Ehdot ja edellytykset

1.MÄÄRITELMÄT
1.1.Näissä yleisissä ehdoissa suuraakkosin kirjoitetuilla termeillä ja ilmaisuilla on seuraavat merkitykset:
1.1.1.Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietosuojaselosteessa määriteltyjä henkilötietoja.
1.1.2.Yleiset sopimusehdot tarkoittaa näitä yleisiä sopimusehtoja, joiden voimassa oleva versio on saatavilla osoitteessa www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU tarkoittaa toimeksisaajan kehittämää ohjelmistoa, mukaan lukien mobiilisovellus, joka on tarkoitettu teknisten etätoimintojen suunnitteluun ja hallintaan.
1.1.4.Immateriaalioikeudet tarkoittaa kaikkia olemassa olevia ja (tai) tulevia oikeuksia, jotka liittyvät keksintöihin, patentteihin, tavaramerkkeihin, teolliseen malliin, maantieteellisiin alkuperämerkintöihin, tekijänoikeuksiin, ammattimaiseen maineeseen tai muihin immateriaalioikeuksiin, jotka ovat nyt olemassa tai syntyvät tulevaisuudessa, mukaan lukien kaikki hakemukset ja rekisteröinnit, uudistukset ja lisäykset, jotka perustuvat minkä tahansa maan tai alueen lainkäyttövaltaan.
1.1.5.Käyttäjällä tarkoitetaan asiakkaan ilmoittamia luonnollisia henkilöitä, joilla on oikeus käyttää FRONTUa. Tätä määritelmää sovelletaan (i) järjestelmänvalvoja, jolla on täydet oikeudet; (ii) käyttäjä, jolla on rajoitetut oikeudet tai (iii) sovelluksen käyttäjä, jolle on myönnetty käyttöoikeus ainoastaan FRONTU-mobiilisovellukseen.
1.1.6.Tarjouksella (tarjous) tai erityisehdoilla tarkoitetaan tarjousta, jonka toimeksisaaja on tehnyt asiakkaalle FRONTU-järjestelmän käytöstä, jota pidetään allekirjoitushetkestä lähtien sopimuksen erityisehtoina ja josta tulee sopimuksen erottamaton osa.
1.1.7.Tilillä tarkoitetaan asiakkaalle luotua FRONTU-tiliä, joka sisältää palvelintilan, alatunnuksen, ohjelmistot, mukaan lukien mobiilisovellukset.
1.1.8.Tietosuojakäytäntö tarkoittaa toimeksisaajan voimassa olevaa tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa www.frontu.com.
1.1.9.Sopimuksella tarkoitetaan FRONTUn käyttöä koskevaa sopimusta, joka koostuu erityisehdoista ja yleisistä ehdoista, muista liitteistä ja näiden asiakirjojen mahdollisista myöhemmistä muutoksista.
1.1.10.Asiakas tarkoittaa henkilöä, jonka kanssa sopimus on tehty ja jolle toimeksisaaja myöntää oikeuden käyttää FRONTUa.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.SOPIMUKSEN KOHDE
2.1.Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti toimeksisaaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää FRONTUa laitteissaan suorien toimintojen suorittamiseen. Asiakkaille tarjottavien tietojen määrä ja muut tekniset parametrit sekä lisäpalvelut tai -toiminnot on eritelty toimeksisaajan verkkosivuilla osoitteessa https://frontu.com/pricing.
2.2.FRONTUn erityiset toiminnot, käyttäjien määrä, hinta ja muut osapuolten sopimat ehdot määritellään tarjouksessa. Allekirjoitushetkestä alkaen katsotaan, että asiakas on tutustunut näihin yleisiin sopimusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. FRONTU-järjestelmän käyttöä koskevia muita yksityiskohtaisia sopimuksia voidaan myös pitää tässä sopimuksessa tarkoitettuina erityisehtoina.
