Odredbe i uvjeti

1.DEFINICIJE
1.1.Pojmovi i izrazi pisani velikim slovima u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:
1.1.1.Osobni podaci znači osobni podaci kako je definirano u Politici privatnosti.
1.1.2.Opći uvjeti označavaju ove Opće uvjete ugovora čija je trenutna verzija dostupna na www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU znači softver koji je izradio Izvršitelj, uključujući mobilnu aplikaciju, namijenjen planiranju i upravljanju daljinskim tehničkim operacijama.
1.1.4.Intelektualno vlasništvo znači sva postojeća i (ili) buduća prava u vezi s izumima, patentima, zaštitnim znakovima, industrijskim dizajnom, oznakama zemljopisnog podrijetla, autorskim pravima, profesionalnim ugledom ili drugim pravima intelektualnog vlasništva koja sada postoje ili će nastati u budućnosti, uključujući sve prijave i registracije , njihove obnove i dodaci prema zakonima bilo koje jurisdikcije u bilo kojoj zemlji ili teritoriju.
1.1.5.Korisnik označava fizičke osobe koje odredi Kupac, a koje imaju pravo korištenja FRONTU-a. Ova se definicija odnosi na (i) administrator s punim pravima; (ii) korisnik s ograničenim dopuštenjima ili (iii) korisnik aplikacije kojem je odobren pristup samo FRONTU mobilnoj aplikaciji.
1.1.6.Ponuda (ponuda) ili Posebni uvjeti označavaju ponudu koju Izvršitelj dostavlja Naručitelju u vezi s korištenjem FRONTU-a, a koja se od trenutka potpisivanja smatra posebnim uvjetima Ugovora i postaje njegov sastavni dio.
1.1.7.Račun znači FRONTU račun kreiran za Korisnika, koji uključuje serverski prostor, poddomenu, softver, uključujući mobilne aplikacije.
1.1.8.Politika privatnosti znači trenutna Pravila privatnosti Izvršitelja dostupna na www.frontu.com.
1.1.9.Pod ugovorom se podrazumijeva ugovor o korištenju FRONTU-a koji se sastoji od Posebnih uvjeta i Općih uvjeta, ostalih dodataka i svih naknadnih izmjena i dopuna ovih dokumenata.
1.1.10.Kupac je osoba s kojom je sklopljen Ugovor i kojoj Izvršitelj daje pravo korištenja FRONTU-a.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.PREDMET UGOVORA
2.1.Prema odredbama ovog Ugovora, Izvršitelj daje Kupcu neisključivo, neprenosivo pravo korištenja FRONTU-a na svojim uređajima za obavljanje izravnih operacija. Količina podataka i drugi tehnički parametri koji se dostavljaju klijentima, kao i dodatne usluge ili funkcionalnosti, navedeni su na web stranici Izvršitelja na https://frontu.com/pricing.
2.2.Specifične funkcionalnosti FRONTU-a, broj Korisnika, cijena i drugi uvjeti o kojima su se stranke dogovorile navedene su u Ponudi. Od trenutka potpisivanja istih smatra se da je Kupac upoznat s ovim Općim uvjetima te se obvezuje da će ih se pridržavati. Svaki drugi detaljan dogovor o korištenju FRONTU-a također se može smatrati Posebnim uvjetima u smislu ovog Ugovora.
3.PRAVA I OBVEZE KUPCA
3.1Kupac se obvezuje:
3.1.1.plaćati Izvršitelju mjesečnu ili godišnju naknadu po 1 (jednom) FRONTU korisniku navedenom u Ponudi, kao i sva druga plaćanja dogovorena između stranaka i (ili) navedena u Ponudi (na primjer, za dodatne usluge, funkcionalnosti, dodati -onovi itd.). Ukupan iznos koji se plaća Izvršitelju ovisi o broju Korisnika koje je naveo Kupac i redoslijedu dodatnih usluga ili funkcionalnosti utvrđenom u Ponudi;
3.1.2.na zahtjev Izvršitelja pružiti sve podatke koji su potrebni za osiguranje pravilnog izvršenja ovog Ugovora;
3.1.3.da neće koristiti FRONTU i(li) Račun na bilo koji nezakonit način, u svrhu suprotnu javnom redu, etici, dobrom moralu, kao i da neće kršiti Izvršiteljeva prava na intelektualno vlasništvo.
3.2.Potpisom ovog Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat s postojećim funkcionalnostima FRONTU-a i da one zadovoljavaju potrebe Korisnika. Kupac potvrđuje da je FRONTU dostupan na osnovi ” kakav jest ” i ” kako je dostupan “. Između ostalog, to znači da FRONTU nije nastao i ne posluje na način da zadovolji sve pojedinačne poslovne potrebe Korisnika. Po posebnom dogovoru između stranaka i uz dodatnu naknadu, Izvršitelj može pružiti dodatne usluge i izvršiti određene izmjene FRONTU-a, koje će, prema dogovoru stranaka, biti uključene u Posebne uvjete ili drugi dokument zaključen između stranaka. .
