Feltételek és feltételek

1.FOGALMAZÁSOK
1.1.A jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő nagybetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
1.1.1.A személyes adatok az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott személyes adatokat jelentik.
1.1.2.Általános Szerződési Feltételek: a Szerződés Általános Szerződési Feltételei, amelyek aktuális változata a www.frontu.com oldalon érhető el.
1.1.3.FRONTU a Vállalkozó által kifejlesztett szoftver, beleértve a mobil alkalmazást is, amely a távoli műszaki műveletek tervezésére és irányítására szolgál.
1.1.4.Szellemi tulajdon a találmányokhoz, szabadalmakhoz, védjegyekhez, ipari mintákhoz, földrajzi eredetmegjelölésekhez, szerzői jogokhoz, szakmai hírnévhez vagy egyéb szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó, jelenleg létező vagy a jövőben keletkező valamennyi meglévő és (vagy) jövőbeli jog, beleértve ezek bármely ország vagy terület bármely joghatóságának törvényei szerinti kérelmeit és bejegyeztetéseit, megújításait és kiegészítéseit.
1.1.5.Felhasználó : az Ügyfél által meghatározott természetes személyek, akik jogosultak a FRONTU használatára. Ez a meghatározás a következőkre vonatkozik (i) teljes jogú rendszergazda; (ii) korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználó vagy (iii) olyan alkalmazásfelhasználó, aki csak a FRONTU mobilalkalmazáshoz kap hozzáférést.
1.1.6.Ajánlat (árajánlat) vagy Különleges feltételek a Vállalkozó által a Megrendelőnek a FRONTU használatára vonatkozóan benyújtott ajánlat, amely az aláírás pillanatától kezdve a Szerződés különleges feltételeinek minősül, és annak szerves részévé válik.
1.1.7.A fiók az Ügyfél számára létrehozott FRONTU-fiókot jelenti, amely magában foglalja a szerverterületet, az aldomaint, a szoftvereket, beleértve a mobilalkalmazásokat is.
1.1.8.Az Adatvédelmi szabályzat a Vállalkozó aktuális Adatvédelmi szabályzatát jelenti, amely a www.frontu.com oldalon érhető el.
1.1.9.Szerződés : a FRONTU használatára vonatkozó megállapodás, amely a Különös Feltételekből és az Általános Szerződési Feltételekből, egyéb mellékletekből és e dokumentumok későbbi módosításaiból áll.
1.1.10.Megrendelő : az a személy, akivel a Szerződést megkötik, és akinek a Vállalkozó a FRONTU használatára jogot biztosít.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1.A jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vállalkozó nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosít a Megrendelőnek a FRONTU használatára a saját eszközein a közvetlen műveletek elvégzésére. Az ügyfelek rendelkezésére bocsátott adatok és egyéb technikai paraméterek mennyisége, valamint a kiegészítő szolgáltatások vagy funkciók a Vállalkozó honlapján, a https://frontu.com/pricing címen találhatóak.
2.2.A FRONTU konkrét funkcióit, a felhasználók számát, az árat és a felek által elfogadott egyéb feltételeket az Ajánlat tartalmazza. Az aláírás pillanatától kezdve úgy tekintik, hogy az Ügyfél megismerte a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és vállalja azok betartását. A FRONTU használatára vonatkozó bármely más részletes megállapodás szintén a jelen Szerződés értelmében vett Különleges feltételeknek tekinthető.
3.AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1Az Ügyfél vállalja, hogy:
3.1.1.az ajánlatban meghatározott 1 (egy) FRONTU-felhasználónként havi vagy éves díjat fizet a vállalkozónak, valamint a felek által elfogadott és (vagy) az ajánlatban meghatározott egyéb kifizetéseket (például további szolgáltatásokért, funkciókért, bővítésekért stb.). A Vállalkozónak fizetendő teljes összeg a Megrendelő által meghatározott Felhasználók számától és az Ajánlatban meghatározott kiegészítő szolgáltatások vagy funkciók megrendelésétől függ;
3.1.2.a Vállalkozó kérésére minden olyan információt megad, amely szükséges e szerződés megfelelő teljesítésének biztosításához;
3.1.3.nem használja a FRONTU-t és (vagy) a Fiókot jogellenes módon, a közrenddel, etikával, jó erkölccsel ellentétes célra, valamint nem sérti a Vállalkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
3.2.A jelen Kapcsolat aláírásával az Ügyfél megerősíti, hogy megismerte a FRONTU meglévő funkcióit, és azok megfelelnek az Ügyfél igényeinek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a FRONTU-t“ahogy van” és“ahogy rendelkezésre áll” alapon nyújtják. Ez többek között azt jelenti, hogy a FRONTU nem úgy jött létre és nem úgy működik, hogy az Ügyfél minden egyedi üzleti igényét kielégítse. A Felek külön megállapodása alapján és további díj ellenében a Vállalkozó további szolgáltatásokat nyújthat, és egyedi módosításokat végezhet a FRONTU-n, amelyeket a Felek megállapodása alapján a Különös Szerződési Feltételek vagy a Felek között létrejött más dokumentum tartalmaz.