3.ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
3.1Asiakas sitoutuu:
3.1.1.maksaa toimeksisaajalle kuukausi- tai vuosimaksun tarjouksessa määriteltyä yhtä (yhtä) FRONTU-käyttäjää kohden sekä kaikki muut maksut, joista osapuolet ovat sopineet ja jotka on määritelty tarjouksessa (tai) (esimerkiksi lisäpalveluista, toiminnallisuuksista, lisäosista jne.). Toimeksisaajalle maksettava kokonaismäärä riippuu Asiakkaan määrittelemästä Käyttäjien määrästä ja tarjouksessa määritellystä lisäpalvelujen tai -toimintojen tilauksesta;
3.1.2.antaa toimeksisaajan pyynnöstä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi;
3.1.3.ei saa käyttää FRONTUa ja (tai) tiliä lainvastaisella tavalla, yleisen järjestyksen, etiikan ja hyvän moraalin vastaiseen tarkoitukseen eikä rikkoa toimeksisaajan immateriaalioikeuksia.
3.2.Allekirjoittamalla tämän Yhteydenoton asiakas vahvistaa, että hän on tutustunut FRONTUn nykyisiin toimintoihin ja että ne vastaavat asiakkaan tarpeita. Asiakas tunnustaa, että FRONTU tarjotaan“sellaisena kuin se on” ja“sellaisena kuin se on saatavilla“. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että FRONTUa ei ole luotu eikä se toimi siten, että se täyttäisi kaikki asiakkaan yksilölliset liiketoimintatarpeet. Toimeksisaaja voi sopimuspuolten erillisestä sopimuksesta ja lisämaksusta tarjota lisäpalveluja ja tehdä FRONTUun erityisiä muutoksia, jotka sopimuspuolten suostumuksella sisällytetään erityisehtoihin tai muuhun sopimuspuolten väliseen asiakirjaan.
3.3.Asiakas voi lähettää kaikki pyynnöt tai tiedustelut virallisten tukikanavien kautta: esim. tiliin integroitu tukikeskustelu tai help desk (help.frontu.com).
4.TOIMEKSISAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
4.1Toimeksisaaja sitoutuu tarjoamaan pääsyn FRONTUun (esim. luomaan tilin) ja varmistamaan muiden tarjouksessa tai osapuolten välisessä erillisessä sopimuksessa määriteltyjen palvelujen tarjoamisen.
4.2Toimeksisaaja sitoutuu korjaamaan kaikki FRONTU-ohjelmisto- tai järjestelmävirheet, jotka asiakas on asianmukaisesti ilmoittanut toimeksisaajalle ja jotka on asianmukaisesti ilmoitettu toimeksisaajalle näissä yleisissä sopimusehdoissa tai toimeksisaajan verkkosivustolla esitettyjen määräysten mukaisesti. Toimeksisaaja ei ole velvollinen korjaamaan virheitä tai toimintahäiriöitä, jotka liittyvät asiakkaan hankkimaan ja käyttämään laitteistoon, haittaohjelmien käyttöön, FRONTU-ohjelman käyttöön luvattomassa ympäristössä ja muissa tapauksissa, joissa FRONTU-ohjelman virhe tai toimintahäiriö johtuu tekijöistä, jotka eivät ole asiakkaan hallinnassa.
4.3Jos sopimuspuolet sopivat FRONTUun liittyvien lisäohjelmointi-, asennus-, testaus- tai muiden vastaavien töiden suorittamisesta, tällaiset työt on dokumentoitava sopimuspuolten välillä allekirjoittamalla siirtoa koskeva hyväksymiskirja. Jos tilaaja ei esitä huomautuksia töiden suorittamisesta viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on vastaanottanut siirtoa koskevan hyväksymiskirjan, kyseiset työt/palvelut katsotaan asianmukaisesti suoritetuiksi/toimitetuiksi, eikä tilaajalla ole mitään vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan niiden osalta.
4.4Toimeksisaajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoamiseen ilman asiakkaan erillistä suostumusta.
