δυνατότητα μεταβίβασης
10.3.1.Χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης σε τρίτους.
10.4.Εμπιστευτικότητα
10.4.1.Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες του συμβαλλόμενου μέρους που τις αποκαλύπτει και οι οποίες, κατά την αποκάλυψή τους στο συμβαλλόμενο μέρος που τις λαμβάνει, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές (εμπιστευτικές πληροφορίες). Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θεωρούνται οι πληροφορίες που: (α) είναι δημόσια γνωστή, (β) σιωπηρή / κοινή γνώση στην αγορά πριν από τη δημοσιοποίησή της, (γ) γίνεται γνωστή στο κοινό μετά την κοινοποίηση της γνωστοποίησης από το γνωστοποιούν συμβαλλόμενο μέρος στο λαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος χωρίς υπαιτιότητα του λαμβάνοντος συμβαλλόμενου μέρους- ή (δ) έγινε γνωστό στο παραλαμβάνον μέρος με άλλα νόμιμα μέσα.
10.4.2.Χωρίς τη συγκατάθεση του συμβαλλόμενου μέρους που αποκαλύπτει τις πληροφορίες, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αποκαλύψει ή να χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.