3.3.Kupac može podnijeti sve zahtjeve ili upite putem službenih kanala podrške: tj. integriranog chata podrške na Računu ili službe za pomoć (help.frontu.com).
4.PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA
4.1Izvršitelj se obvezuje omogućiti pristup FRONTU-u (npr. kreirati Račun) i osigurati pružanje ostalih usluga navedenih u Ponudi ili posebnom ugovoru između Ugovornih strana.
4.2Izvršitelj se obvezuje ispraviti sve softverske ili sistemske greške u FRONTU-u o kojima je Naručitelj propisno obavijestio Izvršitelja i propisno priopćio Izvršitelju u skladu s odredbama navedenim u ovim Općim uvjetima ili web stranici Izvršitelja. Izvršitelj nije obvezan ispraviti pogreške ili kvarove koji su povezani s hardverom koji je kupio i koristio Kupac, uporabom zlonamjernog softvera, korištenjem FRONTU-a u neovlaštenim okruženjima i u drugim slučajevima u kojima je uzrokovana greška ili kvar FRONTU-a. čimbenicima koji su izvan kontrole kupca.
4.3Ako se Strane dogovore o izvođenju dodatnog programiranja, instalacije, testiranja ili drugih sličnih radova u vezi s FRONTU-om, takvi će radovi biti dokumentirani između Stranaka potpisivanjem ugovora o primopredaji. Ako Naručitelj ne da nikakve primjedbe u vezi s izvođenjem radova u roku od 5 kalendarskih dana od primitka primopredajnog akta od Izvršitelja, smatrat će se da su takvi radovi/usluge pravilno izvedeni/isporučeni, a Naručitelj će nemaju nikakvih potraživanja prema Izvođaču u vezi s tim.
4.4Izvršitelj ima pravo pozvati treće strane za pružanje usluga prema ovom Ugovoru bez posebnog pristanka Naručitelja.
5.PLAĆANJA I NAGOVOR
5.1Računi za korištenje FRONTU-a obično se ispostavljaju početkom svakog mjeseca za tekući mjesec ili za tekuće razdoblje od 12 mjeseci, ako je ugovoren godišnji način plaćanja (tj. u svim slučajevima unaprijed za ugovoreno razdoblje). Računi Izvršitelja za dodatne usluge ili radove iz točke 4.3. Općih uvjeta bit će izdani na kraju svakog mjeseca nakon izvršenja relevantnih usluga/radova u skladu s ovdje utvrđenim postupcima, osim ako su se Strane dogovorile da pisanim putem o drugom postupku plaćanja.
5.2Kupac se obvezuje platiti Izvršitelju u roku od 15 kalendarskih dana od primitka odgovarajuće fakture.
5.3Kupac se namiruje s Izvršiteljem kreditnom karticom, SEPA plaćanjem ili bankovnim prijenosom. Za plaćanje bankovnom doznakom, Kupac mora unaprijed dogovoriti s Izvršiteljem uvjete takvog plaćanja. Kako bi izvršio plaćanje, Kupac mora ispuniti potrebne podatke o uplatitelju na Računu.
5.4Obveza plaćanja je neopoziva, izvršena plaćanja se ne vraćaju osim ako Izvođač posebno ne odluči drugačije. Ovo se primjenjuje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kada Kupac: (i) ne koristi FRONTU i (ili) Račun tijekom plaćenog razdoblja ili ga koristi samo djelomično; (ii) mijenja plan pretplate, (iii) raskine Ugovor prije roka bez krivnje Dobavljača.
5.5Izvršitelj ima pravo jednostrano izmijeniti Opće uvjete i Posebne uvjete (ponudu) uz obavijest Naručitelja pisanim putem e-mailom ili putem njegovog Računa 30 (trideset) kalendarskih dana unaprijed. Izvršitelj nema pravo mijenjati usluge (funkcionalnosti) koje je već naručio i platio Kupac. Izmijenjeni Posebni uvjeti stupaju na snagu istekom otkaznog roka navedenog u njima. U slučaju produljenja Ugovora nakon isteka Općih uvjeta i Posebnih uvjeta, FRONTU cijene za produženo razdoblje su one navedene na web stranici https://frontu.com/pricing na dan isteka Ponude. , osim ako se stranke nisu drugačije dogovorile.
6.INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
6.1.Izvođač također posjeduje sva prava intelektualnog vlasništva u FRONTU-u i njegovoj funkcionalnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na FRONTU dizajn, vizualna i administrativna sučelja, grafiku, vizualni dizajn, kompilacije, izvorni kod, koncept rada, sekvence informacija i izgled, te sve ostale elemente FRONTU-a i komponenti, uključujući rezultate svih dodatnih usluga ili njihovih izmjena.
6.2.Bez obzira na izvršena plaćanja, Kupac i (ili) korisnici ne dobivaju i ne stječu nikakva prava intelektualnog vlasništva FRONTU-u.
7.OSOBNI PODACI
7.1.Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s Politikom privatnosti.