5.MAKSUT JA SELVITYS
5.1FRONTU-järjestelmän käyttöä koskevat laskut lähetetään yleensä kunkin kuukauden alussa kuluvalta kuukaudelta tai kuluvalta 12 kuukauden jaksolta, jos on sovittu vuosittaisesta maksutavasta (eli kaikissa tapauksissa etukäteen sovitulta ajanjaksolta). Urakoitsijan laskut yleisten sopimusehtojen 4.3 kohdassa tarkoitetuista lisäpalveluista tai -töistä laaditaan kunkin kuukauden lopussa kyseisten palvelujen/töiden suorittamisen jälkeen näissä sopimusehdoissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet muusta maksumenettelystä.
5.2Asiakas sitoutuu maksamaan toimeksisaajalle 15 kalenteripäivän kuluessa kyseisen laskun vastaanottamisesta.
5.3Asiakas maksaa tilauksen toimeksisaajan kanssa luottokortilla, SEPA-maksuilla tai pankkisiirrolla. Jos asiakas haluaa maksaa pankkisiirrolla, hänen on sovittava etukäteen toimeksisaajan kanssa maksuehdoista. Maksun suorittamista varten asiakkaan on täytettävä tarvittavat maksajan tiedot tilillä.
5.4Maksuvelvollisuus on peruuttamaton, eikä suoritettuja maksuja palauteta, ellei toimeksisaaja erikseen toisin päätä. Tämä pätee muun muassa silloin, kun Asiakas: (i) ei käytä FRONTUa ja (tai) tiliä maksullisena aikana tai käyttää sitä vain osittain; (ii) muuttaa tilaussuunnitelmaa, (iii) irtisanoo sopimuksen ennen sen päättymistä ilman toimeksisaajan syytä.
5.5Toimeksisaajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa yleisiä sopimusehtoja ja erityisehtoja (tarjous) ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti sähköpostitse tai tilinsä kautta 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää etukäteen. Toimeksisaajalla ei ole oikeutta muuttaa asiakkaan jo tilaamia ja maksamia palveluja (toiminnallisuuksia). Muutetut erityiset sopimusehdot tulevat voimaan niissä määritellyn irtisanomisajan päätyttyä. Jos sopimusta jatketaan yleisten ehtojen ja erityisehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen, FRONTU-hinnat ovat jatketun ajanjakson osalta sellaiset kuin ne on ilmoitettu verkkosivustolla https://frontu.com/pricing tarjouksen voimassaolon päättymispäivänä, elleivät osapuolet ole erikseen sopineet toisin.
6.HENKINEN OMAISUUS
6.1.Toimeksisaaja omistaa myös kaikki immateriaalioikeudet FRONTU-järjestelmään ja sen toiminnallisuuteen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen FRONTU-järjestelmän suunnitteluun, visuaalisiin ja hallinnollisiin käyttöliittymiin, grafiikkaan, visuaaliseen suunnitteluun, koosteisiin, lähdekoodiin, toimintakonseptiin, tietosekvensseihin ja ulkoasuun sekä kaikkiin muihin FRONTU-järjestelmän ja sen osien elementteihin, mukaan luettuina lisäpalvelujen tai niiden muutosten tulokset.
6.2.Suoritetuista maksuista riippumatta asiakkaalle ja (tai) käyttäjille ei myönnetä eikä hankita mitään immateriaalioikeuksia FRONTUun.
7.HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
7.1.Kaikkia henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytännön mukaisesti.
7.2.Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy, että toimeksisaaja voi käyttää ja analysoida koottuja järjestelmän suorituskykytietoja, jotka liittyvät asiakkaan FRONTU-järjestelmän ja palvelujen käyttöön, jotta FRONTU-järjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen toimintaa voidaan optimoida, parantaa tai tehostaa.
8.PÄTEVYYS. JOUSITUS. LOPETUS
8.1.Sopimuksen voimassaolo ja jatkaminen
8.1.1.Sopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä ja on voimassa FRONTU-järjestelmän käytön päättymiseen tai sopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka.
8.1.2.Ellei tätä sopimusta irtisanota osapuolten erillisellä kirjallisella sopimuksella ja ellei asiakas jatka toimeksisaajan palvelujen käyttöä yli viikon ajan sopimuksen päättymisen jälkeen, sopimus uusitaan 12 kuukaudella.
