Termeni și condiții

1.DEFINIȚII
1.1.Termenii și expresiile cu majuscule din prezentele condiții generale au următoarele semnificații:
1.1.1.Date cu caracter personal înseamnă date cu caracter personal, astfel cum sunt definite în Politica de confidențialitate.
1.1.2.Termeni și condiții generale înseamnă acești Termeni și condiții generale ale contractului, a căror versiune actuală este disponibilă la adresa www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU înseamnă software-ul dezvoltat de contractant, inclusiv aplicația mobilă, dedicat planificării și gestionării operațiunilor tehnice la distanță.
1.1.4.Proprietatea intelectuală înseamnă toate drepturile existente și (sau) viitoare privind invențiile, brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele industriale, indicațiile geografice de origine, drepturile de autor, reputația profesională sau alte drepturi de proprietate intelectuală care există în prezent sau care vor apărea în viitor, inclusiv toate cererile și înregistrările, reînnoirile și completările acestora în temeiul legilor oricărei jurisdicții din orice țară sau teritoriu.
1.1.5.Utilizator înseamnă persoanele fizice specificate de către Client care au dreptul de a utiliza FRONTU. Această definiție se aplică (i) un administrator cu drepturi depline; (ii) un utilizator cu permisiuni limitate sau (iii) un utilizator al aplicației căruia i se acordă acces numai la aplicația mobilă FRONTU.
1.1.6.Ofertă (ofertă) sau condiții speciale înseamnă oferta prezentată de către contractant Clientului cu privire la utilizarea FRONTU, care, din momentul semnării, este considerată ca fiind condiții speciale ale Contractului și devine parte integrantă a acestuia.
1.1.7.Cont înseamnă contul FRONTU creat pentru Client, care include spațiul de server, subdomeniul, software-ul, inclusiv aplicațiile mobile.
1.1.8.Politica de confidențialitate înseamnă politica de confidențialitate actuală a Contractantului, disponibilă la www.frontu.com.
1.1.9.Contract înseamnă acordul de utilizare a FRONTU, care constă în Termenii și condițiile speciale și Termenii și condițiile generale, alte anexe și orice modificări ulterioare ale acestor documente.
1.1.10.Client înseamnă persoana cu care se încheie Contractul și căreia Antreprenorul îi acordă dreptul de a utiliza FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.În conformitate cu prevederile prezentului contract, Contractantul acordă Clientului un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza FRONTU pe dispozitivele sale pentru a efectua operațiuni directe. Cantitatea de date și alți parametrii tehnici furnizați clienților, precum și serviciile sau funcționalitățile suplimentare, sunt specificate pe site-ul web al contractantului la adresa https://frontu.com/pricing.
2.2.Funcționalitățile specifice ale FRONTU, numărul de utilizatori, prețul și alte condiții convenite de părți sunt specificate în ofertă. Din momentul semnării, se consideră că Clientul a luat cunoștință de acești Termeni și condiții generale și se angajează să îi respecte. Orice alt acord detaliat privind utilizarea FRONTU poate fi considerat, de asemenea, ca fiind Termeni și condiții speciale în sensul prezentului contract.
3.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
3.1Clientul se angajează să:
3.1.1.să plătească Contractantului o taxă lunară sau anuală pentru 1 (un) Utilizator FRONTU specificat în Ofertă, precum și orice alte plăți convenite de Părți și (sau) prevăzute în Ofertă (de exemplu, pentru servicii suplimentare, funcționalități, add-on-uri etc.). Suma totală care trebuie plătită contractantului depinde de numărul de utilizatori specificat de client și de comanda de servicii sau funcționalități suplimentare stabilite în ofertă;
3.1.2.să furnizeze toate informațiile necesare pentru a asigura executarea corectă a prezentului contract, la cererea contractantului;
3.1.3.să nu utilizeze FRONTU și (sau) Contul în orice mod ilegal, în scopuri contrare ordinii publice, eticii, bunelor moravuri, precum și să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale Contractantului.
3.2.Prin semnarea acestui Contact, Clientul confirmă că s-a familiarizat cu funcționalitățile existente ale FRONTU și că acestea corespund nevoilor sale. Clientul recunoaște că FRONTU este furnizat“așa cum este” și“în funcție de disponibilitate“. Printre altele, acest lucru înseamnă, printre altele, că FRONTU nu a fost creat și nu funcționează în așa fel încât să satisfacă toate și toate nevoile comerciale individuale ale Clientului. În baza unui acord separat între părți și în schimbul unei taxe suplimentare, contractantul poate furniza servicii suplimentare și poate aduce modificări specifice la FRONTU, care, cu acordul părților, vor fi incluse în Termenii și condițiile speciale sau în alt document încheiat între părți.