3.3.Az Ügyfél a hivatalos támogatási csatornákon keresztül nyújthat be bármilyen kérést vagy megkeresést: pl. a Fiókba integrált támogatási chat vagy a help desk (help.frontu.com).
4.A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1A Vállalkozó vállalja, hogy hozzáférést biztosít a FRONTU-hoz (pl. Fiók létrehozása) és biztosítja az Ajánlatban vagy a Felek közötti külön megállapodásban meghatározott egyéb szolgáltatások nyújtását.
4.2A Vállalkozó vállalja, hogy kijavítja a FRONTU-ban a Megrendelő által a Vállalkozónak megfelelően bejelentett és a Vállalkozóval megfelelően közölt szoftver- vagy rendszerhibákat a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a Vállalkozó weboldalán meghatározott rendelkezéseknek megfelelően. A Vállalkozó nem köteles kijavítani azokat a hibákat vagy meghibásodásokat, amelyek a Megrendelő által vásárolt és használt hardverrel, rosszindulatú szoftverek használatával, a FRONTU nem engedélyezett környezetben történő használatával, valamint egyéb olyan esetekben, amikor a FRONTU hibáját vagy meghibásodását a Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső tényezők okozzák.
4.3Ha a felek megállapodnak abban, hogy a FRONTU-val kapcsolatban további programozási, telepítési, tesztelési vagy más hasonló munkákat végeznek, ezeket a munkákat a felek között átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával dokumentálják. Ha a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vállalkozótól való kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül nem tesz észrevételt a munkák elvégzésével kapcsolatban, akkor az ilyen munkákat/szolgáltatásokat megfelelően elvégzettnek/átadottnak kell tekinteni, és a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben semmilyen követelése nem keletkezik ezzel kapcsolatban.
4.4A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához harmadik személyeket igénybe venni a Megrendelő külön hozzájárulása nélkül.
5.KIFIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁS
5.1A FRONTU használatáról szóló számlákat általában minden hónap elején állítják ki az aktuális hónapra vagy az aktuális 12 hónapos időszakra vonatkozóan, ha éves fizetési módban állapodtak meg (azaz minden esetben előre a megállapodás szerinti időszakra). A Vállalkozónak az Általános Szerződési Feltételek 4.3. pontjában említett kiegészítő szolgáltatásokról vagy munkákról szóló számláit minden hónap végén kell kiállítani a vonatkozó szolgáltatások/munkák elvégzését követően, az itt meghatározott eljárásoknak megfelelően, kivéve, ha a felek írásban eltérő fizetési eljárásról állapodtak meg.
5.2A Megrendelő vállalja, hogy a vonatkozó számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kifizeti a Vállalkozót.
5.3A Megrendelő a Vállalkozóval bankkártyával, SEPA-fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíti ki a számláit. Banki átutalással történő fizetés esetén a Megrendelőnek előzetesen meg kell állapodnia a Vállalkozóval a fizetés feltételeiről. A fizetés teljesítéséhez az Ügyfélnek ki kell töltenie a fizető fél szükséges adatait a Számlán.
5.4A fizetési kötelezettség visszavonhatatlan, a teljesített kifizetések nem téríthetők vissza, kivéve, ha a Vállalkozó külön másként nem dönt. Ez vonatkozik többek között arra az esetre, ha az Ügyfél: (i) nem használja a FRONTU-t és (vagy) a Fiókot a fizetett időszak alatt, vagy csak részben használja azt; (ii) megváltoztatja az előfizetési tervet, (iii) a Szerződést a futamidő lejárta előtt a Vállalkozó hibáján kívül felmondja.
5.5A Vállalkozó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket és a Különleges Feltételeket (Ajánlat) egyoldalúan módosítani úgy, hogy erről a Megrendelőt 30 (harminc) naptári nappal korábban írásban, e-mailben vagy a Fiókján keresztül értesíti. A Vállalkozónak nincs joga a Megrendelő által már megrendelt és kifizetett szolgáltatások (funkciók) megváltoztatására. A módosított Különös Feltételek az abban meghatározott értesítési határidő lejártával lépnek hatályba. A Szerződés meghosszabbítása esetén az Általános Szerződési Feltételek és Különleges Feltételek lejárta után a meghosszabbított időszakra vonatkozó FRONTU árak az Ajánlat lejáratának napján a https://frontu.com/pricing weboldalon feltüntetett árak, kivéve, ha a Felek külön megállapodtak.
6.SZELLEMI TULAJDON
6.1.A Vállalkozó tulajdonában van továbbá a FRONTU-ra és annak funkcióira vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a FRONTU dizájnját, vizuális és adminisztrációs felületeit, grafikáit, vizuális kialakítását, összeállításait, forráskódját, működési koncepcióját, információs szekvenciáit és elrendezését, valamint a FRONTU és az összetevők minden más elemét, beleértve a kiegészítő szolgáltatások vagy azok módosításainak eredményeit is.
6.2.Függetlenül a kifizetésektől, az Ügyfél és (vagy) a felhasználók nem kapnak és nem szereznek semmilyen szellemi tulajdonjogot a FRONTU-ra.