8.2.Jousitus
8.2.1.Toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen rajoittamalla FRONTU-järjestelmän käyttöä, jos asiakas on yli 15 kalenteripäivää myöhässä maksamasta mitään sopimuksessa määriteltyä maksua. Asiakkaalle on ilmoitettava keskeytyksestä vähintään 5 työpäivää etukäteen.
8.3.Lopetus
8.3.1.Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti ilman oikeudenkäyntiä mistä tahansa syystä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle 60 kalenteripäivää etukäteen.
8.3.2Kun sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, asiakkaan on välittömästi lopetettava FRONTUn käyttö.
9.VASTUU JA SEN RAJOITTAMINEN
9.1.Jos asiakas myöhästyy sopimuksen tai muiden asiakirjojen mukaisten maksujen suorittamisesta, urakoitsijalla on oikeus vaatia asiakasta maksamaan viivästyskorkoa, joka on 0,04 prosenttia maksamattomasta määrästä kultakin viivästyspäivältä.
9.2.Sopimuspuolen, joka rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on maksettava sopimuksessa määrätyt sakot ja korvattava toiselle sopimuspuolelle aiheutuneet välittömät vahingot siltä osin kuin ne eivät sisälly sakkoihin. Kumpikaan sopimuspuoli ei ole missään tapauksessa vastuussa toiselle sopimuspuolelle mistään välillisistä tai satunnaisista menetyksistä, tulonmenetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai maineelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tämän sopimuksen täyttämisestä.
9.2.1.Toimeksisaajan enimmäisvastuu tilaajalle (jos sellainen on olemassa), sen muodosta riippumatta, on kaikissa tapauksissa rajoitettu määrään, joka vastaa tilaajan toimeksisaajalle tosiasiallisesti maksamia palkkioita viimeisten kuuden kuukauden aikana ennen toimeksisaajan vastuun aiheuttaneiden toimien tapahtumista.
9.2.2.Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa sopimuksen virheellisestä täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Osapuolen, joka haluaa vedota tähän lausekkeeseen, on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti tällaisista olosuhteista ja pyrittävä kohtuullisin toimin korjaamaan ne.
10.MUUT SÄÄNNÖKSET
10.1.Sovellettava laki
10.1.1.Jos Liettuan tasavallan ja (tai) Euroopan unionin lainsäädännön pakottavat säännökset eivät muuta edellytä, sopimukseen ja siitä johtuviin oikeussuhteisiin sovelletaan Liettuan tasavallan lakia.
10.1.2.Tästä sopimuksesta, sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta johtuvat riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan Liettuan tasavallan laeissa ja asetuksissa säädetyn menettelyn mukaisesti toimeksisaajan kotipaikan määräämissä tuomioistuimissa.
10.2.Muutokset
10.2.1.Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset tai lisäykset ovat päteviä vain, jos ne tehdään kirjallisesti ja molempien osapuolten valtuutettujen edustajien allekirjoittamina. Suullisilla varaumilla ei ole oikeudellista vaikutusta.
10.3.Ei siirrettävyys
10.3.1.Kummallakaan sopimuspuolella ei ole oikeutta ilman toisen sopimuspuolen ennakkosuostumusta luovuttaa tai muutoin siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita kolmansille osapuolille.
10.4.Luottamuksellisuus
10.4.1.Luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia luovuttavan osapuolen tietoja, jotka luovutettaessa ne vastaanottavalle osapuolelle on määritelty luottamuksellisiksi (luottamukselliset tiedot). Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoja, jotka: (a) on julkisesti tiedossa; (b) implisiittinen/yleinen tieto markkinoilla ennen tiedon julkistamista; (c) tulee julkiseksi sen jälkeen, kun tietoja luovuttava osapuoli on luovuttanut ne vastaanottavalle osapuolelle, eikä tämä ole siitä vastuussa; tai (d) on tullut vastaanottavan sopimuspuolen tietoon muulla laillisella tavalla.
10.4.2.Kumpikaan sopimuspuoli ei saa ilman luovuttavan sopimuspuolen suostumusta luovuttaa tai käyttää toisen sopimuspuolen luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen täyttämiseen.