3.3.Clientul poate trimite orice solicitări sau întrebări prin intermediul canalelor oficiale de asistență: de exemplu, chat-ul de asistență integrat în Cont sau help desk (help.frontu.com).
4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI
4.1Contractantul se angajează să asigure accesul la FRONTU (de exemplu, să creeze un Cont) și să asigure furnizarea altor servicii specificate în Ofertă sau într-un acord separat între Părți.
4.2Antreprenorul se obligă să corecteze orice erori de software sau de sistem din FRONTU care au fost notificate în mod corespunzător Antreprenorului de către Client și comunicate în mod corespunzător Antreprenorului în conformitate cu dispozițiile stabilite în acești Termeni și condiții generale sau pe site-ul web al Antreprenorului. Antreprenorul nu este obligat să corecteze erorile sau disfuncționalitățile care sunt legate de hardware-ul achiziționat și utilizat de către Client, de utilizarea de programe malware, de utilizarea FRONTU în medii neautorizate și în alte cazuri în care eroarea sau disfuncționalitatea FRONTU este cauzată de factori care sunt în afara controlului Clientului.
4.3În cazul în care părțile convin să efectueze lucrări suplimentare de programare, instalare, testare sau alte lucrări similare în legătură cu FRONTU, astfel de lucrări vor fi documentate între părți prin semnarea unui act de transfer-acceptare. În cazul în care Clientul nu formulează nicio observație cu privire la executarea lucrărilor în termen de 5 zile calendaristice de la primirea actului de predare-primire de la Antreprenor, aceste lucrări/servicii vor fi considerate ca fiind executate/prestate în mod corespunzător, iar Clientul nu va avea nicio pretenție față de Antreprenor cu privire la acestea.
4.4Antreprenorul are dreptul de a apela la terți pentru prestarea de servicii în temeiul prezentului contract fără un consimțământ separat al Clientului.
5.PLĂȚI ȘI DECONTARE
5.1Facturile pentru utilizarea FRONTU sunt emise, de obicei, la începutul fiecărei luni pentru luna în curs sau pentru perioada de 12 luni în curs, în cazul în care se convine o metodă de plată anuală (adică, în toate cazurile, în avans pentru perioada convenită). Facturile contractantului pentru serviciile sau lucrările suplimentare menționate la clauza 4.3 din Termenii și condițiile generale se emit la sfârșitul fiecărei luni după efectuarea serviciilor/lucrărilor relevante, în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul document, cu excepția cazului în care părțile au convenit în scris asupra unei proceduri de plată diferite.
5.2Clientul se angajează să plătească contractantului în termen de 15 zile calendaristice de la primirea facturii relevante.
5.3Clientul decontează cu contractantul prin card de credit, plăți SEPA sau transfer bancar. Pentru a plăti prin transfer bancar, Clientul trebuie să convină în prealabil cu Antreprenorul cu privire la condițiile unei astfel de plăți. Pentru a efectua o plată, Clientul trebuie să completeze informațiile necesare ale plătitorului în Cont.
5.4Obligația de a efectua plăți este irevocabilă, iar plățile efectuate nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care contractantul decide altfel în mod separat. Acest lucru se aplică, inclusiv, dar fără a se limita la, atunci când Clientul: (i) nu utilizează FRONTU și (sau) Contul în timpul perioadei plătite sau îl utilizează doar parțial; (ii) modifică planul de abonament, (iii) reziliază contractul înainte de termen fără vina contractantului.
5.5Antreprenorul are dreptul de a modifica în mod unilateral Termenii și condițiile generale și Termenii și condițiile speciale (oferta) prin notificarea în scris a Clientului prin e-mail sau prin intermediul contului său cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte. Antreprenorul nu are dreptul de a modifica serviciile (funcționalitățile) deja comandate și plătite de către Client. Termenii și condițiile speciale modificate intră în vigoare la expirarea perioadei de preaviz specificate în acestea. În cazul prelungirii Contractului după expirarea Termenilor și Condițiilor Generale și a Termenilor și Condițiilor Speciale, prețurile FRONTU pentru perioada prelungită sunt cele indicate pe site-ul https://frontu.com/pricing în ziua expirării Ofertei, cu excepția cazului în care Părțile au convenit separat altfel.
6.PROPRIETATE INTELECTUALĂ
6.1.Contractantul deține, de asemenea, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra FRONTU și a funcționalității sale, inclusiv, dar fără a se limita la designul FRONTU, interfețele vizuale și de administrare, grafica, designul vizual, compilațiile, codul sursă, conceptul de funcționare, secvențele de informații și aspectul și toate celelalte elemente ale FRONTU și ale componentelor, inclusiv rezultatele oricăror servicii suplimentare sau modificări ale acestora.