7.SZEMÉLYES ADATOK
7.1.Minden személyes adat feldolgozása az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.
7.2.A Szerződés megkötésével az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Vállalkozó a FRONTU és a szolgáltatások Ügyfél általi használatára vonatkozó összesített rendszerteljesítmény-adatokat felhasználhatja és elemezheti a FRONTU és a kapcsolódó szolgáltatások működésének optimalizálása, javítása vagy javítása érdekében.
8.ÉRVÉNYESSÉG. FELSZERELÉS. MEGSZÜNTETÉS
8.1.A szerződés érvényessége és meghosszabbítása
8.1.1.A Szerződés az aláírás napján lép hatályba, és a FRONTU használatának megszűnéséig vagy a Szerződés lejártáig érvényes.
8.1.2.Amennyiben a Felek külön írásbeli megállapodással nem szüntetik meg a jelen Szerződést, és a Megrendelő a Szerződés lejártát követően több mint egy hétig továbbra is igénybe veszi a Vállalkozó szolgáltatásait, a Szerződés további 12 hónappal meghosszabbodik.
8.2.Felfüggesztés
8.2.1.A Vállalkozó jogosult a FRONTU használatának korlátozásával felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását, ha a Megrendelő több mint 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik a Szerződésben meghatározott bármely fizetés megfizetésével. A felfüggesztésről az Ügyfelet legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatni kell.
8.3.Megszüntetés
8.3.1.Az egyik fél jogosult a szerződést bármely okból egyoldalúan, bírósági eljárás nélkül felmondani, ha erről a másik felet 60 naptári nappal korábban írásban értesíti.
8.3.2A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor az Ügyfél köteles azonnal leállítani a FRONTU bármilyen használatát.
9.FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA
9.1.Amennyiben a Megrendelő késedelmesen teljesíti a Szerződésben vagy annak egyéb dokumentumaiban meghatározott bármely kifizetést, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől késedelmi kamatot követelni, amely a meg nem fizetett összeg 0,04 százalékának felel meg a késedelem minden egyes napjára.
9.2.Az a Fél, aki megszegi a jelen Szerződés feltételeit, köteles megfizetni a Szerződésben meghatározott bírságokat, és megtéríteni a másik Fél közvetlen veszteségeit, amennyiben azokat a bírságok nem fedezik. Egyik Fél sem felelős a másik Féllel szemben a jelen Szerződés teljesítéséből eredő közvetett vagy véletlen károkért, bevételkiesésért, üzletmenet megszakításáért vagy a jó hírnévnek okozott károkért.
9.2.1.A Vállalkozó maximális felelőssége a Megrendelővel szemben (ha van ilyen), függetlenül annak formájától, minden esetben a Megrendelő által a Vállalkozónak a Vállalkozó felelősségét kiváltó cselekmények bekövetkezését megelőző 6 hónap során ténylegesen kifizetett díjjal megegyező összegre korlátozódik.
9.2.2.Egyik Fél sem felelős a Szerződés nem megfelelő teljesítéséért vagy nem teljesítéséért, ha azt vis maior körülmények okozzák. Az e záradékra hivatkozni kívánó Félnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a másik Felet az ilyen körülményekről, és ésszerű erőfeszítéseket kell tennie azok orvoslására.
10.EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1.Alkalmazandó jog
10.1.1.Amennyiben a Litván Köztársaság és (vagy) az Európai Unió jogszabályainak imperatív rendelkezései nem írnak elő mást, a Szerződésre és az abból eredő jogviszonyokra a Litván Köztársaság jogát kell alkalmazni.
10.1.2.A jelen szerződésből, annak megszegéséből, megszűnéséből vagy érvényességéből eredő bármely vitát, ellentmondást vagy követelést a Litván Köztársaság törvényei és jogszabályai által meghatározott eljárásnak megfelelően kell rendezni a Vállalkozó székhelye szerint illetékes bíróságokon.
10.2.Módosítások
10.2.1.A Szerződés bármilyen módosítása vagy kiegészítése csak akkor érvényes, ha az írásban történik, és mindkét fél meghatalmazott képviselői aláírják. A szóbeli fenntartásoknak nincs joghatása.
10.3.Nem átruházható
10.3.1.A másik Fél előzetes hozzájárulása nélkül egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket harmadik félre átruházni vagy más módon átruházni.
10.4.Bizalmasság
10.4.1.Bizalmas információ: a közlő Fél minden olyan információja, amelyet a fogadó Félnek történő közléskor bizalmasnak (bizalmas információ) minősítettek. Nem minősülnek bizalmas információnak azok az információk, amelyek: (a) nyilvánosan ismert; (b) a piacon a közzétételt megelőzően hallgatólagosan / közismert volt; (c) azután válik közismertté, hogy a közlő Fél a fogadó Féllel szemben a közlést a fogadó Fél hibáján kívül megtette; vagy (d) az átvevő Fél más jogszerű módon szerzett tudomást róla.
10.4.2.Az információt közlő fél hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra vagy használhatja fel a másik fél bizalmas információit a Szerződés teljesítésén kívül más célra.