7.2.Sklapanjem Ugovora Kupac je suglasan da Izvršitelj može koristiti i analizirati agregirane podatke o performansama sustava koji se odnose na Kupčevo korištenje FRONTU-a i usluga u svrhu optimizacije, poboljšanja ili poboljšanja rada FRONTU-a i povezanih usluga.
8.VALJANOST. SUSPENZIJA. RASKID
8.1.Valjanost ugovora i produženja
8.1.1.Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i vrijedi do prestanka korištenja FRONTU-a ili do isteka Ugovora.
8.1.2.Osim ako se ovaj Ugovor ne raskine posebnim pisanim sporazumom stranaka, a Kupac nastavi koristiti usluge Izvršitelja više od tjedan dana nakon isteka Ugovora, Ugovor će se obnoviti na dodatno razdoblje od 12 mjeseci.
8.2.Suspenzija
8.2.1.Izvršitelj ima pravo obustaviti pružanje usluga ograničavanjem korištenja FRONTU-a ako Kupac kasni s plaćanjem bilo kojeg plaćanja navedenog u Ugovoru više od 15 kalendarskih dana. Kupac će o obustavi biti obaviješten najmanje 5 radnih dana unaprijed.
8.3.Raskid
8.3.1.Ugovorna strana ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor bez sudskog postupka iz bilo kojeg razloga uz pisanu obavijest drugu stranu 60 kalendarskih dana unaprijed.
8.3.2Nakon raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga, Kupac je dužan odmah prestati koristiti FRONTU.
9.ODGOVORNOST I NJENO OGRANIČENJE
9.1.U slučaju da Naručitelj zakasni s plaćanjem bilo kojeg plaćanja predviđenog Ugovorom ili drugim dokumentima iz Ugovora, Izvršitelj ima pravo zahtijevati od Naručitelja plaćanje zateznih kamata u iznosu od 0,04 posto od neplaćenog iznosa za svaki dan kašnjenja.
9.2.Strana koja prekrši uvjete ovog Ugovora platit će novčane kazne predviđene Ugovorom i nadoknaditi izravne gubitke druge Ugovorne strane, u onoj mjeri u kojoj oni nisu pokriveni kaznama. Ni u kojem slučaju nijedna strana neće biti odgovorna drugoj strani za bilo kakav neizravni ili slučajni gubitak, izgubljeni prihod, prekid poslovanja ili štetu po ugledu proizašlu iz izvršavanja ovog Ugovora.
9.2.1.Maksimalna odgovornost Izvršitelja prema Naručitelju (ako postoji), bez obzira na oblik, bit će u svim slučajevima ograničena na iznos koji je jednak Naručevim naknadama koje je Naručitelj stvarno platio Izvršitelju tijekom posljednjih 6 mjeseci prije nastanka radnji što je uzrokovalo odgovornost Izvođača.
9.2.2.Nijedna strana neće biti odgovorna za neispravno izvršenje ili neizvršenje Ugovora ako je uzrokovano okolnostima više sile. Strana koja se želi pozvati na ovu klauzulu mora odmah pismeno obavijestiti drugu stranu o takvim okolnostima i uložiti razumne napore da ih ispravi.
10.OSTALE ODREDBE
10.1.Mjerodavno pravo
10.1.1.Ako imperativne odredbe zakona Republike Litve i (ili) Europske unije ne zahtijevaju drugačije, pravo Republike Litve primjenjivat će se na Ugovor i pravne odnose koji iz njega proizlaze.
10.1.2.Svaki spor, prijepor ili potraživanje proizašlo iz ovog Ugovora, njegovog kršenja, raskida ili valjanosti rješavat će se u skladu s postupkom utvrđenim zakonima i propisima Republike Litve na sudovima koje odredi sjedište Izvršitelja.
10.2.Preinake
10.2.1.Sve izmjene ili dopune Ugovora valjane su samo ako su učinjene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih predstavnika obiju strana. Usmena rezerva nema pravni učinak.
10.3.Neprenosivost
10.3.1.Bez prethodnog pristanka druge strane, nijedna strana nema pravo dodijeliti ili na drugi način prenijeti prava i obveze iz ovog Ugovora trećim stranama.
10.4.Povjerljivost
10.4.1.Povjerljive informacije označavaju sve informacije Strane koja ih otkriva koje su, nakon otkrivanja Strani primateljici, označene kao povjerljive (Povjerljive informacije). Povjerljivim informacijama neće se smatrati informacija koja: (a) je javno poznat; (b) implicirano/općepoznato na tržištu prije njegova objavljivanja; (c) postane javno poznato nakon što je Strana koja je objavila to otkrila Strani primatelju bez krivnje Strane primatelja; ili (d) postalo poznato stranci primateljici drugim zakonitim putem.
10.4.2.Bez pristanka strane koja ih otkriva, nijedna strana ne smije otkriti ili koristiti povjerljive podatke druge strane u bilo koju drugu svrhu osim za izvršenje Ugovora.