6.2.Indiferent de plățile efectuate, Clientului și (sau) utilizatorilor nu li se acordă și nu dobândesc niciun drept de proprietate intelectuală asupra FRONTU.
7.DATE PERSONALE
7.1.Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate.
7.2.Prin încheierea Contractului, Clientul este de acord ca Antreprenorul să utilizeze și să analizeze datele agregate privind performanța sistemului referitoare la utilizarea de către Client a FRONTU și a serviciilor pentru a optimiza, îmbunătăți sau spori funcționarea FRONTU și a serviciilor conexe.
8.VALIDITATE. SUSPENSIE. ÎNCETARE
8.1.Valabilitatea și prelungirea contractului
8.1.1.Contractul intră în vigoare de la data semnării sale și este valabil până la încetarea utilizării FRONTU sau până la expirarea contractului.
8.1.2.Cu excepția cazului în care prezentul contract este reziliat printr-un acord scris separat al părților, iar clientul continuă să utilizeze serviciile contractantului timp de mai mult de o săptămână după expirarea contractului, contractul va fi reînnoit pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.
8.2.Suspensie
8.2.1.Antreprenorul are dreptul de a suspenda furnizarea serviciilor prin limitarea utilizării FRONTU dacă Clientul întârzie mai mult de 15 zile calendaristice să achite orice plată specificată în Contract. Clientul este informat cu privire la suspendare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte.
8.3.Terminare
8.3.1.Una dintre părți are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără proceduri judiciare, din orice motiv, prin notificarea celeilalte părți în scris cu 60 de zile calendaristice înainte.
8.3.2La încetarea Contractului din orice motiv, Clientul trebuie să înceteze imediat orice utilizare a FRONTU.
9.RĂSPUNDEREA ȘI LIMITAREA ACESTEIA
9.1.În cazul în care Clientul întârzie cu plata oricărei plăți stipulate în Contract sau în alte documente ale acestuia, Antreprenorul are dreptul de a cere Clientului să plătească o dobândă de întârziere egală cu 0,04% din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere.
9.2.Partea care încalcă termenii prezentului contract trebuie să plătească amenzile prevăzute în contract și să compenseze pierderile directe ale celeilalte părți, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de amenzi. În niciun caz, niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru orice pierderi indirecte sau accidentale, pierderi de venituri, întreruperi de activitate sau prejudicii de reputație care decurg din executarea prezentului contract.
9.2.1.Răspunderea maximă a Antreprenorului față de Client (dacă există), indiferent de forma acesteia, va fi limitată în toate cazurile la o sumă egală cu onorariile plătite efectiv de Client către Antreprenor în cursul ultimelor 6 luni care au precedat producerea acțiunilor care au cauzat răspunderea Antreprenorului.
9.2.2.Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea contractului dacă aceasta este cauzată de circumstanțe de forță majoră. O parte care dorește să invoce prezenta clauză trebuie să informeze imediat în scris cealaltă parte cu privire la astfel de circumstanțe și să depună eforturi rezonabile pentru a le remedia.
10.ALTE DISPOZIȚII
10.1.Legea aplicabilă
10.1.1.În cazul în care dispozițiile imperative ale legilor Republicii Lituania și (sau) ale Uniunii Europene nu prevăd altfel, contractul și raporturile juridice care decurg din acesta se aplică legea Republicii Lituania.
10.1.2.Orice litigiu, controversă sau reclamație care decurge din prezentul contract, din încălcarea, rezilierea sau valabilitatea acestuia se soluționează în conformitate cu procedura stabilită de legile și reglementările Republicii Lituania în instanțele stabilite de sediul social al contractantului.
10.2.Modificări
10.2.1.Orice modificări sau completări ale contractului sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor părți. Rezervele verbale nu au niciun efect juridic.
10.3.Netransferabilitate
10.3.1.Fără consimțământul prealabil al celeilalte părți, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cesiona sau de a transfera în alt mod drepturile și obligațiile din prezentul contract către terți.
10.4.Confidențialitate
10.4.1.Informații confidențiale înseamnă toate informațiile părții care le divulgă și care, în momentul divulgării către partea destinatară, au fost desemnate ca fiind confidențiale (informații confidențiale). Informațiile confidențiale nu vor fi considerate informații care: (a) este cunoscut publicului; (b) cunoștințe implicite/cunoscute pe piață înainte de divulgarea sa; (c) devine de notorietate publică după ce partea care a divulgat informațiile a făcut-o către partea destinatară, fără ca aceasta să aibă vreo vină; sau (d) a ajuns la cunoștința părții destinatare prin alte mijloace legale.
10.4.2.Fără consimțământul părții care a divulgat informațiile, niciuna dintre părți nu poate divulga sau utiliza informațiile confidențiale ale celeilalte părți în alt scop decât executarea contractului.